Pressmeddelande 16.4.2019

Finansinspektionen stärker tillsynen av penningtvättsbekämpning – också den europeiska tillsynen effektiviseras

Finansinspektionen kommer att införa en mer riskbaserad tillsyn av penningtvättsbekämpningen och öka beredskapen för inspektioner samt sänka tröskeln för sanktioner. Samtidigt utökar Finansinspektionen också tillsynsresurserna. Åtgärderna vidtas med anledning av de rekommendationer som den internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism FATF i dag publicerade i sin landrapport. På grund av fenomenets globala karaktär betonar Finansinspektionen också behovet av att stärka den gemensamma europeiska tillsynen på området.

I FATF:s landrapport om Finland, som har getts ut i dag, rekommenderas en mer riskbaserad tillsyn av penningtvättsbekämpningen och en lägre tröskel för att tilldela sanktioner, vilket kräver en betydlig ökning av de personella resurserna.

Det är Finansinspektionens uppgift att övervaka att finansmarknadsaktörerna iakttar de bestämmelser och föreskrifter om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism som tillämpas på dem.

– ”Finansinspektionen tar landrapportens rekommendationer på allvar och förbinder sig till att genomföra dem. För verksamheten på finansmarknaden krävs förtroende, vilket i sin tur förutsätter att aktörerna har nolltolerans mot kriminellt utnyttjande av den finansiella sektorn. Tillsynsmyndigheten måste ha tillräckliga resurser och effektiva handlingsmodeller för tillsynen av att regelverken följs”, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Finansinspektionen kommer att införa en ny riskbaserad tillsynsmodell under detta år. Tillsynen av penningtvättsbekämpningen har koncentrerats till en nyinrättad byrå, vars resurser under årets lopp kommer att öka till över 10 personer, dvs. till det dubbla jämfört med året förut.

Brottslingar som sysslar med penningtvätt letar systematiskt efter svagheter i olika länders banksystem för att underlätta penningtvätt. Detta fenomen har under de senaste åren visat sig vara mer utbrett än väntat. I de penningtvättsfall som framkommit under den senaste tiden har den normala utrikeshandeln utnyttjats och tillgångarnas ursprung dolts genom komplicerade företagsomstruktureringar. FATF:s landanalyser visar också på skillnader i reglering och tillsyn av penningtvättsbekämpning mellan länderna.

– ”Det finns ett uppenbart behov av en gemensam myndighet för penningtvättstillsyn inom Europeiska unionen. Detta skulle säkerställa en tillsyn av hög kvalitet, en enhetlig tillsynspraxis och en smidig informationsgång mellan EU-länderna”, konstaterar Tuominen.

I Europa hör tillsynen av penningtvättsbekämpningen till den nationella kompetensen. Samarbete bedrivs visserligen med övriga tillsynsmyndigheter, men ett samarbete på frivillig bas är inte tillräckligt. För att effektivisera tillsynen av penningtvättsbekämpning planeras större befogenheter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) och ett ökat informationsutbyte och samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för penningtvättsbekämpning och Europeiska centralbanken.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Se också