Pressmeddelande 28.10.2019

Finansinspektionen påminner: Arbetspensionsbolagen bör hålla sig inom sin bransch

Finansinspektionen framhäver i sitt tillsynsmeddelande att arbetspensions-försäkringsbolagens verksamhet för att hantera risken för arbetsoförmåga bör vara riskbunden och till sin natur sådan som hör till arbetspensionsförsäkringssektorn, och att den inte får inriktas på konkurrensmässiga grunder.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet utgör en central del av verkställandet av det lagstadgade pensionsskyddet och är noggrant reglerad.

Tillåten hantering av risken för arbetsoförmåga är riskbunden och begränsad

Enligt gällande lagstiftning ska hanteringen av risken för arbetsoförmåga i ett arbetspensionsförsäkringsbolag följa följande principer:

  1. Gemensamma åtgärder med kunden inleds normalt efter att arbetspensionsförsäkringsbolaget först har valt ut kunden utifrån en riskkartläggning.
  1. Arbetspensionsförsäkringsbolaget ger råd och upplyser kunden i ärenden som ansluter sig till risken för arbetsoförmåga. Arbetspensionsförsäkringsbolaget hjälper sitt kundföretag att förstå orsakerna till att risk för arbetsoförmåga uppkommer och de faktorer som ligger bakom arbetsoförmåga. 
  1. Då metoderna för att minska risken för arbetsoförmåga är på det klara, kan kunden antingen själv vidta nödvändiga åtgärder eller köpa den behövliga tjänsten av en utomstående tjänsteleverantör. Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan inom anvisade gränser efter övervägande erbjuda kunden finansiellt stöd som grundar sig på avgiftsdelen för hantering av risken för arbetsoförmåga.
  1. Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan inte självt genomföra faktiska åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga i kundföretaget. Med andra ord hör det inte till ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhet att producera sådana tjänster. Till bolagets verksamhet hör inte heller att ingå avtal med tjänsteleverantörer, enligt vilka tjänsteleverantören med arbetspensionsförsäkringsbolagets finansiering skulle genomföra faktiska åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för en eller flera av arbetspensionsförsäkringsbolagets kundföretag. Avtal om sådana åtgärder ska ingås mellan kunden och tjänsteleverantören.

Finansinspektionen följer arbetspensionsförsäkringsbolagens åtgärder som en del av den fortlöpande tillsynen. En inspektion på branschnivå av hur risken för arbetsoförmåga hanteras i arbetspensionsförsäkringsbolagen kommer att inledas 2020.

Se också

Tillsynsmeddelande 55/2019 (på finska)