Pressmeddelande 15.5.2019

Tillhandahållare av virtuella valutor börjar omfattas av tillsynen över förhindrande av penningtvätt – Tillsynen innebär inte att virtuella valutor börjar omfattas av investerarskyddet

Registrering och tillsyn av tillhandahållare och tjänster i anslutning till virtuella valutor innebär att aktörerna inom branschen börjar omfattas av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt. Tillsynen innebär emellertid inte att virtuella valutor börjar omfattas av investerarskyddet, och således är riskerna i anslutning till placeringar i virtuella valutor oförändrade. Finansinspektionen uppmanar fortfarande investerarna att noggrant bedöma riskerna förknippade med virtuella valutor innan de fattar sina placeringsbeslut.

– Det är en bra sak att tillhandahållare av virtuella valutor börjar omfattas av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt. Virtuella valutor är emellertid riskplaceringar. Verksamheten i anslutning till dem är till sin natur gränsöverskridande. Därför är det viktigt att utveckla regleringslösningar som omfattar hela Europa för att förbättra investerarskyddet, konstaterar direktör Anneli Tuominen på Finansinspektionen.

Från ingången av november 2019 kan endast tillhandahållare av virtuella valutor som fyller de krav som ställs i lagen utöva verksamhet i Finland. Om en aktör inte uppfyller kraven, förbjuds verksamheten, och förbudet effektiveras med vite. Det faktum att tillhandahållarna börjar omfattas av regleringen kräver betydande satsningar av aktörerna särskilt då det gäller att sörja för en tillräcklig kundkontroll och tryggande av en adekvat förvaring av kundmedlen.

Växelplattformar för och utgivare av virtuella valutor samt tillhandahållande av plånböcker för virtuella valutor som verkat på marknaden innan lagen träder i kraft ska lämna in en registeranmälan till Finansinspektionen senast den 18 augusti 2019. Nya aktörer som överväger att inleda verksamhet efter att lagen trätt i kraft kan tillhandahålla tjänster för kunderna först när registeranmälan har behandlats.

Ändringen bygger på lagen om tillhandahållare av virtuella valutor som trädde i kraft den 1 maj 2019. Genom registrering säkerställs det att aktörerna uppfyller de lagstadgade kraven som gäller bl.a. iakttagandet av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, aktörens tillförlitlighet samt om förvaring och skydd av kundmedel.

Lagen grundar sig på EU:s lagstiftning om penningtvätt

Det är internationellt känt att virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem är förknippade med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Direktivet om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism utvidgas nu att omfatta tillhandahållare av virtuella valutor inom hela EU-området. Detta förbättrar myndigheternas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att få information för att förhindra samt främja avslöjande och utredningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fastän kravet på registrering och övervakning av virtuella valutor ställs på EU-nivå, ger nationell registrering inte rätt att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder utifrån registrering som har beviljats i ett medlemsland.

Tillsynen innebär inte att virtuella valutor börjar omfattas av investerarskyddet

Trots tillsyn och registrering förblir de virtuella valutornas särskilda egenskaper samt riskerna förknippade med placeringar i virtuella valutor oförändrade. Riskerna är bl.a. kraftiga och plötsliga värdefluktuationer, informationssäkerhetshot som riktar sig till växelplattformar och tillhandahållare av förvaringstjänster för virtuella plånböcker samt flera virtuella valutors karaktär som spekulativa placeringar.

Lagstiftningen innehåller inte några krav på riskhanteringen för tillhandahållare av virtuella valutor och det ställs inte heller några kapitalkrav. Regleringen och tillsynen av tillhandahållare av virtuella valutor är snävare än för andra finansiella aktörer.
Finansinspektionen uppmanar investerarna att noggrant bedöma riskerna förknippade med virtuella valutor innan de fattar sina placeringsbeslut.

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert. Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, kl. 9–16.

Se också

Registrering som tillhandahållare av virtuella valutor