Pressmeddelande 28.3.2017

Tillsynsobjektens ekonomiska situation och risker 31.12.2016: Finanssektorn är stabil, men den låga räntenivån belastar lönsamheten och digitaliseringen kräver investeringar

​De siffror för slutet av december som publicerades av Finansinspektionen i dag visar att kapitaltäckningen och solvensen i de finländska bank- och försäkringssektorerna är stark överlag.

– Inte bara den låga räntenivån utan även de investeringar som krävs för digitaliseringen belastar sektorernas resultatförmåga, säger direktör Anneli Tuominen. – Reformer krävs, men de får inte genomföras på riskhanteringens bekostnad, påminner Tuominen.

Banksektorns lönsamhet försvagades något, men kapitaltäckningen stärktes

Banksektorns lönsamhet försvagades något, men kapitaltäckningen var stark och fortsatte att öka. Projekten för utveckling av digitaliseringen ökade kostnaderna, och samtidigt måste bankerna även se till att deras bassystem är i skick.

Banksektorns totala kapitalrelation den 31 december 2016 var 23,9 % (30.6.2016: 22,9 %) och kärnprimärkapitalrelationen (Common Equity Tier 1) var 21,7 % (30.6.2016: 20,9 %).

Pensionsreformen möjliggör större investeringsrisker

Arbetspensionsanstalternas solvens stärktes mot slutet av året, när intäkterna av investeringarna översteg avkastningskravet. Solvensnivån var 28,6 % (30.6.2016: 26,0 %). Den ökade risktagningen höjde solvensgränsen, som låg på 14,8 % (30.6.2016: 12,6 %), vilket är den högsta nivån på 2010-talet. Arbetspensionsanstalternas genomsnittliga riskbaserade solvensställning var 1,9 (30.6.2016: 2,0).

I början av 2017 trädde flera reformer av arbetspensionssystemet i kraft, av vilka förskjutningen av aktierisken så att den i högre grad täcks av det allmänna ansvaret för arbetspensionssystemet möjliggör en ökad risktagning inom investeringsverksamheten.

God solvens inom liv- och skadeförsäkringssektorerna

Intäkterna av liv- och skadeförsäkringsbolagens investeringar var goda. Nyteckningen av livförsäkringar minskade betydligt, vilket särskilt berodde på en nedgång i försäljningen av kapitaliseringsavtal. Ökningen av skadeförsäkringsbolagens premieinkomst har helt stannat av sedan början av 2015. Det här i sin tur beror bland annat på den ökade priskonkurrensen och utländska aktörers inträde på marknaden. Lönsamheten inom skadeförsäkringsverksamheten var den bästa någonsin.

Både inom liv- och skadeförsäkringssektorerna stannade solvensen kvar på en god nivå. Alla bolag uppfyllde både minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet.

Flertal skärpningar inom försäljningen av investeringsprodukter nästa år

I början av 2018 skärps regleringen av försäljningen av investeringsprodukter på många sätt och utvidgas att omfatta även försäkringssektorn. Ändringarna gäller bland annat de kompetenskrav, det ersättningssystem och den utredningsplikt som ska införas för personalen.

Ytterligare information lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör
  • Jyri Helenius, biträdande direktör
  • Samu Kurri, avdelningschef

Intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54, vardagar kl. 9–16.

Artiklar

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2017 (på finska)