Pressmeddelande 1.12.2016

Banksektorns kapitaltäckning och arbetspensionssektorns solvens 30.9.2016: Bankernas kapitaltäckning fortfarande stark, arbetspensionssektorns solvens på god nivå

Siffrorna för slutet av september, som Finansinspektionen publicerade i dag, visar att den finländska banksektorns kapitaltäckning fortfarande är stark. Arbetspensionssektorns solvens stärktes något och ligger på god nivå.

​Banksektorns kapitaltäckning är stark

Förändringarna i kapitalrelationerna har varit små under det gångna året. Den totala kapitalrelationen i slutet av september var 23,1 % och låg på samma nivå som vid årsskiftet (31.12.2015: 23,1 %). Banksektorns kärnkapitalrelation förbättrades något under juli-september och var i slutet av september 21,1 % (31.12.2015: 21,0 %). Den förbättrade kärnkapitalrelationen beror i första hand på ökade vinstmedel.

För finans- och försäkringskonglomeraten förblev kapitaltäckningsgraden oförändrad 1,6 under juli-september, men den har försämrats jämfört med årsskiftet (31.12.2015: 2,1) på grund av de ändringar i Solvens II-reglerna som trädde i kraft i början av året.

Bankernas affärsresultat har stärkts av försäljningsvinster av engångsnatur, men lönsamheten har ändå försämrats jämfört med i fjol. Lägre intäktsförväntningar och kostnaderna för utvecklingsprojekt skapar tryck på banksektorns lönsamhet i fortsättningen.

De små bankernas kapitaltäckning förblev god i stresstestet

I de banker som står under direkt tillsyn av Finansinspektionen genomfördes i början av hösten 2016 stresstester utifrån EBAs scenarier och metoder för stresstester. Testet omfattar åren 2016–2018 och i det deltog sju banker och konglomerat vars kapitaltäckning förblev god i testet. I scenariot med svag utveckling sjönk kärnkapitalrelationen som mest från 17,6 procent till 16,0 procent och i basscenariot förbättrades den.

Arbetspensionssektorns solvens är på god nivå

Arbetspensionssektorns solvensnivå steg till 28,2 procent (30.6.2016: 26 %). Den riskbaserade solvensställningen fortsatte att stärkas till nivån 2,1, som är den bästa sedan juni 2015.

Arbetspensionssektorns solvens under det tredje kvartalet stärktes av en genomsnittlig avkastning på investeringar på 3 procent (30.6.2016: 0 %).

Den ökade aktierisken höjde solvensgränsen jämfört med föregående kvartal till 13,2 procent.

Solvens II-uppgifter som gäller solvensen hos liv- och skadeförsäkringssektorn publiceras senare i december 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör
  • Marja Nykänen, biträdande direktör

Begäran om intervjuer 

Kommunikationens mediatelefon 050 385 5154

Bilaga

Banksektorns kapitaltäckning och arbetspensionssektorns solvens 30.9.2016 (på finska)