Pressmeddelande 21.12.2016

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen höjer inte det kontracykliska buffertkravet för banker och begränsar inte den maximala belåningsgraden för bostadslån

Finansinspektionens direktion har beslutat att inte höja det kontracykliska buffertkravet för banker, utan kravet ligger tills vidare kvar på noll. Enligt Finansinspektionens bedömning finns det heller ingen anledning att sänka den maximala belåningsgraden för bostadslån eller införa begränsningar av medräkningsbara säkerheter.

Europeiska systemrisknämnden gav i november 2016 Finland en varning om hushållens höga och växande skuldsättning. Systemrisknämnden påtalade att skuldsättningen kan utgöra en risk för den finansiella stabiliteten och den realekonomiska utvecklingen på medellång sikt.

– För att begränsa hushållens skuldsättning är det skäl att som ett komplement till nuvarande instrument överväga att utveckla sådana makrotillsynsinstrument som direkt påverkar hushållens skuldupptagning. Detta kunde ske genom att lånebeloppet begränsas i förhållande till inkomsterna, konstaterar Finansinspektionens direktionsordförande Pentti Hakkarainen.

Det kontracykliska buffertkravet enligt kreditinstitutslagen (10 kap. 4 §) höjs inte och ligger således alltjämt kvar på 0,0 %. Värdet på trendavvikelsen avseende kreditstocken och BNP, som utgör det primära måttet för bedömningen, ger det kontracykliska buffertkravet referensvärdet 0,0 %. Det har skett en trendmässig minskning i avvikelsen sedan 2010 och det senast observerade värdet är det lägsta sedan 2003. Inte heller de kompletterande riskmåtten tyder på en sådan ökning av det finansiella systemets sårbarheter som skulle förutsätta ett högre kontracykliskt buffertkrav.

Finansinspektionens direktion bedömer att det inte föreligger något behov av att skärpa den maximala belåningsgraden för bostadslån från basnivån, eftersom inga tecken på en exceptionell ökning av riskerna för den finansiella stabiliteten har gjort sig gällande. Den maximala belåningsgraden ligger därmed kvar på 90 % (95 % för förstabostäder) av säkerheternas verkliga värde.

Finansinspektionen fortsätter förberedelserna för att höja minimiriskvikterna för bostadslån med sikte på ikraftträdande i juli 2017.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. I enlighet med regelverket om euroområdets gemensamma banktillsyn föregicks beslutet av samråd med Europeiska centralbanken.

Närmare upplysningar lämnas av

ordföranden i Finansinspektionens direktion, Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02.

Bilagor

Se också