Pressmeddelande 14.3.2016

Läget i bank- och arbetspensionsförsäkringssektorerna 31.12.2015: Bättre lönsamhet och starkare kapitaltäckning i den inhemska banksektorn. God solvens men höga risker i arbetspensionssektorn.

Bankernas räntenetto fortsatte att minska och inkomstbildningen var i allt högre grad beroende av aktiviteten på investeringsmarknaden. Den slopade bankskatten bidrog också till sektorns resultatförbättring.

−Bankerna bör förbereda sig på att deras resultatförmåga kommer att påverkas av den svaga ekonomiska tillväxten i Finland och den exceptionellt krävande marknadsomgivningen. Den låga räntenivån och osäkerheten på investeringsmarknaden förutsätter också att aktörerna i arbetspensionssektorn fortlöpande bedömer den acceptabla risknivån i förhållande till solvensnivån och avkastningsmålet, konstaterar direktör Anneli Tuominen.

Avkastningen på arbetspensionsförsäkringssektorns investeringar var i fjol 5 %, dvs. avkastningskravet nåddes knappt.

Den negativa referensräntan en utmaning för banksektorn

På grund av den exceptionellt låga räntenivån har bankerna i sina nya låneavtal berett sig på att inte dra av den negativa referensräntan från kundens marginal. Finansinspektionen har i samband med revideringen av bostadslånelagstiftningen föreslagit att lagen ska tillåta ett avtalsvillkor som ger banken rätt till åtminstone denna marginal. Om ett avtalsvillkor som tryggar marginalen förbjuds, kunde det leda till högre marginaler eller begränsa räntealternativen för kunderna. Ett förbud skulle vara problematiskt, eftersom bankernas utlåningsintäkter minskar mer än upplåningskostnaderna när räntorna sjunker.

Bankerna har rätt och skyldighet att be om uppgifter för kundkännedom

Banker och andra finansiella aktörer har en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder. Enkäter till kunderna utgör ett sätt för bankerna att uppfylla denna skyldighet. Den nödvändiga omfattningen av uppgifterna för kundkännedom bygger enligt lag på bankens egen riskbaserade bedömning. Enligt Finansinspektionens bedömning tillåter betaltjänstlagen inte att betalinstrument spärras för att effektivisera inhämtandet av uppgifter för kundkännedom. – Situationen medför utmaningar för bankerna, om kunden vägrar att lämna nödvändiga uppgifter för kundkännedom under pågående kundförhållande”, konstaterar avdelningschef Jyri Helenius. "Bankerna bör i sådana situationer göra en riskbaserad bedömning av lämpliga åtgärder. Också lagstiftningen på området bör preciseras.”

Solvens II-uppgifter om solvensen i liv- och skadeförsäkringssektorerna offentliggörs exceptionellt först på hösten på grund av förändringar i rapporteringen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00
  • biträdande direktör Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47
  • avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12 (kundkännedom)

Bilaga

Läget i bank- och arbetspensionsförsäkringssektorn 31.12.2015: Artiklar (på finska)