Pressmeddelande 4.10.2016

Digitaliseringens möjligheter och risker inom finansbranschen: Är finansbranschen i Finland beredd att möta utmaningarna med FinTech?

Finansinspektionens enkät om digitaliseringen visade på skillnader i de finländska tillsynsobjektens synpunkter i jämförelse med internationella utredningar. – Strävar nutidens aktörer i onödigt stor omfattning av att klara sig på egen hand, frågar direktör Anneli Tuominen i sitt öppningstal på Finansinspektionens FinTech-seminarium. 

​– För oss är det viktigt att den finländska finanssektorn är konkurrenskraftig. De finländska kunderna bör även i fortsättningen få högklassiga tjänster som fyller deras behov. Finland har ett gott rykte som ett land med framgångsrika startup-företag. Det skulle vara viktigt att i omfattande grad utnyttja detta rykte också inom FinTech-sektorn, konstaterar Tuominen.

Finansinspektionen öppnar idag Innovation HelpDesk för FinTech-aktörer och andra innovatörer inom branschen – både gamla och nya. Målet är att öka dialogen mellan Finansinspektionen och FinTech-aktörerna samt att skapa en positiv anda som stöder utvecklingen inom branschen.

Förtroendet måste byggas upp

Finanssektorns verksamhet bygger på förtroende. Att mista förtroendet kan emellertid gå snabbt. – Det skadligaste som skulle kunna hända och äventyra förtroendet för FinTech-sektorn är oegentligheter eller konkurser som leder till stora förluster av kundtillgångar i början av verksamheten, säger Tuominen.

Det är klart att tillsynsmyndigheten inte på förhand kan identifiera alla risker förknippade med de nya tjänsterna och verksamhetsmodellerna. Då FinTech-sektorn utvecklas bör man se till att de nya funktionerna inte gör finansieringssystemets risker osynliga eller utökar smittoriskerna inom sektorn. 

Även brottsligheten håller i allt högre grad på att breda ut sig på nätet. Såväl stora aktörer, startup-företag som tjänsteanvändare förutsätts satsa på dataskydd.

Jämlika verksamhetsförutsättningar

Regleringen bör i alla situationer trygga jämlika verksamhetsförutsättningar för aktörer och ett tillräckligt kundskydd. – Tröskeln för att komma in i branschen får inte ställas för högt, konstaterar Tuominen.

Eftersom aktörerna i huvudsak strävar efter att bli internationella, bör regleringen hellre grunda sig på europeiska lösningar än på internationella regelverk.

Enkät om digitaliseringen: företagen under tillsyn har utökat sina it-resurser, sin digitala kompetens och utvecklat sina tjänster

Sextiofem procent av svarandena anser att digitaliseringen inom finansbranschen förbättrar det egna företagets verksamhetsförutsättningar och 25 procent anser att verksamhetsförutsättningarna är oförändrade. Sjuttio procent av svarandena inom banksektorn anser å sin sida att de nuvarande aktörerna inom finansbranschen har de bästa möjligheterna att utnyttja finanssektorns digitalisering. Endast 10 procent av svarandena inom banksektorn ansåg att FinTech-aktörerna har de bästa möjligheterna att utnyttja digitaliseringen. Samtidigt som globala undersökningar visar att FinTech enbart inom banksektorn befaras ta över t.o.m. mer än en fjärdedel av den nuvarande affärsverksamheten.

Enligt vissa internationella undersökningar strävar de befintliga aktörerna efter att skapa nätverk med FinTech-företag klart aktivare än i Finland. På basis av vår enkät strävar särskilt värdepappersföretag och fondbolag efter att klara sig på egen hand, även om t.ex. en allt mer automatiserad investeringsrådgivning och big data sannolikt kommer att ha en stor påverkan även inom dessa sektorer.

En stor del av företagen under tillsyn har berett sig för digitaliseringen genom att utöka sina IT-resurser, genom att aktivt utöka organisationens digitala kompetens och genom att utveckla nya tjänster och servicekanaler.

Enkät om digitaliseringen: utmaningarna utgörs av organisationsstrukturen, bristande kompetens, regleringen och föråldrade IT-system

Enligt svarandena är de största utmaningarna för digitaliseringen kopplade till organisationsstrukturen, bristande kompetens och regleringen. Då det gäller banker och försäkringsbolag är de största utmaningarna förknippade med föråldrade IT-system. Till dessa delar motsvarar resultaten i hög grad resultaten av de internationella undersökningarna.

Enkäten om digitaliseringen genomfördes på sommaren 2016 och riktade sig till Finansinspektionens tillsynsobjekt.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör
  • Mervi Toivanen, chefsanalytiker (digitaliseringsundersökningen)

Begäran om intervju

Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 5154