Pressmeddelande 28.11.2016

Europeiska systemrisknämnden varnade Finland och sju andra EU-länder

Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB) har gett åtta EU-länder, inklusive Finland, en varning för sårbarheter på bostadsmarknaden på medellång sikt. Systemrisknämndens har i uppdrag att följa utvecklingen på finansmarknaden inom EU och vidta åtgärder för att förebygga eller begränsa systemrisker. Nämnden har rätt att utfärda varningar och rekommendationer.

Systemrisknämnden anser att den huvudsakliga sårbarheten för Finlands del är hushållens höga och växande skuldsättning, och i synnerhet det faktum att skuldsättningen är koncentrerad till en liten grupp hushåll. Nämnden anser dock att det inte finns några tecken på betydande övervärdering när det gäller bostadspriserna.

Enligt nämnden utgör sårbarheterna en risk för det finansiella systemets stabilitet samt för realekonomins utveckling på medellång sikt. Dessutom oroar sig nämnden över potentiella återverkningar i de nordiska och de baltiska länderna ifall riskerna realiseras.

Systemrisknämnden offentliggjorde varningen till Finland den 28 november.

– Jag delar ESRB:s oro över de risker som hushållens höga skuldsättning innebär. Skuldsättningsgraden kan bäst påverkas genom att begränsa lånebeloppet i förhållande till inkomsterna. En sådan begränsning borde fås in i lagstiftningen även i Finland konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Finansinspektionen har följt utvecklingen på bostads- och bolånemarknaden i Finland och uttryckt sin oro över hushållens skuldsättning. I ett historiskt perspektiv ligger skuldsättningen på hög nivå i relation till både inkomsterna och bruttonationalprodukten och den överskrider medelnivån i EU-länderna.

Myndigheterna i Finland har tidigare beslutat om åtgärder för att minska riskerna i fråga och bedömer nu behovet av ytterligare åtgärder. Tidigare åtgärder är bland annat införandet av ett lånetak bundet till säkerheterna i juli 2016, det stegvisa slopandet av rätten till skatteavdrag för bolån samt Finansinspektionens direktions beslut att vidta åtgärder för att introducera en lägsta gräns på 10 % för den genomsnittliga riskvikten för bolån i de banker som tillämpar interna modeller.

Systemrisknämnden beaktade Finlands åtgärder i samband med varningen och anser att de går i rätt riktning men att de inte nödvändigtvis är tillräckliga för att avhjälpa alla sårbarheter. För att dämpa utvecklingen föreslår systemrisknämnden också att det vore skäl för Finland att i lagstiftningen inta nya makrostabilitetsverktyg som är bundna till hushållens inkomster och med vilkas hjälp man direkt kan påverka sektorns skuldsättning.

Närmare upplysningar lämnas av

Avdelningschef Jyri Helenius, telefon +358 10 831 5312