Pressmeddelande 23.2.2016

Bankernas förfarande vid anskaffning av uppgifter för kundkännedom

Finansinspektionen har fått flera kundförfrågningar som gällt huruvida bankernas förfarande vid anskaffningen av uppgifter för kundkännedom varit lämpliga. Finansinspektionen önskar precisera de uppgifter i anslutning till kundkännedom som under de senaste dagarna förekommit i offentligheten och lyfta fram sin syn på bankernas rutiner för kundkännedom.

Både kreditinstitutslagen och lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter att banken skaffar uppgifter för kundkännedom. En kundrelation kan inte etableras eller upprätthållas, om det enligt bankens egen riskbaserade bedömning förekommer brister i dessa uppgifter.

Banken ska emellertid också beakta de tvingande bestämmelserna i betaltjänstlagen som stiftats till skydd för kunden samt avtalet mellan banken och kunden, när banken överväger rutiner för att skaffa uppgifter för kundkännedom. I betaltjänstlagen anges de förutsättningar med stöd av vilka banken har rätt att spärra ett betalningsinstrument (t.ex. betalkort eller nätbankskoder). Lagen förutsätter också att det i kundavtalet har avtalats om förutsättningarna för att spärra betalningsinstrument.

Finansinspektionen konstaterar att den inbördes tillämpningen av ovan nämnda lagar till vissa delar är förenad med rum för tolkning och eventuell motstridighet. En del av bankerna har för att effektivisera anskaffningen av uppgifter för kundkännedom valt att spärra betalningsinstrument. Finansinspektionens uppfattning är att spärrande av betalningsinstrument emellertid inte är rätt metod för att uppfylla kraven enligt regleringen om kundkännedom. Enligt Finansinspektionens tolkning ger betaltjänstlagen inte möjlighet till detta.

Finansinspektionen vill påminna om att kunderna också i fortsättningen bör svara på bankens nödvändiga frågor som gäller uppgifter för kundkännedom. Till den del som det är fråga om huruvida vissa enskilda frågor är nödvändiga, fortsätter Finansinspektionen bedömningen av ärendet tillsammans med dataombudsmannen och bankerna. Målet är att bedömningen ska vara klar snarast möjligt.

På Finansinspektionens webbplats finns ytterligare information om kundkännedom samt om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Närmare upplysningar lämnas av:

  • jurist Sanna Atrila, tfn 010 831 5552 eller sanna.atrila(at)fiva.fi
  • jurist Maarit Pihkala, tfn 010 831 5240 eller maarit.pihkala(at)fiva.fi
  • byråchef Markku Koponen, tfn 010 831 5389 eller markku.koponen(at)fiva.fi

Motsvarande pressmeddelande på finska har publicerats 19.2.2016.