Pressmeddelande 8.12.2015

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 30.9.2015: Kapitaltäckningen och solvensen har förblivit på god nivå

Enligt de uppgifter som Finansinspektionen i dag ger ut om läget i slutet av september är kapitaltäckningen i banksektorn och solvensen i försäkringssektorn i Finland fortfarande goda. Den marginella nedgången i försäkringssektorns solvenssiffror beror till stor del på aktiekursnedgången. 

– Kursrörelserna under det tredje kvartalet beskriver på ett bra sätt den höga risknivån i dagens omvärld, säger direktör Anneli Tuominen.  – Investeringsmarknadens snabba återhämtning i oktober förändrade återigen situationen jämfört med siffrorna i slutet av september, men tillsynsobjekten måste vara förberedda på såväl stor variation i marknadspriserna som en försämring av det ekonomiska läget.

Banksektorns kapitaltäckning var stark

Banksektorns totala kapitaltäckningsgrad steg till 21,6 % (30.6.2015: 19,0 %). Kapitaltäckningsgraden vad gäller kärnkapitalet stärktes ytterligare och var i slutet av september 19,6 % (30.6.2015: 17,5 %). Kapitaltäckningsgraden stärktes både på grund av att bankerna fått mera nytt kapital och för att interna modeller används i större utsträckning. Användningen av modellerna minskar de riskvägda fordringarna, vilket i sin tur minskar kapitalbehovet.

Ökningen av finans- och försäkringskonglomeratens eget kapital förbättrade kapitaltäckningsgraden för dessa något. I slutet av september var den 2,0. (30.6.2015: 1,9).

Arbetspensionssektorns solvens förblev på god nivå

Solvensnivån inom arbetspensionssektorn sjönk till 28,1 % (30.6.2015: 32,5 %), men förblev på god nivå. Solvensnivåns nedgång berodde på att investeringsmarknaden försämrades framför allt i augusti-september samt av den höga nivån på avkastningen på pensionstillgångar, dvs. avkastningskravet.

Avkastningen på placeringarna inom arbetspensionssektorn var 2,1 % i januari-september 2015, då avkastningskravet för samma tidsperiod var 4,0 %. Den lägre solvensnivån och den anspråkslösa avkastningen på aktiemarknaden sänker avkastningskravet i fortsättningen.

Liv- och skadeförsäkringssektorernas solvens på god nivå

Solvensställningen inom livförsäkringssektorn var 5,0 och således försvagades den något (30.6.2015: 5,1). Den riskbaserade solvensställningen sjönk till 4,1 (30.6.2015: 4,3). Avkastningen på placeringarna var 2,1 % i januari-september. Detta underskred det genomsnittliga avkastningskravet på ansvarsskulden, som var 2,4 %.

Solvensställningen inom skadeförsäkringssektorn var 4,3 (30.6.2015: 4,4). Den riskbaserade solvensställningen höll sig på samma nivå som i slutet av juni, 2,6, men försämrades något jämfört med årsslutet (31.12.2014: 2,7).

Liv- och skadeförsäkringssektorns gällande solvenskrav ersätts från början av 2016 med de nya Solvens II-reglerna. Nyckeltalen enligt de nya reglerna kommer att ligga på en annan nivå, och deras känslighet för fluktuationer till följd av marknadsförändringar ökar. Enligt rapporteringen från den första s.k. mellanfasen var de egna tillgångarna inom liv- och skadesektorn i slutet av september drygt en och en halv gång solvenskapitalkravet. Detta tal torde dock förändras före årsskiftet bl.a. genom att olika övergångsbestämmelser införs.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300
  • Jyri Helenius, avdelningschef, telefon 010 831 5312

Bilaga

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorn 30.9.2015 (på finska)