Pressmeddelande 9.6.2014

Solvensen inom försäkringssektorn 31.3.2014: Försäkringssektorn i Finland har i huvudsak en stark solvens

Siffrorna för det första kvartalet, som i dag publiceras av Finansinspektionen, visar att solvensen inom arbetspensions- och skadeförsäkringssektorerna är stark och solvensen inom livförsäkringssektorn god. Placeringsallokeringen hölls nästan oförändrad inom alla försäkringssektorer. 

Läget inom arbetspensionssektorn var nästan oförändrat

Solvensen stärktes något i nästan alla arbetspensionsanstalter och den genomsnittliga solvensnivån var vid utgången av mars 29,1 procent (31.12.2013: 28,4 procent). Även den riskbaserade solvensställningen steg till 2,2 (2,1).  Placeringarnas genomsnittliga risknivå slutade att öka. Avkastningen på placeringarna var i genomsnitt 1,6 procent (31.3.2013: 2,6 procent).     

Verksamhetskapitalet inom livförsäkringssektorn ökade

Ökningen av verksamhetskapitalet förbättrade det genomsnittliga solvensnyckeltalet jämfört med situationen i slutet av år 2013. Verksamhetskapitalet var 5,5-faldigt (31.12.2013: 5,2) jämfört med det minimibelopp som fastställs i lagen. Den riskbaserade solvensställningen var på samma nivå som i slutet av året och uppgick till 3,7. Det skedde ingen nämnvärd förändring i placeringsallokeringen. Avkastningen på placeringarna var i genomsnitt 1,9 procent (31.3.2013: 1,7 procent).

Skadeförsäkringssektorns lönsamhet förbättrades, nyckeltalen var nästan oförändrade

Skadeförsäkringssektorns riskbaserade solvensställning var 2,4 (31.12.2013: 2,3). Verksamhets-kapitalet ökade något och var 4,2-faldigt jämfört med det minimibelopp som föreskrivs i lagen. Den gynnsamma skadeutvecklingen förbättrade klart lönsamheten inom sektorn jämfört med motsvarande tidpunkt år 2013. Placeringsallokeringen hölls oförändrad. Placeringsintäkterna uppgick till 1,1 procent (31.3.2013: 1,8 procent).
 
På grund av betydande ändringar i rapporteringsförfarandet innehåller solvensrapporteringen för januari–mars undantagsvis inte uppgifter om banksektorn. Uppgifter om banksektorns kapitaltäckning publiceras följande gång i september–oktober på basis av uppgifterna i slutet av juni.
 
I denna rapport utgörs arbetspensionssektorn av arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn (arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassor och -stiftelser). I siffrorna ingår inte t.ex. Keva och Statens Pensionsfond.

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Nykänen, biträdande direktör, telefon 010 831 5247.

Bilaga

Solvens inom försäkringssektorn 31.3.2014 (på finska)