Pressmeddelande 10.10.2014

ECB offentliggör resultaten av den samlade bedömningen av bankerna söndagen den 26 oktober

Europeiska centralbanken offentliggör resultaten av den samlade bedömningen av bankerna söndagen den 26 oktober kl. 13.00 finsk tid. Resultaten består av ett pressmeddelande, en samlad rapport och individuella resultat i tabellform för de deltagande bankerna. Omedelbart efter ECB ger Finansinspektionen ut sitt pressmeddelande, som redovisar läget i de deltagande finländska bankerna.
 
I Finland omfattas OP-Pohjola-gruppen, Nordea Bank Finland-koncernen och Danske Bank Abp-koncernen av den samlade bedömningen (Comprehensive Assessment, CA).
 
I den samlade bedömningen under ECB:s ledning ingår sammanlagt 130 banker i euroområdet. Den samlade bedömningen består av en genomgång av tillgångarnas kvalitet (Asset Quality Review, AQR) och ett stresstest. Den samlade bedömningen av de finländska bankerna har huvudsakligen utförts av Finansinspektionen. Processen gick ut på en bedömning av riskerna i balansräkningarna i de banker som ställs under ECB:s direkta tillsyn. Med ledning av bedömningen av tillgångarnas kvalitet och stresstestet fastställs behoven av eventuell ytterligare kapitalisering av bankerna.
 
Bedömningen av tillgångarnas kvalitet har utförts per läget den 31 december 2013. Stresstestet speglar läget fram till slutet av 2016. Vidare rapporteras förändringar i bankernas kapitalisering fram till den 30 september 2014 individuellt för varje deltagande bank.

ECB ger först ut pressmeddelandet på engelska. Därefter publiceras meddelandet på övriga EU-språk. 

Närmare upplysningar lämnas av 

avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12