Lausuntopyyntö 29.4.2015 – 1/2015

Luototussuhteen laskentaa koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 3/01.00/2015

​Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksesta x/2015: Luototussuhteen laskenta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 22.5.2015.

Määräysten ja ohjeiden tavoite ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on kuvata luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 11 §:n enimmäisluototussuhteen laskentaa Suomessa ja sitä kautta yhdenmukaistaa luototussuhteen käsite henkilöasiakkaiden asuntorahoitusmarkkinoilla. Määräys toimii myös määrittelynä valvottavien tietojärjestelmille tehtäville muutoksille.

Ehdotettuja keskeisiä periaatteita:

  • taloyhtiön lainat rasittavat vakuudeksi annettua asuntopanttia
  • toissijaista takausta, joka korvaa valvottavalle vasta vakuuden realisoinnin jälkeen ei huomioida laskennassa. Tämän tyyppinen takaus turvaa valvottavan näkökulmasta vakuuden käypää arvoa, mutta ei lisää "vakuusmassaa" laskennassa
  • saadut vierasvelkapantit otetaan laskennassa huomioon

Näitä määräyksiä ja ohjeita on luettava yhdessä luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 11§:n kanssa.

Voimaantulo 

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkaisemisen yhteydessä verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräyksissä ja ohjeissa.

Lisätietoja 

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa toimistopäällikkö Veli-Jukka Lehtonen, puhelin 010 831 5373 tai sähköposti veli-jukka.lehtonen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

Määräys- ja ohjeluonnos x/2015: Luototussuhteen laskenta

Jakelu 

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö
Finanssialan Keskusliitto ry
OP-Osuuskunta
POP Pankkiliitto osk
Säästöpankkiliitto osk
S-Pankki Oy
Suomen Hypoteekkiyhdistys
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland
Genworth Financial
Vakuutusosakeyhtiö Garantia
Keskuskauppakamari
Suomen Tilintarkastajat ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Kiinteistönvälittäjäliitto ry
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto ry (Rakli)
Rakennusteollisuus ry
Kilpailu- ja kuluttajavirasto