Innovaatio-HelpDesk neuvoo palveluntarjoajia lupa-asioissa

Mikä Finanssivalvonnan Innovaatio-HelpDesk on?

Finanssivalvonnan Innovaatio-HelpDesk neuvoo palveluntarjoajia toimilupa-, rekisteröinti- ja muissa lupa-asioissa. HelpDeskin asiakkaiksi ovat tervetulleita sekä alan start-up-yritykset että jo toimialalla toimivat yritykset, joilla on suunnitteilla jokin uudenlainen tuote, palvelu tai toimintatapa. Neuvomme myös henkilöitä, jotka suunnittelevat finanssialan yrityksen perustamista. Asiakkuus edellyttää, että neuvontakeskusteluihin osallistuu yrityksen omistaja ja/tai siinä työskentelevä henkilö. Innovaatio-HelpDeskin neuvonta on maksutonta.

Edistämme innovaatiomyönteistä toimintakulttuuria, pitäen vastapainoisesti myös huolta siitä, että finanssialan toimijat noudattavat lainsäädäntöä ja ottavat toiminnassaan tarpeellisella tavalla huomioon myös kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset.

Tutustu ennen yhteydenottoasi Innovaatio-HelpDeskin vastuuvapautuslausekkeeseen, joka on viimeisessä kappaleessa.

Miten Innovaatio-HelpDesk toimii?

Voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen innovaatio-helpdesk(at)finanssivalvonta.fi. Innovaatio-HelpDeskin asiantuntijat ovat yhteydessä kysymyksen esittäjään joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarvittaessa Innovaatio-HelpDeskin asiantuntijat voivat pyytää yrityksen edustajia Skype-kokoukseen tai tapaamiseen Finanssivalvontaan.

Mitä liiketoimintaani koskevia tietoja toimitan Innovaatio-HelpDeskille?

Kuvaile jo ensimmäisessä viestissäsi yrityksen liiketoiminnan keskeiset osat joko sanallisesti tai liittämällä mukaan toimintaa kuvaava prosessikaavio. Tutustu sääntelyyn ja Finanssivalvonnan verkkosivuilla esitettyihin tietoihin jo ennen yhteydenottoa. Erityisen tärkeää on kuvata liiketoiminnassa tapahtuvia rahavirtoja. Usein nimenomaan asiakkaan varojen käsittelyyn ja hallussapitoon liittyvät kysymykset ovat olennaisia toimiluvantarpeen arvioinnissa. Voit myös hyödyntää esitietolomaketta.

Vastuuvapautuslauseke

Finanssivalvonnan Innovaatio-HelpDeskistä hakijalle kirjallisesti tai suullisesti annettu neuvonta tai arviot finanssimarkkinoita koskevista säännöksistä ja hakijan suunnitteleman toiminnan toimiluvan tai rekisteröinnin varaisuudesta tai tarve muulle Finanssivalvonnan päätökselle perustuvat hakijan Finanssivalvonnalle toimittamiin hakijan toimintaa tai suunnittelemaa toimintaa koskeviin kirjallisiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta hakija vastaa. Innovaatio-HelpDeskistä annetut tiedot ja arviot on esitetty tiedotustarkoituksessa ja on tarkoitettu taustatiedoiksi yksinomaan hakijan käyttöön.

Innovaatio-HelpDeskistä annetut tiedot ja arviot ovat luonteeltaan yleisluontoisia ja alustavia perustuen Innovaatio-HelpDeskin senhetkiseen näkemykseen, ja ne saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta muun muassa lainsäädännön, Finanssivalvonnan, Euroopan komission, Euroopan keskuspankin, Euroopan valvontaviranomaisten tai muiden viranomaisten antamien tarkempien säännöksien, määräyksien, päätösten, ohjeiden, suositusten ja tulkintojen tai niiden muutoksien tai olosuhteiden muuttumisen johdosta.

Finanssivalvonnan virkamiesten Innovaatio-HelpDeskissä antamat tiedot tai arviot eivät välttämättä edusta Finanssivalvonnan virallista kantaa, eivätkä annetut tiedot tai arviot sido Finanssivalvontaa. Virallisen päätöksen Finanssivalvonta tekee vasta saatuaan hakijalta erillisen toimilupa-, rekisteröinti- tai muun päätöshakemuksen. Finanssivalvonta voi myöhemmässä vaiheessa arvioida erikseen hakijan toimintaa ja ryhtyä Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tai muissa finanssimarkkinoita koskevissa säännöksissä tarkoitettuihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Finanssivalvonta ei ole hakijan vero-, kirjanpito- tai oikeudellinen neuvonantaja. Innovaatio-HelpDeskistä annetut tiedot ja arviot eivät poista hakijan velvollisuutta perehtyä huolellisesti kaikkiin sen toimintaa koskeviin säännöksiin. Hakija vastaa itse toiminnastaan, sitä koskevista päätöksistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista. Finanssivalvonta tai sen palveluksessa olevat virkamiehet eivät ole vastuussa Innovaatio-HelpDeskistä annetuista tiedoista tai arvioista, siitä mihin niiden perusteella on ryhdytty tai jätetty ryhtymättä, tai niistä hakijalle ja muille tahoille mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillistä vahingoista.