Maksupalvelun tarjoajat

Maksupalvelua saa tarjota vain maksulaitoslaissa säädetyt edellytykset täyttävä palveluntarjoaja. Maksupalveluja ovat esimerkiksi tilisiirrot, maksukorttimaksut ja suoraveloitus, eli maksupalveluja käyttävät esimerkiksi pankkien asiakkaat. Maksupalveluiden tarjoamisesta on tyypillisesti kyse silloin, kun maksajan ja maksunsaajan välissä toimiva palveluntarjoaja siirtää varoja osapuolten välillä heiltä saamansa toimeksiannon perusteella.

Maksupalveluja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta ja sopimusehdoista sekä maksupalvelujen toteuttamisesta säädetään maksupalvelulaissa. Se sääntelee muun muassa palveluntarjoajan velvollisuutta antaa maksupalvelun käyttäjälle tietoja puitesopimuksesta ja toteutetuista maksutapahtumista. Samoin lailla säädellään maksutapahtumien toteuttamista, sopimusehtoja sekä osapuolten vastuita.

Maksupalvelun tarjoaminen on luvanvaraista

Maksupalveluja Suomessa saavat tarjota vain ne, joilla on toimintaan Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa tai jotka ovat saaneet Finanssivalvonnalta päätöksen siitä, että toiminta täyttää edellytykset maksupalvelun tarjoamiseksi ilman toimilupaa. Lisäksi luottolaitokset voivat tarjota maksupalveluja oman toimilupansa puitteissa. Myös ETA-alueella toimiluvan saanut maksulaitos voi tarjota Suomessa maksupalveluja, mikäli asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu Finanssivalvonnalle.

Maksupalvelun tarjoaminen ilman toimilupaa edellyttää ilmoituksen Finanssivalvonnalle

Maksupalvelujen luvanvaraisuudesta on säädetty poikkeus, ja maksupalvelua voi tarjota ilman toimilupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Edellytykset liittyvät mm. toteutettujen maksutapahtumien yhteismäärään, joka ei saa luonnollisen henkilön kohdalla ylittää 12 kuukauden aikana keskimäärin 50 000 euroa kuukaudessa ja oikeushenkilön kohdalla keskimäärin kolmea miljoonaa euroa kuukaudessa. Ilman toimilupaa maksupalvelua tarjoavan on kuitenkin tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen saatuaan Finanssivalvonta selvittää, täyttääkö palveluntarjoaja laissa säädetyt edellytykset.

Luonnollinen henkilö ei voi saada maksulaitoksen toimilupaa. Oikeushenkilön on haettava maksulaitoksen toimilupaa, mikäli sen tarjoamien maksupalvelujen yhteismäärä ylittää edellä mainitut rajat. Toimilupaa on haettava myös silloin, kun palveluntarjoaja haluaa tarjota maksupalveluja toiseen, Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon.

Maksupalvelujen tarjoajia valvovat osaltaan Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies
Finanssivalvonta ylläpitää maksulaitosrekisteriä, johon rekisteröidään sekä maksulaitokset että ilman toimilupaa maksupalveluja tarjoavat henkilöt ja ulkomaiset toimijat, jotka voivat tarjota maksupalveluja Suomessa. Finanssivalvonta valvoo sekä toimiluvan edellytysten täyttymistä että ilman toimilupaa harjoitettavan toiminnan edellytysten täyttymistä.

Finanssivalvonta valvoo maksupalveluun liittyviä sopimusehtoja, tiedonantovelvollisuutta ja maksupalvelujen toteuttamista toimiluvan saaneiden maksulaitosten, luottolaitosten sekä näiden asiamiesten osalta. Kuluttaja-asiamies valvoo näitä asioita myös ilman toimilupaa maksupalvelua tarjoavien osalta silloin, kun maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja.

Katso myös

Muualla verkossa