Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalvelun tarjoajan toimintaa Suomessa sääntelee Sijoituspalvelulaki (747/2012). Sijoituspalvelulla tarkoitetaan lainsäädännössä muun muassa sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritys voi myönnetyn toimiluvan mukaisesti tarjota asiakkaille lisäksi oheispalveluita, kuten mm. rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluja, myöntää sijoituspalveluun liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta sekä tuottaa sijoitustutkimuksia ja rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyviä yleisiä suosituksia.

Sijoituspalvelun tarjoaminen vaatii toimiluvan

Sijoituspalvelua saa tarjota vain luottolaitostoimiluvan saanut pankki, sijoituspalvelutoimiluvan saanut sijoituspalveluyritys sekä omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan osalta toimiluvan saanut rahastoyhtiö tai vaihtoehtorahastojen hoitaja. Vaihtoehtorahastojen hoitaja voi lisäksi saada toimiluvan tarjota toimeksiantojen välitystä. Sijoituspalveluja saavat tarjota myös esimerkiksi ETA-alueen vastaavat ulkomaiset palveluntarjoajat, joilla on sivuliike tai -konttori Suomessa tai jotka ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palveluja Suomessa. Katso myös lisätietoa sivuliikkeistä ja palvelujen tarjoamisesta rajan yli Suomesta ulkomaille täältä.

Finanssivalvonta valvoo sijoituspalveluyritysten toimintaa

Finanssivalvonta seuraa sijoituspalveluyritysten kannattavuuden ja vakavaraisuuden kehitystä valvottavien toimittamien tietojen perusteella. Lainsäädännössä määrätty vakavaraisuusvelvoite rajoittaa sijoituspalveluyritysten riskinottoa. Valvottavat eivät saa ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa niiden vakavaraisuuden.

Finanssivalvonta valvoo niitä menettelytapoja, joita sijoituspalveluyritykset noudattavat niin asiakassuhteissaan kuin keskinäisissä suhteissaan. Menettelytapojen tulee olla lainsäädännön, kansainvälisten vaatimusten ja hyvän tavan mukaisia.

Sijoituspalveluyrityksen on sijoittajien rahavarojen ja rahoitusvälineiden turvaamiseksi kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon.

1) Katso täältä sijoituspalvelun tarjoajia koskevaa sääntelyä.
2) Raportointi-sivustolta löydät lisätietoa sijoituspalvelun tarjoajan raportointivelvollisuudesta.

Sidonnaisasiamiesrekisteri

Sijoituspalveluyritys voi tarjota sijoituspalvelulaissa tarkoitettuja palveluita sidonnaisasiamiehen välityksellä. Sidonnaisasiamies toimii sijoituspalveluyrityksen lukuun ja vastuulla.

Sidonnaisasiamies voi:

  1. vastaanottaa ja välittää sijoitus- ja oheispalveluihin tai rahoitusvälineisiin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja
  2. välittää rahoitusvälineitä asiakkaille
  3. antaa sijoituspalveluyrityksen tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja tai rahoitusvälineitä koskevaa neuvontaa asiakkaille
  4. markkinoida sijoituspalveluyrityksen tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja asiakkaille.

Sidonnaisasiamies voi toimia vain yhden sijoituspalveluyrityksen lukuun. Sidonnaisasiamiehen on selkeästi ilmoitettava asiakkaalleen asemansa ja edustamansa sijoituspalveluyrityksen nimi.

Sidonnaisasiamiesten toiminnan lainmukaisuuden valvomiseksi Finanssivalvonta pitää sidonnaisasiamiehistä julkista rekisteriä (sidonnaisasiamiesrekisteri), johon sijoituspalveluyritys ilmoittaa nimeämänsä sidonnaisasiamiehet. Sidonnaisasiamiehet on rekisteröitävä sen jäsenvaltion julkiseen rekisteriin, johon kyseiset sidonnaisasiamiehet ovat sijoittautuneet. Finanssivalvonnan rekisterissä näkyvät kaikki Suomeen sijoittautuneet sidonnaisasiamiehet.

Sidonnaisasiamiesilmoitukseen vaadittavat tiedot ilmoitetaan Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan. Ilmoitukseen liittyvät yhteydenotot tehdään sähköisen asiointijärjestelmän viestitoiminnan avulla.
 
Uudet sidonnaisasiamiehet liitetään ilmoituksen perusteella sidonnaisasiamiesrekisteriin ja vastaavasti toimintansa lopettavien tiedot päätetään sidonnaisasiamiesrekisteristä ilmoituksen perusteella. Asiointipalvelun kautta voi myös päivittää jo olemassa olevien sidonnaisasiamiesten tietoja muutosilmoituksella.


Sidonnaisasiamiesrekisteri