Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Kotimaiset rahastoyhtiöt

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot
FA- ja FT-liitetaulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP OF Omat varat

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

FINREP
F-taulukot
FA- ja (FT)-liitetaulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ilmoitukset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät ja -osoite

Sijoitusrahastolaki 3 luku 2 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 

Viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö ottaa tehtävän vastaan

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

8/2014

 

Operatiiviseen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

   
  • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (Excel)

  Viipymättä niiden ilmaannuttua
  • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista

Vahinkoilmoituslomake (Word)

 

28.2. mennessä

Valtioneuvoston asetus 208/2014

Sijoitusrahastolaki 4 luku 7 §

Omistusosuuden hankkiminen ja luovuttaminen rahastoyhtiössä

Huom! Aina tulee täyttää myös kohdeyritystä koskeva lomake

 

Etukäteen

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
3/2014

Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

 

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 luku 8

Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016
Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

  • Jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta
  • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta
  • Jäljennös tilinpäätöstä käsitelleen yhtiökokouksen tai sitä vastaavan elimen kokouksen pöytäkirjasta
  • Rahastoyhtiöiden on toimitettava myös hallinnoimiensa sijoitusra-hastojen tilinpäätösasiakirjat

Vuosittain

Kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Osavuosikatsaus

 

Kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Tilintarkastus

 

Kahden viikon kuluessa raportin esittämisestä valvottavalle
rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 2 luku 9 §

Ilmoitus siitä, milloin rahastoyhtiön toiminta aloitetaan

 

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 20 luku 5 § Ilmoitus siitä, milloin säilytysyhteisön toiminta aloitetaan   rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 20 luku 11 § Säilytysyhteisön toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilupahakemuksessa ilmoitetuissa sidonnaisuutta koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on välittömästi ilmoitettava Finanssivalvonnalle Välittömästi kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 4 luku 7 § 5 momentti

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevassa ilmoituksessa

Vähintään kerran vuodessa tehtävä ilmoitus rahastoyhtiön ja sen omistusyhteisön Sijoitusrahastolain 4 luvun 7 § 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajista ja omistusten suuruuksista

Kerran vuodessa

rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 24 luku 1 §

Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen perustamista koskeva ilmoitus 

  Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 8 luku 7 § 2 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston toiminnan aloittamisesta

  rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 6 luku 1 § 5 momentti

1/2012

Ilmoitus ulkoistamisesta ja siinä tapahtuvista merkittävistä muutoksista.

Etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 8 luku 8 § 2 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston vähimmäispääoman tai rahasto-osuuden omistajien vähimmäismäärän saavuttamisesta tai ylittämisestä taikka vähenemisestä alle 1 momentissa mainittujen rajojen

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 2 luku 10 § 1 momentti

Jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta, jos rahastoyhtiö aikoo siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa säädetään

Viipymättä kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 5 luku 3 § 2 momentti

Ilmoitus rahastoyhtiön omien varojen vähenemisestä alle 3 luvun 1 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän

Viipymättä  

Sijoitusrahastolaki 21 luku 10 §

Ilmoitus säilytysyhteisöltä, mikäli rahastoyhtiön toimeksiantoa ei noudateta, tai muutoin havaitaan huomautettavaa 2 § 1 momentissa tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnassa, eikä yhtiö peruuta päätöstään tai muuta toimintatapaansa

   

Sijoitusrahastolaki 21 lulku 11 §

Sijoitusrahaston säilytysyhteisösopimus ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahastolaki 7 luku 5 §

2/2016

Sijoitusrahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus  sekä jäljennökset:

  • Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätösasiakirjoista
  • Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilintarkastuskertomuksista sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston hoitoa koskevista asiakirjoista
  • Yhtiön yhtiökokousten ja rahasto-osuudenomistajien kokousten pöytäkirjoista
  • Tarkastuskertomus rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuudesta
Ilman aiheetonta viivytystä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 10 luku 8 § 1 momentti

 

Ilmoitus päätöksestä, jolla on keskeytetty rahasto-osuuksien lunastaminen

Viipymättä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 13 luku 17 § 3 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa käytettävien johdannaissopimusten lajeista, niihin liittyvistä riskeistä, johdannaissopimusten riskien arviointiin käytetyistä menetelmistä sekä määrällisistä rajoista

Vuosittain rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 15 luku 3 § 5 momentti

Rahastoesite ja kaikki siihen tehdyt muutokset

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 15 luku 9 § 3 momentti

Rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtunut virhe

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 15 luku 12 § 1 momentti

Avaintietoesite ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 18 luku 3 § 2 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 16 luku 13 § 1 momentti

Ilmoitus sijoitusrahastojen sulautumisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 17 luku 4 § 1 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston jakautumisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 14 luku 13 §

Ilmoitus syöttörahastosta ja sellaisesta syöttörahastona olevasta yhteissijoitusyrityksestä, jonka varoja sijoitetaan sen hallinnoiman kohderahaston rahasto-osuuksiin

Välittömästi rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 19 luku 5 § 1 momentti

Ilmoitus sijoitusrahaston lakkauttamispäätöksestä

Viipymättä kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 19 luku 5 § 3 momentti

Lopputilitys sijoitusrahaston lakkauttamisesta liitteineen

  rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 19 luku 5 § 5 momentti

Ilmoitus, kun sijoitusrahaston varat on jaettu ja sijoitusrahasto on lakkautettu

Viipymättä rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 1 § 1 momentti

Ilmoitus sivuliikkeen perustamisesta ETA-valtioon

Hyvissä ajoin etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 1 § 5 momentti

Ilmoitus 22 luvun 1 § 1 momentin mukaisen ilmoituksen tietojen muuttumisesta

Viimeistään kuukausi ennen voimaantuloa kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 4 § 1 momentti

Ilmoitus 2 luvun 2 §:n mukaisen toiminnan harjoittamisen aloittamisesta toisen valtion alueella perustamatta sivuliikettä

Hyvissä ajoin etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 4 § 3 momentti

Ilmoitus 22 luvun 4 § 1 momentin mukaisen ilmoituksen tietojen muuttumisesta

Etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 5 § 1 momentti

Ilmoitus 2 luvun 2 § 2 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittaminen muun kuin ETA-valtion alueella perustamatta sivuliikettä ja sen tietojen muuttuminen

Hyvissä ajoin etukäteen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Sijoitusrahastolaki 22 luku 7 §

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, joka aikoo markkinoida Suomessa hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa, on ilmoitettava siitä Finanssivalvonnalle

  Kotimaisen rahastoyhtiön ilmoitukset:
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
ETA-rahastoyhtiön ilmoitukset:
Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi