Arvopaperistaminen

EU:n arvopaperistamisasetuksessa määritellään arvopaperistamista koskevat yleiset säännökset ja luodaan säännökset yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle. Komissio pyrki asetuksella käynnistämään uudelleen korkealaatuiset arvopaperistamismarkkinat vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamismarkkinan kehittäminen on myös keskeinen osa pääomamarkkinaunionia, ja sillä edistetään tavoitetta tukea työpaikkojen luomista ja paluuta kestävään kasvuun.

Arvopaperistaminen?

Arvopaperistamisessa on tyypillisesti kyse liiketoimista, joiden avulla luotonantajan tai velkojan – luottolaitoksen tai muun yrityksen – on mahdollista jälleenrahoittaa lainoja, vastuita tai saamisia, kuten asuntolainoja, autolainoja tai -leasingsopimuksia, kuluttajaluottoja, luottokorttisopimuksia tai myyntisaamisia muuttamalla ne vaihdantakelpoisiksi arvopapereiksi. Luotonantaja kokoaa ja uudelleenjärjestelee joukon antamiaan lainoja ja jaottelee ne eri riskiluokkiin eri sijoittajia varten mahdollistaen näin sen, että sijoittajat voivat sijoittaa lainoihin ja muihin vastuisiin, joihin niillä ei muutoin olisi mahdollisuutta sijoittaa suoraan. Sijoittajat saavat tuottonsa arvopaperistettujen lainojen kassavirroista. Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomi, ei toistaiseksi ole kovin aktiivisesti toimivaa arvopaperistamismarkkinaa toisin kuin muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Sääntelyn keskeinen sisältö

Arvopaperistamisasetuksessa määritellään kaikkea arvopaperistamista koskevat yleiset säännökset. Asetuksessa säädetään

 • asianmukaista huolellisuutta, riskin pidättämistä ja läpinäkyvyyttä koskevista vaatimuksista arvopaperistamisiin osallistuville osapuolille,
 • luoton myöntämisen kriteereistä,
 • arvopaperistamisten myyntiä yksityisasiakkaille koskevista vaatimuksista,
 • uudelleenarvopaperistamisen kiellosta,
 • arvopaperistamista varten perustettuja erillisyhtiöitä koskevista vaatimuksista sekä
 • arvopaperistamisrekistereitä koskevista edellytyksistä ja menettelyistä.

Lisäksi asetuksessa säädetään yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen, ’YLS-arvopaperistaminen’, erityisistä kriteereistä. Tätä nimitystä arvopaperistamisesta saa käyttää ainoastaan silloin, kun Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) on annettu ilmoitus siitä, millä tavalla arvopaperistamisliiketoimi täyttää asetuksen kriteerit. ESMA ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa YLS-arvopaperistamisista.

Ketä asetus koskee?

Arvopaperistamisasetusta sovelletaan:

 • institutionaalisiin sijoittajiin
 • arvopaperistamisen alullepanijoihin
 • järjestäjiin
 • alkuperäisiin luotonantajiin ja
 • arvopaperistamista varten perustettuihin erillisyhtiöihin.

Vaatimukset, jotka koskevat arvopaperistamisten myyntiä yksityisasiakkaille, sovelletaan kaikkiin arvopaperistamispositioiden myyjiin.

YLS-arvopaperistamiseen liittyen lisäksi asetuksessa on toimilupavaatimuksia, joita sovelletaan YLS-kriteerien noudattamista tarkastaviin kolmansiin osapuoliin. 

Soveltaminen ja aikataulu

Arvopaperistamisasetus ja sen nojalla annetut delegoidut säädökset ovat sellaisenaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä EU:n jäsenvaltioissa.

Arvopaperistamisasetus alettiin soveltaa 1.1.2019.

Säännöslinkit

Arvopaperistamisasetus

Lisätietoja

EU:n komission arvopaperistamisasetus-sivut 
EBA Securitisation and Covered Bonds 
ESMA Securitisation