Toimiluvat, rekisteröinnit ja notifikaatiot finanssimarkkinoilla

Finanssimarkkinoilla toimiminen tai palvelun tarjoaminen on usein säänneltyä ja luvanvaraista.

Fintech toimilupa

Toimilupia myöntäviä viranomaisia ovat EKP, Finanssivalvonta, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto.

Liiketoimintamallista riippuen voi toiminta edellyttää toimilupaa, rekisteröintiä tai ilmoitusmenettelyä (notifikaatio).

Onko toiminta luvanvaraista?

Alla olevassa taulukossa on tietoa ja esimerkkejä siitä, mihin toimintoihin edellytetään minkäkinlaista lupaa. Tarkempaa tietoa Finanssivalvonnan toimivaltuuksien myöntämisestä löytyy sektorikohtaisilta sivuilta.

 
Liiketoiminta Lupaviranomainen Toimilupa/
rekisteröinti
Esimerkki
toiminnasta

Luottolaitostoiminta

 • talletuspankki tai
 • luottoyhteisö
Finanssivalvonnalle tehtävästä hakemuksesta EKP Toimilupa

Pankkitoiminta edellyttää luottolaitoksen toimilupaa.

Lainan myöntämiseen tarvitaan luottolaitostoimilupa, jos luotonanto rahoitetaan asiakkaiden talletuksista tai muusta yleisörahoituksesta saatavin takaisinmaksettavin varoin. Pelkkä luottojen myöntäminen ei siis edellytä luottolaitostoimilupaa.

Niin sanottujen pikavippien tarjoaminen ja rahoitusyhtiötoiminta ovat tyypillisesti toimintoja, jotka rahoitetaan ilman yleisörahoitusta.

Henki-, vahinko-
ja jälleenvakuutusyhtiön
toiminta
Finanssivalvonta Toimilupa

Vakuutustoiminnan harjoittamiseen on haettava Finanssivalvonnalta toimilupa.

Toimilupa annetaan vakuutusluokista annetun lain mukaisin vakuutusluokittain ja luokkaryhmittäin. Toimilupa voidaan hakijan pyynnöstä rajoittaa koskemaan vakuutusluokista annetussa laissa tarkoitetun vakuutusluokan osaa.

Jälleenvakuutusyhtiöille toimilupa annetaan hakijan pyynnön mukaisesti joko vahinkovakuutuksen jälleenvakuutuksen, henkivakuutuksen jälleenvakuutuksen tai kaiken jälleenvakuutustoiminnan harjoittamiseen.

Sijoituspalvelun
tarjoaminen
Finanssivalvonta Toimilupa

Sijoituspalvelun tarjoamisesta on kyse silloin, kun sijoituskohteet ovat rahoitusvälineitä. Tällaisia ovat muun muassa osakkeet, joukkovelkakirjat, rahasto-osuudet ja monet johdannaissopimukset.

Sijoituspalveluita ovat muun muassa arvopaperinvälitys, omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta ja liikkeeseenlaskun järjestäminen tai takaaminen sekä MTF- tai OTF-kauppapaikan ylläpito.

Rahastoyhtiötoiminta Finanssivalvonta Toimilupa Sijoitusrahastotoiminta eli varojen hankkiminen yleisöltä yhteistä sijoittamista varten ja näiden varojen sijoittaminen määriteltyjen hajautusperiaatteiden mukaisesti pääasiallisesti rahoitusvälineisiin.
Vaihtoehtorahastojen
hoitajana toimiminen
Finanssivalvonta Toimilupa tai rekisteröinti

Vaihtoehtorahaston hallinnointi ja markkinointi.

Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta ja sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti.

Säilytysyhteisötoiminta Finanssivalvonta Toimilupa Toimiminen säilytysyhteisönä rahastoyhtiölle tai vaihtoehtorahastojen hoitajalle.
Maksulaitoksen ja
sähkörahayhteisön
toiminta
Finanssivalvonta Toimilupa tai rekisteröinti Maksupalvelun tarjoaminen on lähtökohtaisesti luvanvaraista. Maksupalvelua on esimerkiksi maksutapahtuman toteuttaminen, maksuvälineen liikkeeseenlasku, sähköisen rahan liikkeeseenlasku (esim. prepaid-kortti), rahanvälitys, maksutoimeksiantopalvelu (PIS) sekä tilitietopalvelu (AIS
Asuntoluotonvälittäjät Finanssivalvonta Rekisteröinti  
Joukkorahoituspalvelun tarjoaja Finanssivalvonta Toimilupa Sijoitus- tai lainamuotoisen joukkorahoituspalvelun tarjoaminen (joukkorahoitusalustan ylläpito)
Joukkolainanhaltijoiden
edustaja
Finanssivalvonta Rekisteröinti

Joukkolainanhaltijoiden edustaja on yritys, joka edustaa sijoittajia liikkeeseenlaskijoiden eli rahoitusta hakevien yritysten suuntaan.

Edustajana joukkolainassa toimiminen edellyttää rekisteröintiä, jos joukkolainasta on julkaistu tai julkaistaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite, tai jos se on haettu tai haetaan Suomessa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai MTF:llä.

Vakuutusasiamies Finanssivalvonta Rekisteröinti Vakuutusten myyminen vakuutusyhtiön lukuun.
Vakuutusmeklari Finanssivalvonta Rekisteröinti Vakuutusyhtiöistä riippumaton ja asiakkaan toimeksiannosta toimiva vakuutusedustaja.

Virtuaalivaluutan tarjoajat

 • virtuaalivaluutan liikkeeseenlasku
 • vaihtopalvelu
 • lompakkopalvelu
Finanssivalvonta Rekisteröinti Nk. ICO:n (initial coin offering) yhteydessä voidaan toteuttaa uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlasku. Vaihtopalvelussa virtuaalivaluuttaa vaihdetaan esim. lailliseksi maksuvälineeksi tai toiseksi virtuaalivaluutaksi. Virtuaalivaluutan hallussa pitäminen toisen lukuun tai sen säilytyksen tai siirtämisen tarjoaminen edellyttävät rekisteröitymistä lompakkopalveluna.
Arvopaperi- ja
johdannaispörssitoiminta
Valtiovarainministeriö Toimilupa Säännellyn markkinan ylläpito.
Arvopaperikeskuksen
toiminta
Valtiovarainministeriö Toimilupa  
DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitäminen Finanssivalvonta Erityislupa  
Työeläkevakuutusyhtiön
toiminta
Valtioneuvosto Toimilupa  
Työttömyyskassan
toiminta
Sosiaali- ja terveysministeriö Toimilupa  
Kuluttajaluottojen myöntäjät ja
vertaislainanvälittäjät
Finanssivalvonta Rekisteröinti Esim. niin kutsutut pikavipit. Myös asuntoyhteisöluottoja myöntävien yhtiöiden tulee 1.7.2023 alkaen rekisteröityä Finanssivalvonnan luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin.
Rahankeräys Poliisilaitokset ja Poliisihallitus Rahankeräyslupa www.poliisi.fi

 

Toimiluvan tai rekisteröinnin edellytykset

Finanssivalvonnan tehtäviin kuuluvan toimiluvan saaminen tai rekisteriin merkintä edellyttää, että toimilupaa hakeva yhteisö täyttää säädetyt vaatimukset. Toimiluvan keskeinen edellytys on, että

 • toimilupaa hakevaa yhteisöä johdetaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti
 • yhteisöllä on oltava luotettava hallinto ja riittävät taloudelliset toimintaedellytykset
 • sen toiminnan on oltava ammatillisesti ja eettisesti laadukkaasti suunniteltua, johdettua, organisoitua ja valvottua
 • yhteisöllä on myös oltava pääkonttori Suomessa.

Toimiluvan ja rekisteröinnin edellytyksiä käsitellään kutakin valvottavaryhmää koskevassa erityislainsäädännössä sekä kyseisten yhteisöjen toimilupahakemuksia koskevissa valtiovarainministeriön asetuksissa.

Lisätietoa toimiluvan edellytyksistä on myös Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa:

Toimilupamaksut

Toimiluvan, rekisteröinnin ja notifikaatioilmoituksen käsittelystä peritään toimenpidehinnaston mukainen maksu.

Toimiluvan saaneesta tai rekisteriin merkitystä tulee Finanssivalvonnan valvottava, joka maksaa valvontamaksua. Lisätietoa valvontamaksuista löytyy Valvonta- ja toimenpidemaksut -sivulta.


Q & A - Toimiluvista usein kysyttyjä kysymyksiä

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Mitä toimilupia Finanssivalvonta myöntää?

Alla olevassa taulukossa on tietoa ja esimerkkejä siitä, mihin toimintoihin edellytetään minkäkinlaista lupaa. Tarkempaa tietoa Finanssivalvonnan toimivaltuuksien myöntämisestä on sektorikohtaisilla sivuilla.

Liiketoiminta Lupa-
viran-
omainen
Toimilupa/
rekisteröinti
Esimerkki toiminnasta

Luottolaitos-
toiminta

 • talletuspankki
  tai
 • luottoyhteisö
Finanssi-
valvonnalle
tehtävästä
hakemuksesta
EKP
Toimilupa

Pankkitoiminta edellyttää luottolaitoksen toimilupaa.

Lainan myöntämiseen tarvitaan luottolaitostoimilupa, jos luotonanto rahoitetaan asiakkaiden talletuksista tai muusta yleisörahoituksesta saatavin takaisinmaksettavin varoin. Pelkkä luottojen myöntäminen ei siis edellytä luottolaitostoimilupaa.

Niin sanottujen pikavippien tarjoaminen ja rahoitusyhtiötoiminta ovat tyypillisesti toimintoja, jotka rahoitetaan ilman yleisörahoitusta.

Henki-, vahinko-
ja jälleenvakuutus-
yhtiön toiminta
Finanssi-
valvonta
Toimilupa

Vakuutustoiminnan harjoittamiseen on haettava Finanssivalvonnalta toimilupa.

Toimilupa annetaan vakuutusluokista annetun lain mukaisin vakuutusluokittain ja luokkaryhmittäin. Toimilupa voidaan hakijan pyynnöstä rajoittaa koskemaan vakuutusluokista annetussa laissa tarkoitetun vakuutusluokan osaa.

Jälleenvakuutusyhtiöille toimilupa annetaan hakijan pyynnön mukaisesti joko vahinkovakuutuksen jälleenvakuutuksen, henkivakuutuksen jälleenvakuutuksen tai kaiken jälleenvakuutustoiminnan harjoittamiseen.

Sijoituspalvelun tarjoaminen Finanssi-
valvonta
Toimilupa

Sijoituspalvelun tarjoamisesta on kyse silloin, kun sijoituskohteet ovat rahoitusvälineitä. Tällaisia ovat muun muassa osakkeet, joukkovelkakirjat, rahasto-osuudet ja monet johdannaissopimukset.

Sijoituspalveluita ovat muun muassa arvopaperinvälitys, omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta ja liikkeeseenlaskun järjestäminen tai takaaminen sekä MTF- tai OTF-kauppapaikan ylläpito.

Rahastoyhtiö-
toiminta
Finanssi-
valvonta
Toimilupa Sijoitusrahastotoiminta eli varojen hankkiminen yleisöltä yhteistä sijoittamista varten ja näiden varojen sijoittaminen määriteltyjen hajautusperiaatteiden mukaisesti pääasiallisesti rahoitusvälineisiin.
Vaihtoehto-
rahastojen
hoitajana
toimiminen
Finanssi-
valvonta
Toimilupa
tai
rekisteröinti

Vaihtoehtorahaston hallinnointi ja markkinointi.

Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta ja sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti.

Säilytysyhteisö-
toiminta
Finanssi-
valvonta
Toimilupa Toimiminen säilytysyhteisönä rahastoyhtiölle tai vaihtoehtorahastojen hoitajalle.
Maksulaitoksen
ja sähköraha-
yhteisön
toiminta
Finanssi-
valvonta
Toimilupa
tai
rekisteröinti
Maksupalvelut, maksutilit, sähköisen rahan liikkeellelasku.
Asuntoluoton
välittäjät
Finanssi-
valvonta
Rekisteröinti  
Joukko-
rahoituksen
välittäjä
Finanssi-
valvonta
Rekisteröinti

Lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäminen (joukkorahoitusalustan ylläpito).

Huom! Sellaisen joukkorahoituksen välittäminen, jossa sijoituskohteena on arvopaperimarkkinalain tarkoittama arvopaperi, edellyttää toimilupaa sijoituspalvelun tarjoamiseen.

Joukkolainan-
haltijoiden
edustaja
Finanssi
valvonta
Rekisteröinti

Joukkolainanhaltijoiden edustaja on yritys, joka edustaa sijoittajia liikkeeseenlaskijoiden eli rahoitusta hakevien yritysten suuntaan.

Edustajana joukkolainassa toimiminen edellyttää rekisteröintiä, jos joukkolainasta on julkaistu tai julkaistaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite, tai jos se on haettu tai haetaan Suomessa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai MTF:llä.

Vakuutus-
edustaja
Finanssi-
valvonta
Rekisteröinti Vakuutusten myyminen vakuutusyhtiön lukuun.
Arvopaperi-
ja johdannais-
pörssitoiminta
Valtiovarain-
ministeriö
Toimilupa Säännellyn markkinan ylläpito.
Arvopaperi-
keskuksen
toiminta
Valtiovarain-
ministeriö
Toimilupa  
Työeläke-
vakuutusyhtiön toiminta
Valtioneuvosto Toimilupa  
Työttömyys-
kassan
toiminta
Sosiaali- ja
terveys-
ministeriö
Toimilupa  
Vertaislainan välittäjät Suomen alue-
hallintovirasto
(AVI)
Rekisteröinti www.avi.fi
Rahankeräys Poliisilaitokset
ja
Poliisihallitus
Rahan-
keräyslupa
www.poliisi.fi

 

Milloin lainan myöntämiseen tarvitaan toimilupa?

Lainan myöntämiseen tarvitaan luottolaitostoimilupa, jos luotonanto rahoitetaan asiakkaiden talletuksista tai muusta yleisörahoituksesta saatavin takaisinmaksettavin varoin. Pelkkä luottojen myöntäminen ei siis edellytä luottolaitostoimilupaa.

Niin sanottujen pikavippien tarjoaminen ja rahoitusyhtiötoiminta ovat tyypillisesti toimintoja, jotka rahoitetaan ilman yleisörahoitusta.

Mitä toimiluvan saaminen edellyttää?

Finanssivalvonnan tehtäviin kuuluvan toimiluvan saaminen tai rekisteriin merkintä edellyttää, että toimilupaa hakeva yhteisö täyttää säädetyt vaatimukset. Toimiluvan keskeinen edellytys on, että

 • toimilupaa hakevaa yhteisöä johdetaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti
 • yhteisöllä on oltava luotettava hallinto ja riittävät taloudelliset toimintaedellytykset
 • sen toiminnan on oltava ammatillisesti ja eettisesti laadukkaasti suunniteltua, johdettua, organisoitua ja valvottua
 • yhteisöllä on oltava pääkonttori Suomessa.

Toimiluvan ja rekisteröinnin edellytyksiä käsitellään kutakin valvottavaryhmää koskevassa erityislainsäädännössä sekä kyseisten yhteisöjen toimilupahakemuksia koskevissa valtiovarainministeriön asetuksissa.

Lisätietoa toimiluvan edellytyksistä on myös Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa:

Mitä hakijan tulee tehdä ennen virallisen hakemuksen jättämistä?
 1. Tutustu toimilupaa koskeviin (määräykset ja ohjeet 3/2014, 6/2015, 3/2016 ja 8/2016) säännöksiin ja toimiluvan edellytyksiin.  
 2. Käy läpi toimintaa, jota yrityksesi aikoo harjoittaa ja vertaa sitä säännöksissä edellytettyyn.
 3. Ota yhteyttä toimilupa-asioista vastaaviin Finanssivalvonnan asiantuntijoihin.
Millainen hakemuksen tulee olla?

Hakemuksen on oltava yksityiskohtainen, kattava, selkeä ja sen on sisällettävä kaikki hakemukseen vaadittavat selvitykset (katso määräykset ja ohjeet 3/2014: Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset). Laadukkaasti ja huolellisesti laadittu toimilupahakemus vahvistaa osaltaan Finanssivalvonnan näkemystä siitä, että yritystä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti.

Onko hakemusmallia saatavissa?

Finanssivalvonta on laatinut hakemuslomakkeen sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön toimilupaa hakeville. Hakemuslomakkeiden käyttö on vapaaehtoista. Lisäksi olemme laatineet ohjeen sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön toimilupahakemusta laativalle. Hakijan tulee huomata, että hakemuksen ja sen liitteiden yksityiskohtainen sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti.

Sijoituspalveluyritykset

 • Sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuslomake
 • Ohje toimilupahakemuksen laatijalle

Rahastoyhtiöt

 • Rahastoyhtiön toimilupahakemuslomake
 • Ohje toimilupahakemuksen laatijalle

Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Joukkorahoituksen välittäjät

Luottolaitosten, maksulaitosten ja vakuutusyhtiöiden toimilupahakemukseen Finanssivalvonta ei toistaiseksi ole laatinut hakemusmalleja.

Millä kielellä toimilupahakemuksen voi tehdä?

Toimilupahakemus on tehtävä joko suomen tai ruotsin kielellä.

Myös hakemuksen liitteiden on pääasiassa oltava suomen- tai ruotsinkielisiä. Muillakin kielillä (esim. englanniksi) laadittuja liitteitä voidaan tarvittaessa hyväksyä, jos siitä on erikseen sovittu toimilupa-asiaa käsittelevän Finanssivalvonnan asiantuntijan kanssa.

Voiko hakemuksen liitteet toimittaa sähköisesti?

Hakemuksen liitteet voidaan toimittaa myös sähköisesti. Lähettäminen tapahtuu kuitenkin hakijan vastuulla eli Finanssivalvonta ei vastaa lähettämisen tietoturvallisuudesta.

Voiko hakemusta täydentää?

Hakija voi oma-aloitteisesti täydentää hakemusta hakuprosessin aikana. Usein myös Finanssivalvonta pyytää hakuprosessin aikana hakijaa täydentämään hakemustaan.

Lähtökohtana kuitenkin on, että hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle mahdollisimman täydellisenä. Mikäli hakija tietää jo hakemuksen jättämisvaiheessa täydentävänsä hakemusta jollain erityisellä selvityksellä tai joku hakemukseen liitettävä selvitys puuttuu, hakemuksessa on hyvä mainita näistä myöhemmin toimitettavista selvityksistä.

Voiko Finanssivalvonta hylätä puutteellisen toimilupahakemuksen?

Jos toimilupahakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan täydentämään hakemusta määräaikaan mennessä sillä uhalla, että täydentämätön hakemus hylätään. Hakijalle ilmoitetaan kehotuksessa, miten asiakirjaa on täydennettävä.

Puutteellinen hakemus venyttää toimiluvan käsittelyaikaa, mikä ei ole hakijan eikä Finanssivalvonnan edun mukaista.

Onko hakemus julkinen?

Hakemus ja sen liitteet ovat lähtökohtaisesti julkisia. Hakemus ja sen liitteet voivat kuitenkin sisältää esimerkiksi hakijan liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, jolloin ne ovat näiltä osin salassa pidettäviä (viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 § 1 momentti 20 kohta). Toimilupahakemus voi olla sen käsittelyn ajan myös salassa pidettävä, jos hakija sitä liikesalaisuusperusteeseen vedoten edellyttää. Toimilupapäätös on aina julkinen.

Kuinka pitkä on toimilupahakemuksen käsittelyaika?

Luottolaitos

Finanssivalvonnan on annettava EKP:lle luottolaitoksen toimilupaa koskeva päätösehdotus neljän (4) kuukauden kuluessa virallisen hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö

Finanssivalvonnan on annettava sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön toimilupaa koskeva päätös kuuden (6) kuukauden kuluessa virallisen hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Huolellisesti laaditut ja kattavat hakemusasiakirjat tehostavat ja helpottavat hakuprosessia niin Finanssivalvonnan kuin hakijankin osalta. Kun toimilupahakemusta käsittelevä projektiryhmä on perustettu Finanssivalvonnassa, projektista vastaava asiantuntija voi antaa mahdollisuuksien mukaan alustavan arvion käsittelyajasta.

Vaihtoehtorahastojen hoitaja

Päätös toimiluvan myöntämisestä vaihtoehtorahastojen hoitajalle annetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Finanssivalvonta voi päättää pidentää tätä määräaikaa enintään kolmella kuukaudella.

Vakuutusyhtiöt

Finanssivalvonnan on annettava vakuutusyhtiöille päätös toimiluvasta kuuden (6) kuukauden kuluessa hakemuksen vireille tulosta ja asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten toimittamisesta.

Maksulaitokset

Finanssivalvonnan on annettava maksulaitoksille päätös toimiluvasta kolmen (3) kuukauden kuluessa hakemuksen vireille tulosta ja asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten toimittamisesta.

Ulkomaiset toimijat

Sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön sivuliikkeen toimiluvan käsittelylle ei ole asetettu lakisääteistä määräaikaa, mutta pääsääntöisesti näissäkin pyritään noudattamaan edellä mainittuja määräaikoja.

Miten vaikutan hakemuksen käsittelyn nopeuteen?

Huolellisesti laaditut ja kattavat hakemusasiakirjat tehostavat ja siten nopeuttavat hakuprosessia.

Maksavatko toimilupapäätös ja Finanssivalvonnan valvonta?

Kaikista käsiteltävistä toimiluvista peritään toimenpidemaksu. Toimenpidemaksu peritään annettavan päätöksen yhteydessä.

Lisäksi kaikki Finanssivalvonnan valvottavat ovat valvontamaksuvelvollisia. Valvontamaksu peritään kalenterivuosittain.

Toimenpidemaksuhinnasto ja valvontamaksuperusteet löytyvät Finanssivalvonnan sivustolta kohdasta Valvonta- ja toimenpidemaksut.