Solvenssi II

Solvenssi II -direktiiviin1 perustuva vakuutusyhtiösääntely

Voimassa oleva henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöiden (vakuutusyhtiöt) toimintaa koskeva sääntely perustuu lähtökohtaisesti ns. Solvenssi II direktiiviin. Solvenssi II on täysharmonisointidirektiivi, joka Suomessa on sisällytetty vakuutusyhtiölakiin (521/2008). Direktiivi on uudistanut henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyä ja –valvontaa. Sen tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa, ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.

Vakuutusyhtiölain lisäksi vakuutusyhtiöiden toimintaan sovelletaan Komission delegoitua asetusta (EU) 2015/35, joka on annettu 10.10.2014 vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II). Asetus on suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä ilman kansallista täytäntöönpanoa ja sitä täydentävät Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) valmistelemat ja EU-komission päätöksinä tai täytäntöönpanoasetuksina annettavat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, jotka ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi EIOPA on antanut Solvenssi II -direktiivin soveltamisesta ohjeita, jotka Finanssivalvonta on ottanut osaksi määräys- ja ohjekokoelmaansa.

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II), annettu 25.11.2009. 

Solvenssi II -vakavaraisuussääntely ja -valvonta, Komission täytäntöönpanoasetus EU 2015/2451

A. Vakuutusalan sääntelyyn liittyvät lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja yleisohjeet
Lait
Asetukset
Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet

B. Finanssivalvonnan yleiset tarkastusprosessissa käytettävät periaatteet ja menetelmät (päivitetään myöhemmin)

C. Solvenssi II -tilastotiedot

D. Solvenssi II -direktiivissä säädettyjen vaihtoehtojen käyttöä koskevat tiedot

E. Vakuutusvalvonnan tavoitteet ja valvontaan sisältyvät tehtävät ja toiminta (päivitetään myöhemmin)

Linkkejä sääntelyyn

Komission täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset

Euroopan komissio julkaisee ajantasaista listausta Solvenssi II -direktiiviin liittyvistä komission täytäntöönpanosäädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.

Euroopan komission verkkopalvelu