Pörssi ja muut kauppapaikat

Pörssi

Säännellyn markkinan (pörssin) ylläpitäminen vaatii toimiluvan, jonka myöntää valtiovarainministeriö. Toimilupa voidaan myöntää suomalaiselle osakeyhtiölle tai toisessa ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle eurooppalaisyhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen.

Valtiovarainministeriö myöntää hakemuksesta pörssille toimiluvan, jos se voi saadun selvityksen perusteella varmistua siitä, että hakija ja sen suunnittelema toiminta täyttävät laissa pörssitoiminnan harjoittamiselle säädetyt vaatimukset. Lisäksi pörssin omistajien on oltava luotettavia eikä heillä saa olla merkittäviä intressiristiriitoja pörssitoiminnan ja muun omistuksensa tai harjoittamansa liiketoiminnan välillä. Ennen toimiluvan myöntämistä valtiovarainministeriö pyytää lausunnon Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta.

Pörssin toimiluvan saanut voi lisäksi ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää.

Monenkeskisen tai organisoidun kaupankäynnin järjestäminen

Monenkeskisen kaupankäynnin tai organisoidun kaupankäynnin järjestäjänä voi toimia vain pörssi, luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai toimiluvan saanut kolmannen maan yrityksen sivuliike. Katso lisää pörssin, luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja kolmannen maan yrityksen toimilupa- ja ilmoitusmenettelyistä kunkin valvottavan kohdalta.

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkina

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä (MTF) voi pyytää Finanssivalvonnalta monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän rekisteröimistä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) kasvumarkkinaksi, jos yli 50 kyseisellä markkinalla listatuista yhtiöistä on pk-yrityksiä.

Lisätietoa:

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen MiFIDquestions(at)fiva.fi

Pörssin ja muiden kauppapaikkojen rajat ylittävä toiminta

Pörssin toiminta toisessa ETA-valtiossa

Jos pörssi aikoo tarjota toiseen ETA-valtioon sijoittuneelle sijoituspalvelun tarjoajalle tai muulle henkilölle suoran mahdollisuuden käydä kauppaa säännellyllä markkinalla, sen on ilmoitettava tästä hyvissä ajoin etukäteen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi tarkemmat tiedot siitä, missä ja miten mahdollisuutta käydä kauppaa aiotaan tarjota. Vastaava ilmoitusvelvollisuus koskee pörssin ylläpitämää monenkeskistä ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää.

Ulkomaisen pörssin toiminta Suomessa

Ennen kuin toisessa ETA-valtiossa toimiluvan saanut säännellyn markkinan ylläpitäjä/pörssi voi tarjota Suomeen sijoittuneelle sijoituspalvelun tarjoajalle tai muulle henkilölle suoran mahdollisuuden käydä kauppaa markkinallaan, toimiluvan myöntäneen valtion viranomaisen on tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle. ETA-valtiossa toimiluvan saanutta säännellyn markkinan ylläpitäjää/pörssiä suositellaan tältä osin olemaan yhteydessä kyseisen toimiluvan myöntäneen valtion viranomaiseen. Kolmannen maan pörssin osalta toiminta edellyttää valtiovarainministeriön myöntämää lupaa.

Monenkeskisen tai organisoidun kaupankäynnin järjestäminen Suomesta ulkomaille

Monenkeskisen tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä, joka aikoo tarjota toiseen ETA-valtioon sijoittautuneelle sijoituspalveluyritykselle, luottolaitokselle tai muulle henkilölle suoran mahdollisuuden käydä kauppaa monenkeskisessä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, on ilmoitettava tästä hyvissä ajoin etukäteen Finanssivalvonnalle. Vastaava ilmoitusvelvollisuus koskee pörssin ylläpitämää monenkeskistä ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää. 

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo aloittaa monenkeskisen tai organisoidun kaupankäynnin järjestämisen tarjoamisen kolmannessa maassa, on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen Finanssivalvonnalle, mitä palveluja tai toimintaa sijoituspalveluyritys aikoo tarjota sekä missä valtiossa ja miten niitä tarjotaan.

Lisätietoa:

Monenkeskisen tai organisoidun kaupankäynnin järjestäminen ulkomailta Suomeen

Muussa ETA-valtiossa sijaitsevat monenkeskisen tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjät voivat tarjota Suomeen suoran mahdollisuuden käydä kauppaa markkinoillaan. Tämä edellyttää monenkeskisen tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän järjestäjän toimiluvan myöntäneen valtion viranomaisen ilmoitusta Finanssivalvonnalle. ETA-valtiossa toimiluvan saanutta monenkeskisen tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjää suositellaan tältä osin olemaan yhteydessä kyseisen toimiluvan myöntäneen valtion viranomaiseen.

Monenkeskisen kaupankäynnin tai organisoidun kaupankäynnin järjestäjänä voi toimia myös sijoituspalvelulaissa tarkoitettu kolmannen maan yrityksen sivuliike.

Lisätietoa: