Asuntoluotonvälittäjät

Asuntoluotonvälittäjäksi rekisteröityminen

Tämä sivu on tarkoitettu rekisteröintiä hakeville asuntoluotonvälittäjille. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä rekisteröintiedellytyksiin, jotka löytyvät asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetusta laista (852/2016). Rekisteröintipäätöksestä peritään Finanssivalvonnan toimenpidehinnastosta ilmenevä toimenpidemaksu. Rekisteröityneestä asuntoluotonvälittäjästä tulee muu finanssimarkkinoilla toimiva, jolta aletaan periä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain mukaista valvontamaksua.

Asuntoluotonvälittäjäksi tulee rekisteröityä kaikkien niiden, jotka välittävät asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja, lukuun ottamatta kohdassa  "Asuntoluotonvälitys, joka ei vaadi rekisteröitymistä" mainittuja poikkeuksia. Asunto-omaisuuteen liittyvillä kuluttajaluotoilla tarkoitetaan asunto-omaisuuden hankkimiseksi tarkoitettuja lainoja ja sellaisia muuhun tarkoitukseen myönnettyjä lainoja, joiden vakuutena on asunto-omaisuutta.

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välityksellä tarkoitetaan muun kuin luotonantajan itsensä korvausta vastaan tekemää asunto-omaisuuteen liittyvien luottosopimusten esittelemistä tai tarjoamista kuluttajille, kuluttajien avustamista tällaisten luottosopimusten tekemisessä sekä tällaisten luottosopimusten tekemistä kuluttajien kanssa luotonantajan puolesta (2 § 1 momentti 1 kohta). Luotonantajan asiamies, joka harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä luotonantajan lukuun ja vastuulla, on myös asuntoluotonvälittäjä. Välittäessään asuntoluottoja luotonantajan asiamiehenä, tulee asiamiehen toiminnassaan selkeästi ilmoittaa asiakkaalle toimivansa nimenomaan asiamiehenä. Asiamiehen tulee myös ilmoittaa, minkä luotonantajan tarjoamasta asuntoluotosta on kysymys.

Asuntoluotonvälittäjän tulee noudattaa toiminnassaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 a luvun säännöksiä ja erityisesti sen 24–30 §:ssä mainittuja tiedonantovelvollisuutta, riippumatonta luotonvälittäjää, perittävää maksua, kuluttajan olosuhteiden huomioimista ja neuvontapalveluja koskevia säädöksiä. Luotonvälittäjä saa ilmoittaa toimivansa riippumattomana luotonvälittäjänä vain, jos luotonvälittäjä välittää riittävän suurta määrää markkinoilla tarjolla olevia luottosopimuksia eikä vastaanota korvausta luotonvälityksestä muulta kuin kuluttajalta.

Luotonvälittäjän ylimmän johdon on huolehdittava siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvää luotonantotapaa ja että toimintaa harjoitetaan lainmukaisesti (asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 11 §).

Sääntely

Rekisteröitymislomakkeet

Finanssivalvonta on laatinut hakemuksen tekemisen ja käsittelyn helpottamiseksi lomakkeen rekisteröintiä hakeville.

Ennen lomakkeen avaamista se tulee tallentaa omalle koneelle painamalla hiiren kakkospainiketta lomakkeen linkin päällä ja valitse "Tallenna nimellä/Save as". Lomakkeen avaamisen jälkeen tulee tarvittaessa JavaScript-ominaisuus hyväksyä Options-painikkeella. Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät Rekisröitymislomakkeen täyttöohjeet -välilehdeltä.

Lomake liitteineen toimitetaan Finanssivalvonnan kirjaamoon kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi tai postitse osoitteella Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki. Lisätietoja mm. sähköpostin salauksesta ja kirjaamon yhteystiedoista.

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 6 § ja 7 §:ssä on säännöksiä koskien asuntoluotonvälittäjän luotettavuutta ja ammattitaitoa. Luotettavuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittamisessa Finanssivalvonnalle käytetään oheista lomaketta.

Fit & Proper -lomakkeella ilmoitettavasta ammattitaitovaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 1031/2016 luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa.

Asuntoluotonvälitys, joka ei vaadi rekisteröitymistä

Rekisteröitymistä koskevaa velvollisuutta koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen elinkeinonharjoittajaan, joka välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja satunnaisesti muun toimilupaa, rekisteröintiä tai ennakollista hyväksyntää edellyttävän ammattitoiminnan yhteydessä (asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 3 § 2 momentin 3 kohta). Tässä kohdassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja voi olla esimerkiksi asianajaja tai muu henkilö, joka on saanut luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) mukaisen luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Tällainen elinkeinonharjoittaja voi olla myös kiinteistönvälittäjä.

Vaikka edellä mainittujen elinkeinonharjoittajien ei tarvitse rekisteröityä, tulee niiden kuitenkin noudattaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 11–14 §:ssä säädettyjä velvoitteita, kun ne välittävät asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluotoja tai tarjoavat näihin luottoihin liittyviä neuvontapalveluja. Tällaisen elinkeinonharjoittajan henkilöstön on myös täytettävä edellä mainitun lain tietämystä ja pätevyyttä koskevat vaatimukset.

Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista tai toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen

Asuntoluotonvälittäjän on viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista rekisteröitymislomaketta käyttäen. Mukaan on liitettävä tarpeelliset uudet liitteet.

Lisäksi välittäjän on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, jos se

 • ei ole välittänyt asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjonnut tällaisiin luottoihin liittyviä neuvontapalveluja edeltävän kuuden kuukauden aikana tai
 • se on lopettanut toimintansa.

Rekisteröitymislomake

Rekisteröitymislomakkeessa viitataan lakiin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016).

Asuntoluotonvälittäjän rekisteröinti-ilmoitus Finanssivalvonnalle tehdään rekisteröitymislomakkeella. Lomake toimitetaan Finanssivalvontaan suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen osoitteella mcd.rekisterointi(at)finanssivalvonta.fi.s (kts. ohje suojatun sähköpostin käyttämisestä) tai postitse osoitteella Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki (vain toinen lähetystapa). Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Rekisteröinti: Asuntoluotonvälittäjä – Yhtiön nimi”.

Rekisteröitymislomakkeisiin on linkki Finanssivalvonnan kotisivuilla. Oikeushenkilölle ja luonnolliselle henkilölle on omat lomakkeensa.
Huomaa, että ennen lomakkeen avaamista se tulee tallentaa omalle koneelle (paina hiiren kakkospainiketta lomakelinkin päällä ja valitse ”Tallenna nimellä”/”Save target as…”). Lomakkeen avaamisen jälkeen hyväksy tarvittaessa lomakkeen JavaScript-ominaisuudet (lomakkeen yläreunassa on keltainen palkki; paina hiiren ykköspainikkeella keltaisen palkin oikeassa reunassa olevaa ”Options”-painiketta, ja sen jälkeen valitse ”Enable JavaScript…”).

Lomakkeelle voi lisätä tarpeen mukaan kenttiä kentän oikeassa laidassa olevalla (+) –painikkeella. Vastaavasti kenttiä voi poistaa (-) –painikkeella.
Lomakkeella pyydetyistä liitteistä ilmoitetaan liitteeksi tulevan tiedoston nimi (esim. HarjoitettavaToiminta.pdf tai SelvitysVakuutuksesta.pdf). Tiedostonimen ilmoittamista varten on lomakkeella täyttöruutu.

Lomakkeen kohdassa 1 ilmoitetaan tieto siitä, toimiiko asuntoluotonvälittäjä luotonantajan asiamiehenä. Mikäli välittäjä on asiamies, tulee liitteenä toimittaa luotonantajan vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta. Kyseinen lomake on saatavilla Finanssivalvonnan kotisivuilla.

Kohdassa 2 ”Luotettavuusarviointi” ja kohdassa 3 ”Luottotoimintaa koskeva asiantuntemus” on valintalista, joka osoittaa kaikki ne henkilöt, joista kyseessä olevat tiedot tulee ilmoittaa. Mikäli hakija on luonnollinen henkilö, tiedot toimitetaan vain hakijasta. Lomakkeella tulee lisäksi ilmoittaa liitetiedoston nimi. Kyseessä oleva henkilö täyttää itse Fit & Proper –lomakkeen, joka toimitetaan liitetiedostona Finanssivalvonnalle. Fit & Proper -lomakkeeseen on linkki Finanssivalvonnan kotisivuilla.

Mikäli lomakkeella annettuihin tietoihin tulee muutoksia, tulee ne toimittaa viipymättä Finanssivalvonnalle. Tämä ei kuitenkaan koske kohdassa "3.2 Henkilöstö" ilmoitettuja tietoja. Lisäksi välittäjän on ilmoitettava Finanssivalvonnalle siitä, että se ei ole välittänyt asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjonnut tällaisiin luottoihin liittyviä neuvontapalveluja edeltävän kuuden kuukauden aikana tai että se on lopettanut toimintansa (9 §).

Lisätietoja ja palautetta lomakkeen käytöstä voi lähettää osoitteeseen mcd.rekisterointi(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Kysymys/palaute”.

Rajan yli toiminta

Rajan yli toiminta Suomesta ETA-valtioon


Suomalainen asuntoluotonvälittäjä

Asuntoluotonvälittäjien sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli Suomesta toiseen ETA-valtioon (Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016) 15 §)

Suomalainen asuntoluotonvälittäjä, joka on rekisteröity Finanssivalvonnan rekisteriin, voi välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjota tällaisiin luottoihin liittyviä neuvontapalveluja toiseen ETA-valtioon joko perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli.

Asuntoluotonvälittäjä, joka aikoo aloittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välityksen tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamisen yhdessä tai useammassa toisessa ETA-valtiossa, on ilmoitettava Finanssivalvonnalle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, mitä palveluja välittäjä aikoo tarjota sekä missä valtiossa tai valtioissa niitä tarjotaan. Sivuliikkeen perustamisesta ja palvelujen tarjoamisesta rajan yli ilmoitetaan omilla ilmoituslomakkeillaan, jotka ovat saatavissa täyttöohjeineen jäljempänä tällä sivulla.

Asuntoluotonvälittäjän toimittama ilmoituslomake katsotaan vastaanotetuksi Finanssivalvonnassa sinä päivänä, jona ilmoituslomakkeen tiedot ovat oikein ja yhtäpitävät luotonvälittäjärekisterin tietojen kanssa. Asuntoluotonvälittäjän tulee myös huomata, että asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain (852/2016) 9 §:n mukaan luotonvälittäjän on viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle asuntoluotonvälittäjiä koskevaan rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista.

Finanssivalvonta toimittaa ilmoituslomakkeella annetut tiedot vastaanottavan valtion viranomaisille kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut ilmoituslomakkeen. Finanssivalvonta ilmoittaa viipymättä luotonvälittäjälle siitä, että tiedot on toimitettu vastaanottavan valtion viranomaisille. Välittäjällä on oikeus aloittaa ilmoitettujen palvelujen tarjoaminen tai perustaa sivuliike toiseen ETA-valtioon kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut Finanssivalvonnalta ilmoituksen siitä, että tiedot on toimitettu vastaanottavan valtion viranomaisille.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Sivuliikkeen perustamisesta ilmoittaminen

Asuntoluotonvälittäjän on ilmoitettava Finanssivalvonnalle sivuliikkeen perustamisesta toiseen ETA-valtioon hyvissä ajoin ennen sivuliikkeen perustamista käyttäen lomaketta ”Sijoittautumisvapauden käyttämistä koskeva ilmoituslomake”. Lomake täytetään täyttöohjeiden mukaisesti.

Ilmoituslomake ja sen edellyttämät tiedot toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen mcd.passporting(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Ilmoitus luotonvälittäjän notifioinnista”

Kaikista ilmoituslomakkeella ilmoitettujen tietojen muutoksista tulee ilmoittaa ilmoituslomakkeella viipymättä Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen mcd.passporting(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Muutosilmoitus luotonvälittäjän notifioinnista”. Muuttuneet tiedot pitää merkitä selvästi.

Palvelujen tarjoamisesta rajan yli ilmoittaminen

Asuntoluotonvälittäjän on ilmoitettava Finanssivalvonnalle palvelujen tarjoamisesta rajan yli toiseen ETA-valtioon hyvissä ajoin ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista käyttäen lomaketta ”Palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämistä koskeva ilmoituslomake”. Lomake täytetään täyttöohjeiden mukaisesti.

Ilmoituslomake ja sen edellyttämät tiedot toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen mcd.passporting(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Ilmoitus luotonvälittäjän notifioinnista”.

Kaikista ilmoituslomakkeella ilmoitettujen tietojen muutoksista tulee ilmoittaa ilmoituslomakkeella viipymättä Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen mcd.passporting(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Muutosilmoitus luotonvälittäjän notifioinnista”. Muuttuneet tiedot pitää merkitä selvästi.


Rajan yli toiminta ETA-valtiosta Suomeen

Ulkomainen asuntoluotonvälittäjä

Asuntoluotonvälittäjien sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli ulkomailta Suomeen (Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016) 16 §)

Finanssivalvonnan on saatava ilmoitus, jos toisessa ETA-valtiossa rekisteröity asuntoluotonvälittäjä aikoo tarjota palveluita Suomeen rajan yli tai perustaa sivuliikkeen. Edellä mainitun ilmoituksen lähettää Finanssivalvonnalle luotonvälittäjän kotivaltion viranomainen, jolle asuntoluotonvälittäjä on ilmoittanut aloittavansa palvelujen tarjoamisen Suomeen. Ulkomainen luotonvälittäjä saa aloittaa palvelujen tarjoamisen Suomessa kuukauden kuluttua siitä, kun luotonvälittäjä on saanut kotivaltionsa viranomaiselta ilmoituksen siitä, että Finanssivalvonnalle on ilmoitettu toiminnan aloittamisesta Suomessa.

Ulkomainen asuntoluotonvälittäjä voi tarjota neuvontapalveluja Suomessa siten kuin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 4 §:ssä säädetään. Kyseisen pykälän mukaan asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevia neuvontapalveluja saa tarjota vain asuntoluotonvälittäjä. Oikeutta neuvontapalvelujen tarjoamiseen ei ole kuitenkaan jonkin asuntoluotonantajan asiamiehenä toimivalla tai luotonantajan kanssa kirjanpitolain (1336/1997) 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla samaan konserniin kuuluvalla eikä luotonvälittäjällä, joka on kirjanpitolain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteysyritys- tai osakkuusyrityssuhteessa luotonantajaan.

Finanssivalvonta ilmoittaa asuntoluotonvälittäjälle, joka perustaa sivuliikkeen Suomeen, ne edellytykset, joiden mukaisesti toimintaa on harjoitettava Suomessa asioissa, joita koskevia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu eli yleisen edun ehdot.

Informaatiota muiden ETA-jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille

Euroopan pankkiviranomainen EBA on antanut ohjeen EBA/GL/2015/19 asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista. Ohjeen mukaan toimivaltaisten viranomaisten tulee antaa toisilleen tietoa siitä, miten ne toimittavat notifikaatioita koskevat ilmoitukset toisilleen.

Asuntoluotonvälittäjän tarjoamien neuvontapalvelujen rajoitukset Suomessa

Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevia neuvontapalveluja saa Suomessa tarjota vain luotonvälittäjä. Oikeutta neuvontapalvelujen tarjoamiseen ei kuitenkaan ole jonkin luotonantajan asiamiehen toimivalla tai luotonantajan kanssa kirjanpitolain (1336/1997) 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla samaan konserniin kuuluvalla eikä luotonvälittäjällä, joka on kirjanpitolain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteysyritys- tai osakkuusyrityssuhteessa luotonantajaan.

Viranomaisten keskenään käyttämä kieli notifiointia koskevissa ilmoituksissa

Muiden ETA-jäsenvaltioiden viranomaiset voivat toimittaa notifiointiin liittyvät tiedot ja ilmoitukset liitteineen Finanssivalvonnalle suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Osoite, johon muiden viranomaisten toivotaan lähettävän notifiointia koskevat ilmoitukset

Finanssivalvonta toivoo muiden ETA – jäsenvaltioiden viranomaisten toimittavan tiedot sähköisesti osoitteeseen mcd.passporting(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Notifioiti Suomeen”.

Mikäli tietojen sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista, tiedot voidaan toimittaa postitse osoitteeseen

Finansinspektionen / Financial Supervisory Authority
P.O. Box 103
FI-00101 Helsinki, Finland

Postitse toimitetun aineiston lähetteestä tulisi ilmetä, että kyseessä on joko ETA-viranomaisen ilmoitus asuntoluotonvälittäjän notifioinnista tai edellä mainittujen tietojen muutoksesta.

Notifikaatioihin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköisesti osoitteeseen: mcd.passporting(at)finanssivalvonta.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Tietopyyntö”. 

Ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet

 • Lomakkeet ja täyttöohjeet valmistuvat myöhemmin.

 

Yleisen edun ehdot ulkomaisille luotonvälittäjille

Lainsäädäntötausta

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain (852/2016) 16 §:n 2 momentissa todetaan, että jos ulkomainen luotonvälittäjä perustaa sivuliikkeen Suomeen, Finanssivalvonnan on ilmoitettava välittäjälle ennen sivuliikkeen toiminnan aloittamista tai kahden kuukauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saamisesta välittäjän kotivaltion toimivaltaiselta viranomaiselta ne edellytykset, joiden mukaisesti toimintaa on harjoitettava Suomessa asioissa, joita koskevia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu.

Edellä mainittu pykälä perustuu asuntoluottodirektiivin (Direktiivi 2014/17/EU kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksia ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta) 32 artiklan 4 kohtaan. Sen mukaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava luotonvälittäjälle ne edellytykset, joiden mukaisesti toimintaa on harjoitettava vastaanottavassa jäsenvaltioissa aloilla, joita ei ole yhdenmukaistettu unionin oikeudessa.

Yleisen edun ehdot

Seuraavassa esitetään ne lait ja säännökset, joita ulkomaisten asuntoluotonvälittäjien tulee noudattaa välittäessään asuntoluottoja ja tarjotessaan neuvontapalveluja Suomessa. Mainitut lait löytyvät suomen ja ruotsin kielellä (ja jotkut myös englanniksi) osoitteesta: www.finlex.fi. Lakeja tulee noudattaa ottaen huomioon myös niiden muutokset. 

 • Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
  • 15 luku 2 § Markkinointi
  • 15 luku 3 § Sopimusehdot
  • 15 luku 11 § Enimmäisluototussuhde

 • Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016) kokonaisuudessaan ja erityisesti lain
  • 4 § Oikeus tarjota neuvontapalveluja
  • 6 § 1 momentin 4 kohta Tietämystä ja pätevyyttä koskevat vaatimukset
  • 11 § Johdon velvoitteet
  • 12 § Asiakasvarat
  • 13 § Luotonvälitykseen tai neuvontapalveluihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen
  • 14 § Vaitiolovelvollisuus

Edellä mainitun 4 §:n mukaan asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevia neuvontapalveluja saa tarjota vain luotonvälittäjä. Oikeutta neuvontapalvelujen tarjoamiseen ei ole kuitenkaan jonkin luotonantajan asiamiehenä toimivalla tai luotonantajan kanssa kirjanpitolain (1336/1997) 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla samaan konserniin kuuluvalla eikä luotonvälittäjällä, joka on kirjanpitolain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteysyritys- tai osakkuusyrityssuhteessa luotonantajaan.

Tietoa kuluttajansuoja-asioista saa Kilpailu- ja Kuluttajaviraston (KKV) nettisivuilta: www.kkv.fi.

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet