Virtuaalivaluutan tarjoajat

Rekisteröityminen virtuaalivaluutan tarjoajaksi

Virtuaalivaluutan tarjoajien on rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin virtuaalivaluutan tarjoajista. Virtuaalivaluutan tarjoamisella tarkoitetaan virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskua, virtuaalivaluutan vaihtopalvelua ja sen markkinapaikkaa sekä lompakkopalvelua.

Virtuaalivaluutan tarjoajien rekisteröitymisvelvollisuudesta säädetään virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain (572/2019) 4 §:ssä. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä hakemusohjeisiin.

Virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain mukaan:

 • virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka laskee virtuaalivaluutan liikkeelle
 • virtuaalivaluutan vaihtopalvelu on luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön liike- tai ammattitoimintana harjoittama:
  1. virtuaalivaluutan vaihtaminen lailliseksi maksuvälineeksi tai toiseksi virtuaalivaluutaksi palveluna
  2. virtuaalivaluutan vaihtaminen muuksi hyödykkeeksi tai muun hyödykkeen virtuaalivaluutaksi palveluna ja
  3. sellaisen markkinapaikan ylläpitäminen, jossa tarjoajan asiakkaat voivat harjoittaa a ja b kohdassa tarkoitettua toimintaa
 • lompakkopalvelun tarjoaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka pitää virtuaalivaluuttaa hallussa toisen lukuun tai tarjoaa sen siirtoa taikka säilytystä. 

Hakemuslomakkeet

Finanssivalvonta on laatinut hakemuksen tekemisen ja käsittelyn helpottamiseksi lomakkeen rekisteröintiä hakeville.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Poikkeukset rekisteröitymisvelvollisuudesta

Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske:

 • elinkeinonharjoittajaa, joka tarjoaa virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita rajatussa verkossa
 • elinkeinonharjoittajaa, joka tarjoaa virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita satunnaisesti muun toimilupaa, rekisteröintiä tai ennakollista hyväksyntää edellyttävän ammattitoiminnan yhteydessä
 • keskuspankkien ja muiden viranomaisten liikkeelle laskemia virtuaalivaluuttoja.
Rekisteri-ilmoituksen toimittaminen

Rekisteröintiä haetaan Finanssivalvonnasta kirjallisella rekisteri-ilmoituksella. Laissa säädetty rekisteri-ilmoituksen sisältö siihen liitettävine selvityksineen tulee toimittaa joko suomen- tai ruotsinkielisenä hakemuksena. Mahdollisten ylimääräisten selvitysten tapauksessa muilla kielillä laadittuja liitteitä voidaan tarvittaessa hyväksyä. Muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä laadittujen liitteiden toimittamisesta on sovittava etukäteen Finanssivalvonnan kanssa.

Rekisteri-ilmoitukset liitteineen lähetetään Finanssivalvonnan kirjaamoon joko sähköisesti tai paperimuodossa:

 • kirjaamo@finanssivalvonta.fi tai
 • Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.

Kirjaamosta annetaan asialle diaarinumero, jota on käytettävä myös mahdollisia lisäselvityksiä toimitettaessa.

Lisätietoja mm. sähköpostin salauksesta ja kirjaamon yhteystiedoista.

Keskeisiä vaatimuksia rekisteri-ilmoituksen sisällöstä

Rekisteri-ilmoitukseen liitettävistä tiedoista ja selvityksistä säädetään virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain 5-6 §:ssä. Finanssivalvonnan laissa annettujen valtuuksien nojalla antamat määräykset ja ohjeet on julkaistu Finanssivalvonnan virtuaalivaluutan tarjoajia koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 4/2019. Määräykset ja ohjeet täydentävät laissa säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä.

Rekisteri-ilmoitukseen tulee sisällyttää:

 • kuvaus tarjottavaksi aiotuista palveluista
 • ilmoituksen tekijän nimi-, tunniste- ja toimipaikkatiedot
 • todistus elinkeinon harjoittamisen oikeudesta, kuten ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä (elinkeinon harjoittamisen oikeudesta säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919))
 • Oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
 • jos ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, maistraatin antama ote holhousrekisteristä
 • Oikeusrekisterikeskuksen antama ote liiketoimintakieltorekisteristä
 • ilmoituksen tekijän, ja jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, yhtiön johdon sopivuus- ja luotettavuusselvitys (fit & proper -lomake VC)
 • selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja suojaamisesta (mukaan lukien mm. riskiarvio)
 • asiakkaille tarjottavien palvelujen markkinointia koskevat tiedot (kuten sopimusehdot) sekä
 • selvitykset asiakkaan tunnistamis- ja tuntemismenetelmistä, riskienhallintajärjestelmistä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, mukaan lukien mm.
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio (ResL 2 luvun 3 §)
  • toimintaohjeet asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä, jatkuvasta seurannasta ja selonottovelvollisuudesta sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta (ResL 9 luvun 1 § 3 mom.)
  • kuvaus siitä, miten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät tehtävät on hakijan organisaatiossa vastuutettu sekä
  • kuvaus työntekijöiden koulutuksesta ja suojelemisesta (ResL 9 luvun 1 § 1 ja 2 mom.).

Finanssivalvonta hankkii viran puolesta rekisteröinnin edellyttämät otteet rikos- ja sakkorekistereistä sekä velvoitteidenhoitoselvitykset. Näiden selvitysten ja tietojen merkityksestä osana virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettua luotettavuuden arviointia säädetään mainitun lain 7 §:ssä.

Rekisteröintimenettelyn eteneminen Finanssivalvonnassa

Rekisteri-ilmoituksen saatuaan Finanssivalvonta arvioi, täyttääkö palveluntarjoaja laissa säädetyt edellytykset ja antaa asiassa päätöksen. Jos hakemus on puutteellinen, Finanssivalvonta pyytää lisäselvitystä ennen kuin ratkaisee asian. Kokonaiskäsittelyaikaan vaikuttaa merkittävästi ilmoituksen laatu ja kattavuus.

Virtuaalivaluuttaan liittyvien palvelujen tarjoaminen kielletään uhkasakon nojalla, mikäli rekisteröitymisvelvollisuutta ei noudateta.

Rekisteröinnistä peritään rekisteröintimaksu.

Katso myös

Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus virtuaalivaluutan tarjoajille 15.5.2019


Yhteystiedot

Tytti Tanninen

Valvoja

Puhelin: 09 183 5533

Sähköposti: tytti.tanninen@finanssivalvonta.fi

Elina Pesonen

Vanhempi valvoja

Puhelin: 09 183 5474

Sähköposti: elina.pesonen@finanssivalvonta.fi

Janne Miettinen

Vanhempi valvoja

Puhelin: 09 183 5455

Sähköposti: janne.miettinen@finanssivalvonta.fi