Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Sisäpiiritiedon julkistamista koskevat MARin säännökset koskevat sekä Helsingin pörssissä säännellyllä markkinalla että First North Finlandilla kaupankäynnin kohteena olevia liikkeeseenlaskijoita.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti liikkeeseenlaskijaan ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus arvopaperin hintaan. Katso sisäpiiritiedosta tarkemmin Sisäpiiriasiat-sivustolta.

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava sisäpiiritieto mahdollisimman pian. Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut,
 • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
 • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Näin ilmoitat sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • yhtiön koko nimi
 • y-tunnus
 • LEI-tunnus
 • ilmoituksen tekevää henkilöä koskevat yhteystiedot (nimi, asema yhtiössä, työsähköposti, puhelinnumero)
 • julkistamisen lykkäämisen kohteena ollutta sisäpiiritietoa koskevat yksilöintitiedot (pörssitiedotteen otsikko, julkistamispäivämäärä ja kellonaika, lykkäämispäätöksen päivämäärä ja kellonaika)
 • julkistamisen lykkäämispäätöksestä vastuussa olevia henkilöitä koskevat tiedot (nimi, asema yhtiössä).

Finanssivalvonta voi tarvittaessa tiedottamisen säännöstenmukaisuuden arvioimiseksi pyytää liikkeeseenlaskijalta selvitystä julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä sekä muita lykättyyn sisäpiiritietoon liittyviä tarkempia tietoja (sisäpiiritiedon syntyhetki, alun perin tehty arvio julkistamisajankohdasta, lykkäämisedellytysten seurannasta, sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä Finanssivalvonnalle annettavasta selvityksestä vastuussa olevia henkilöitä koskevat tiedot).

ESMA on antanut ohjeet sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä (pdf). Ohjeissa on esimerkkejä, jotka voivat olla avuksi julkistamisen lykkäämistä koskevassa päätöksenteossa.

Katso myös

Luotto- ja rahoituslaitoksen mahdollisuus lykätä sisäpiiritiedon julkistamista tietyissä erityistilanteissa

Luottolaitos tai rahoituslaitos voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, mukaan lukien tieto, joka liittyy tilapäiseen maksuvalmiusongelmaan ja erityisesti tarpeeseen saada tilapäistä maksuvalmiusapua keskuspankilta tai hätärahoittajalta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • julkistaminen saattaisi vaarantaa liikkeeseenlaskijan tai rahoitusjärjestelmän rahoitusvakauden,
 • julkistamisen lykkääminen on yleisen edun mukaista,
 • tiedon säilyminen luottamuksellisena voidaan taata ja
 • Finanssivalvonta on antanut hyväksyntänsä lykkäämiseen sillä perusteella, että ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Luotto- tai rahoituslaitoksen tulee toimittaa Finanssivalvonnalle tieto aikomuksestaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Lisäksi luotto- tai rahoituslaitoksen on osoitettava, että edellä ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät. Luotto- tai rahoituslaitoksen on tämän jälkeen odotettava Finanssivalvonnan hyväksyntää julkistamisen lykkäämiselle. Jos Finanssivalvonta ei anna hyväksyntää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle, sisäpiiritieto on julkistettava välittömästi.

Luotto- tai rahoituslaitoksen on lisäksi informoitava Finanssivalvontaa uudesta tekijästä, muutoksesta tai tiedosta, joka saattaa vaikuttaa lykkäysedellytysten täyttymiseen.