Kiinnitysluottopankkitoimintaan liittyvä tiedonantovelvollisuus

Kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista (151/2022, jäljempänä "KLPL") annetun lain 9 §:n perusteella Finanssivalvonnan on julkaistava tiedot Suomessa voimassa olevasta katettuja joukkolainoista koskevasta sääntelystä, kiinnitysluottopankkitoimintaan oikeuttavan luvan saaneista luottolaitoksista sekä näiden liikkeeseen laskemista katetuista joukkolainoista.

Suomessa voimassa oleva katettuja joukkolainoja koskeva sääntely

Lainsäädäntö
Laki kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista (151/2022)
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010) (sovelletaan KLPL 51 §:n mukaisesti)

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet
Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta (MOK 6/2012)
Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi (MOK 7/2012)

Kiinnitysluottopankkitoimintaa oikeuttavan luvan saaneet luottolaitokset

Tieto kiinnitysluottopankkitoimintaan oikeuttavasta luvasta on merkitty Finanssivalvonnan valvottavaluetteloon ja löytyy kunkin toimijan tiedoista kohdasta ”Toimiluvat ja muut toimintaan oikeuttavat perusteet”.

Kiinnitysluottopankkien ja luottolaitosten liikkeeseen laskemat katetut joukkolainat

KLPL 37 §:n mukaan liikkeeseenlaskija saa käyttää nimikettä eurooppalainen katettu joukkolaina (premium) ja sen Euroopan unionin virallisille kielille käännettyjä kieliversioita vain KLPL:n mukaisesti liikkeeseen lasketusta katetusta joukkolainasta.

Edellä mainitun perusteella kaikki KLPL:n alla liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat täyttävät edellytykset "eurooppalainen katettu joukkolaina (premium)" -nimikkeen käyttämiselle.