Varautuminen

Finanssialan yrityksiltä edellytetään varautumista sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin että poikkeusoloihin. Varautumisvelvollisuudesta on säädetty finanssialan yrityksiä koskevissa laeissa (esim. luottolaitoslaki, maksulaitoslaki).

Rahoitusmarkkinapalveluiden keskeytymätön tarjonta on välttämätön kansantalouden, yritysten ja kansalaisten toiminnalle. Suomen rahoitusmarkkinatoimijoiden palveluntarjonta on pitkälti riippuvainen ulkomaisista palveluntuottajista, joten on syytä varautua tilanteeseen, jossa ulkomaiset palvelut eivät ole pitkään aikaan käytettävissä.

Valtiovarainministeriö kehittää rahoitusmarkkinoiden varautumissääntelyä yksiselitteisemmäksi ja nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia vastaavaksi (ks. Varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistaminen, Valtiovarainministeriön julkaisu 23/2018).

Finanssivalvonta on julkaissut 7.7.2020 valvottavatiedotteen liittyen varautumissuunnitelmien toimittamiseen Finanssivalvonnalle.

Tiedotteessa kerrottiin, että suunnitelmien valmistelun aikana viranomaisille voi esittää kysymyksiä liittyen mm. suunnitelmien odotettuun sisältöön tai mahdollisesti epäselväksi koettuihin asioihin. Kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen varautuminen(at)finanssivalvonta.fi.

Viranomaisille lähetyt kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan anonymisoituina näillä sivuilla, jotta sama tieto olisi kaikkien käytettävissä.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys 1:

Ovatko luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja maksulaitosten sivukonttorit velvollisia toimittamaan Finanssivalvonnan tiedotteessa 7.7.2020 edellytettävät varautumissuunnitelmat, jos ne tarjoavat tiedotteessa lueteltuja palveluita?

Vastaus: Kyllä, myös luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja maksulaitosten sivukonttoreiden tulee toimittaa suunnitelmat. Sivukonttorit ovat myös varautumisvelvollisia Suomessa.

Kysymys 2:

Voidaanko jatkuvuussuunnitelmia päivittää siten, että niissä huomioidaan uudet vaatimukset (konsernin ollessa kyseessä yhtiökohtaisesti eriteltynä) vai edellytetäänkö kokonaan uuden varautumissuunnitelma -nimisen dokumentin laatimista yhtiökohtaisesti?

Vastaus: Olemassa olevia jatkuvuussuunnitelmia voi käyttää nyt edellytettävien varautumissuunnitelmien pohjana, kunhan päivitetyt suunnitelmat vastaavat tiedotteessa kerrottuja vaatimuksia. Suunnitelmat tulee tehdä niin, että ne kattavat tiedotteessa määritellyt toiminnot ja palvelut. Ne voivat olla yhtiökohtaisia (kunhan kaikki tiedotteessa mainitut palvelut on huomioitu) tai palvelukohtaisia.
Suunnitelmissa tulee huomioida myös konsernin sisäiset riippuvuudet tiedotteessa määriteltyjen toimintojen ja palvelujen sekä niiden edellyttämien järjestelmäratkaisujen ja tietovarantojen osalta ja esittää ratkaisut palveluiden jatkuvuudelle myös tilanteessa, jossa jokin palveluiden tarjonnan kannalta oleellinen konsernin osa, toiminto tai palvelu ei ole käytettävissä.

Kysymys 3:

Koskeeko vaatimus toimittaa varautumissuunnitelmat myös sellaisia luottolaitoksia, jotka eivät tarjoa maksuliike- tai sijoituspalveluita?

Vastaus: Sellaisten luottolaitosten, jotka eivät tarjoa HE-luonnoksessa ja Finanssivalvonnan valvottavatiedotteessa 7.7.2020 määriteltyjä palveluita ei tarvitse toimittaa varautumissuunnitelmia.

Kysymys 4:

Koskeeko valvottavatiedotteen vaatimus varautumissuunnitelmien lähettämisestä myös energiamarkkinoilla toimivia sijoituspalveluyhtiöitä, jotka tarjoavat palveluita vain yritys/yhteisöasiakkaille Suomessa?

Vastaus: Finanssivalvonnan valvottavatiedotteen 7.7.2020 pyyntö varautumissuunnitelmien toimittamisesta koskee kaikkia sijoituspalveluyhtiöitä, jotka tarjoavat niitä palveluita, jotka tiedotteessa ja valtiovarainministeriön hallituksen esitysluonnoksessa on mainittu. Energiamarkkinoilla toimiminen tai palvelujen tarjoaminen vain yritys/yhteisöasiakkaille ei vaikuta asiaan.

Kysymys 5:

Onko varautumissuunnitelmien päivittämiseen liittyvän skenaarion pohja-ajatuksena se, että tietoliikenne Suomesta ulos on estynyt? Onko skenaariossa kuitenkin oletettu, että kotimainen tietoliikenne ja muiden toimijoiden ulkomailla sijaitsevat toiminnot edelleen toimivat?

Vastaus: Skenaario perustuu oletukselle, että tietoliikenne Suomen ja muiden maiden välillä on estynyt tai suljettu. Siten Suomen ulkopuolella olevat palvelut eivät ole käytettävissä.

Kysymys 6:

Tuleeko myös vaihtoehtorahastojen hoitajien toimittaa varautumissuunnitelma Finanssivalvonnalle vai jäävätkö he tämän pyynnön ulkopuolelle, koska heitä ei ole mainittu 7.7.2020 julkaistussa tiedotteessa?

Vastaus: Finanssivalvonnan 7.7.2020 pyyntö varautumissuunnitelmien toimittamiseksi koskee niitä toimijoita, jotka tiedotteessa ja valtiovarainministeriön hallituksen esitysluonnoksessa on lueteltu. Pyyntö ei koske vaihtoehtorahastojen hoitajia.