DLT-pohjaiset markkinainfrastruktuurit

Erityislupa asetuksen mukaiseen toimintaan voidaan myöntää sijoituspalveluyritykselle, säännellyn markkinan ylläpitäjälle tai arvopaperikeskukselle.

Sijoituspalveluyritykset ja säännellyn markkinan ylläpitäjät voivat hakea erityislupaa ylläpitää DLT-pohjaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää (DLT MTF) tai DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää (DLT TSS). Arvopaperikeskukset voivat hakea erityislupaa ylläpitää DLT-pohjaista selvitysjärjestelmää (DLT SS) tai DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää (DLT TSS).

Mikäli hakijalla ei ole toimilupaa sijoituspalveluyrityksen, säännellyn markkinan ylläpitämisen tai arvopaperikeskuksen toiminnan harjoittamiseen, toimilupaa on haettava erikseen. Erityisluvan mukaista toimintaa ei voi harjoittaa ennen toimiluvan myöntämistä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on antanut ohjeen DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevan luvan hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodosta ja mallipohjista. 

DLT-pilottiasetuksen mukaista lupaa haettaessa tulee käyttää ESMAn ohjeen mukaisia mallipohjia. Tässä lomakkeet englanniksi ja suomeksi.

Asianmukaisesti täytetyt ohjeen mukaisilla vakiolomakkeilla täytetyt hakemukset, ilmoitukset ja mahdolliset näihin liittyvät lisätiedot on toimitettava pysyvällä tietovälineellä, joko paperilla, sähköisesti tai molemmissa muodoissa. Finanssivalvonta suosittaa, että aineisto toimitetaan sähköisesti. Erityislupaa koskeva materiaali tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Aineisto suositetaan toimitettavaksi englannin kielellä, koska hakemusten arvioinnissa on mukana useita, myös ulkomaisia viranomaisia.

Koska sääntely on uutta, Finanssivalvonta kehottaa mahdollisia hakijoita olemaan yhteydessä Finanssivalvontaan hyvissä ajoin ennen virallisen hakemuksen jättämistä.

ESMA julkaisee myös aiheeseen liittyvää, asetuksen sääntelyä täydentävää kysymyksiä ja vastauksia -dokumenttia (Q&As on DLT Pilot Regime).