IFRS- ja kestävyysraportoinnin valvonta

Tilinpäätösvalvonta ja kestävyysraportoinnin valvonta on riskiperusteista valvontaa. Valvonnassa valitaan erikseen määriteltyjen riskitekijöiden perusteella yhtiöt, joiden tilinpäätökset, kestävyysraportit ja muut taloudelliset raportit käydään kulloinkin kokonaisvaltaisesti läpi (full review). Raportteja voidaan käydä läpi myös osittain jonkun erikseen valitun teeman näkökulmasta. Tällaista niin sanottua teemavalvontaa olemme toteuttaneet tilinpäätösvalvonnassa muun muassa liikearvon arvonalentumistestausten sekä yrityshankintojen osalta. Valvontaan kuuluu myös reagoiva valvonta, jossa pörssitiedotteiden tai kanteluiden perusteella tutkitaan yhtiön tilinpäätöksen tai kestävyysraportin asianmukaisuutta.

Valvonta kohdistuu listayhtiöiden ja Finanssivalvonnan valvottavien tilinpäätöksiin, toimintakertomuksiin (sis. kestävyysraportin) ja osavuosikatsauksiin.

Valvontatyöhön liittyy myös tilinpäätösten ja kestävyysraporttien eri aihealueilta tehtävät selvitykset, jotka julkistamme verkkopalvelussamme. Käymme lisäksi keskusteluja listayhtiöiden, tilintarkastustoimialan edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Mitä IFRS-valvonta tarkoittaa listayhtiöille?

Sinun tulee hyväksyä evästeet, jotta toiminto voidaan avata

  • markkinointievästeet

Klikkaa tästä muokataksesi evästeasetuksia

Mitä kestävyysraportoinnin valvonta tarkoittaa listayhtiöille?

Yhdenmukaista valvontaa valmistellaan Euroopassa. ESMA on antamassa ohjeet kansallisille viranomaisille kestävyysraportoinnin valvonnan menettelytavoista. Ohjeiden pohjana on käytetty ohjeita tilinpäätöstietojen valvonnasta, joten kestävyysraportoinnin valvonta on lähtökohtaisesti samanlaista kuin jo vakiintunut IFRS-valvonta listayhtiöiden osalta. Listattujen ja listaamattomien luottolaitosten, vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja -kassojen kestävyysraportoinnin valvonta toteutetaan Finanssivalvonnan pankki- ja vakuutusvalvonnassa.

Kansainvälinen yhteistyö

Finanssivalvonta (Fiva) osallistuu aktiivisesti EU:n tilinpäätösvalvojien väliseen yhteistyöhön. Issuers Standing Committee (ISC), joka on Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn pysyvä komitea, koordinoi jäsenorganisaatioidensa valvontaa ja muuta toimintaa listayhtiöiden taloudelliseen ja kestävyysraportointiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyön tavoitteena on edistää toisaalta valvontamenetelmien harmonisointia sekä toisaalta edistää IFRS- ja ESRS-standardien sekä taksonomiasääntelyn yhdenmukaista soveltamista. Valvojien välinen yhteistyö ja koordinaatio ovat keskeisessä asemassa, koska sääntely on euroopanlaajuista ja valvontaratkaisujen tulisi täten olla yhdenmukaisia.

Issuers Standing Committee järjestää säännöllisesti tilinpäätösvalvojien tapaamisia (European Enforcers Coordination Sessions, EECS) ja kestävyysraportoinnin valvojien tapaamisia (Sustainability Reporting Working Group, SRWG).Fiva osallistuu molempien työryhmien tapaamisiin. ESMA hallinnoi yhteisiä valvontapäätöstietokantoja, johon tallennetaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tilinpäätösvalvontaa ja kestävyysraportoinnin valvontaa koskevat keskeiset päätökset. ESMA julkaisee näitä päätöksiä lyhennetyssä muodossa, noin 1-3 kertaa vuodessa. Päätösten julkistamisen tavoitteena on, että markkinaosapuolet saavat tietoa siitä, mihin eurooppalaiset valvojat ovat tilinpäätös- ja kestävyysraportoinnin valvonnassaan kiinnittäneet huomiota.

EECS:n tietokantapäätökset
IFRS- ja kestävyysraportoinnin valvonnan standardivastuut henkilöittäin

Standardi

Vastuuhenkilöt

IFRS- ja kestävyysraportoinnin valvonta Tiina Visakorpi
IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto Nina Lindeman
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen Nina Lindeman
IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Nina Oker-Blom
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Leena Sinisalo
IFRS 8 Toimintasegmentit Nina Oker-Blom
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit Leena Sinisalo
IFRS 10 Konsernitilinpäätös Nina Lindeman
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt Nina Lindeman
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä Nina Lindeman
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen Nina Oker-Blom, Leena Sinisalo
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista Riitta Pelkonen
IFRS 16 Vuokrasopimukset Nina Oker-Blom
IFRS 17 Vakuutussopimukset Leena Sinisalo
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen Nina Lindeman
IAS 12 Tuloverot Riitta Pelkonen
IAS 19 Työsuhde-etuudet Laura Heinola
IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset Leena Sinisalo
IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä Laura Heinola
IAS 27 Erillistilinpäätös Nina Lindeman
IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin Nina Lindeman
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Leena Sinisalo
IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen Nina Oker-Blom
IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat Nina Lindeman
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet Riitta Pelkonen
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen Leena Sinisalo
IAS 40 Sijoituskiinteistöt Nina Oker-Blom
NFI Non-financial information Sirpa Joutsjoki
Taksonomia Sirpa Joutsjoki
Kestävyysraportointi Laura Heinola
Tilintarkastuskysymykset Tiina Visakorpi

Katso myös