Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta ja sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Vaihtoehtorahastolla tulee olla hoitaja, jolla on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen toimilupa tai joka on rekisteröitynyt.

Vaihtoehtorahaston hoitaminen pitää sisällään sekä salkunhoidon että riskienhallinnan harjoittamisen. Lisäksi vaihtoehtorahaston hoitaminen voi sisältää esimerkiksi rahaston markkinointia.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimintaansa nähden riittävin järjestelyin toiminnallisesti ja hierarkkisesti erotettava riskienhallintatoiminnot muista toiminnoista. Vaihtoehtorahastojen hoitajan on varmistettava, että vaihtoehtorahaston yksittäisiin sijoituksiin liittyvät riskit ja niiden kokonaisvaikutus rahaston omaisuuteen voidaan jatkuvasti tunnistaa ja mitata.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on myös huolehdittava siitä, että kukin sen hoitamista vaihtoehtorahastoista noudattaa johdonmukaista menetelmää rahastojen varojen ja arvon määrittämiseksi. Arvonmääritys tulee suorittaa puolueettomasti, asianmukaisella pätevyydellä sekä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

Vaihtoehtorahaston hoitajalla on oltava toimilupa tai sen tulee rekisteröityä

Vaihtoehtorahaston hoitaja tarvitsee aina joko toimiluvan vaihtoehtorahaston hoitamiseen, tai sen on rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta toimiluvan vaihtoehtorahastojen hoitajana toimimiseen ja käsittelee rekisteröintihakemukset.

Markkinoitaessa rahastoja ei-ammattimaisille asiakkaille vaihtoehtorahaston hoitajalla on pääsääntöisesti oltava vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa tai vastaava lupa muussa ETA-valtiossa. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää rekisteröitymisvelvolliselle vaihtoehtorahaston hoitajalle oikeuden markkinoida hoitamaansa vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle Suomessa.

Lisätietoa toimiluvan ja rekisteröinnin hakemisesta sekä sivuliikkeistä ja palvelujen tarjoamisesta rajan yli löydät Toimiluvat, rekisteröinnit ja notifikaatiot -osiosta. 

Finanssivalvonta valvoo vaihtoehtorahaston hoitajia

Finanssivalvonta valvoo vaihtoehtorahastojen hoitajien toimintaa. Sekä toimiluvallinen että rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja on velvollinen raportoimaan säännöllisesti Finanssivalvonnalle tarvittavat tiedot hoitamistaan vaihtoehtorahastoista. 

Vaihtoehtorahaston hoitajat ovat velvollisia lähettämään Finanssivalvonnalle tiedot mm. markkinoista, joiden osapuoli se on tai jolla se käy aktiivisesti kauppaa, rahoitusvälineistä, tärkeimmistä sijoituskohteista sekä valvonnan kannalta tarpeelliset muut tiedot ja asiakirjat.

Lisätietoa vaihtoehtorahastojen hoitajien raportointivelvollisuuksista löytyy sivuston raportointiosiosta.

Jos vaihtoehtorahaston hoitaja tarjoaa toimilupansa nojalla myös sijoituspalveluita, katso Sijoituspalvelut tarjoajat -sivu.

Markkinoinnin aloitusilmoitus - Uuden rahaston perustaminen (AIFML 12 luku)

Suomessa toimiluvan tai rekisteröinnin saaneet vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat markkinoida vaihtoehtorahastoja Suomessa lain vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014, jäljempänä myös ”AIFML”) 12 luvun ilmoitusmenettelyä noudattaen. Markkinoinnista ei-ammattimaisille asiakkaille säädetään AIFML 13 luvussa.

Ohjeet markkinoinnin aloitusilmoituksen tekemiseen löytyvät Toimiluvat, rekisteröinnit ja notifikaatiot - osiosta.
 

Finanssivalvonnan järjestämät AIFM-informaatiotilaisuudet

Finanssivalvonnan AIFM-tiedotteet

Katso myös: