Sääntely

Tässä osiossa esitetään kootusti pörssiä ja muita kauppapaikkoja koskevat Finanssivalvonnan määräykset- ja ohjeet, soveltuva kansallinen lainsäädäntö sekä suoraan sovellettava EU-sääntely, joka on voimassa jäsenvaltioissa sellaisenaan. Osiossa esitetään myös pörssiä ja muita kauppapaikkoja koskevia Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamia ohjeita ja suosituksia.