ESEF – European Single Electronic Format – Eurooppalainen yhtenäinen sähköinen raportointimuoto listayhtiöille 2021 tilinpäätöksistä alkaen

Eri yhtiöiden tilinpäätöstietoja voi vertailla ja hyödyntää paremmin, kun tilinpäätökset raportoidaan yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Tietojen hakeminen ja analysointi helpottuu. Sähköisen, strukturoidussa muodossa olevan raportoinnin myötä tiedon analysoinnissa voidaan hyödyntää tehokkaammin myös uutta teknologiaa, kuten tekoälyä.

Mikä ESEF on ja ketä se koskee?

Eurooppalaisten listayhtiöiden (säännellyillä markkinoilla toimivien osake- ja joukkovelkakirjaliikkeeseenlaskijoiden) on tullut raportoida tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa (ESEF) vuoden 2021 tilinpäätöksistä alkaen. Tilinpäätökset ja toimintakertomukset laaditaan XHTML-muodossa, ja XHTML-dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot tulee merkitä XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät tehdään käyttäen iXBRL-teknologiaa (InlineXBRL).

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Mitä ja ketä ESEF-raportointivaatimukset eivät koske?

ESEFin XBRL-vaatimus koskee vain IFRS-konsernitilinpäätöstä, eikä se koske emoyhtiön erillistilinpäätöstä eikä toimintakertomusta. ESEFin XHTML- ja XBRL-vaatimukset eivät koske tilinpäätöstiedotteita eivätkä puolivuotiskatsauksia. Uusien raportointivaatimusten ulkopuolella on myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla listattujen yhtiöiden raportointi.

 

Mistä ESEF-vaatimukset tulevat?

Uusien raportointivaatimusten taustalla ovat vuonna 2013 tehdyt muutokset listayhtiöiden avoimuusvaatimusten harmonisointia koskevaan avoimuusdirektiiviin. Direktiivimuutoksiin sisältyi vaatimus listayhtiöille laatia tilinpäätös ja toimintakertomus yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Direktiivimuutoksen seurauksena Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) sai tehtäväkseen kehittää teknisen sääntelystandardiluonnoksen (RTS), joka määrittää tarkemmin sähköisen raportoinnin muodon. Euroopan komissio on 29.5.2019 julkaissut EU:ssa hyväksytyn ESEFiä koskevan delegoidun asetuksen (ESEF RTS) ja se on suoraan listayhtiöitä sitovaa sääntelyä. Asetus tuli voimaan 18.6.2019. Linkki vuosittain päivitettävään delegoituun asetukseen kaikilla EU:n kielillä löytyy täältä.

 

Taksonomia raportoinnin sanakirjana

Strukturoitu sähköinen raportointi XBRL:llä edellyttää taksonomian käyttöä. Taksonomia toimii raportoinnin sanakirjana. Tilinpäätösten raportoinnissa käytetään ESMAn ESEF-taksonomiaa, jossa on pohjana IFRS Foundationin IFRS-taksonomia. ESEF-taksonomia sisältää ESMAn omia laajennuksia taksonomiaan esimerkiksi yhtiöiden tunnistamisesta.

Yhtiöt voivat ESEF-taksonomian lisäksi käyttää ja luoda omia laajennuksiaan (extensions) taksonomiaan, jos ESEF-taksonomiasta ei löydy rivin sisältöä tarkoitukseltaan tarpeeksi hyvin kuvaavaa muuttujaa (accounting meaning). Laajennukset on kuitenkin ankkuroitava (anchoring) ESEF-taksonomian lähimpään muuttujaan. Käytännössä uusi muuttuja linkitetään taksonomian olemassa olevaan riviin, joka on lähinnä tätä muuttujaa. Laajennusten käyttö vähentää kuitenkin XBRL-muotoisten tietojen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

Päälaskelmat merkitään XBRL:llä tarkalla tasolla

Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat eli laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista merkitään taksonomian määrittelemillä XBRL-merkeillä sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, jolla yhtiön IFRS:n mukaiset päälaskelmat laaditaan.

Liitetiedot block-merkintöinä

Konsernitilinpäätöksen liitetietoja koskee kevennetty vaatimus siten, että konsernitilinpäätöksen liitetiedot merkitään XBRL:llä block-merkintöinä, jolloin yksi liitetieto kokonaisuudessaan on yksi XBRL-merkki, eikä liitetiedon sisältöä tarvitse eritellä erillisin XBRL-merkein (merkki, merkintä = tag). Raportoitavan tiedon yksityiskohtaisuutta saatetaan myöhemmin lisätä saatujen käyttökokemusten jälkeen. ESEF-taksonomia sisältää kuitenkin mahdollisuuden yksityiskohtaisempaan XBRL-merkintään.

 

Tietojen varmennus

ESEF-tilinpäätöksen varmennus on järjestetty eri tavoilla ja eri aikatauluilla EU:n jäsenmaiden lainsäädännöissä. Arvopaperimarkkinalakiin tehtiin 21.12.2023 muutos (21.12.2023/1260) siten, että lakiin lisättiin liikkeeseenlaskijoita koskeva velvoite varmentaa tai tilintarkastaa ESEF-tilinpäätös. Liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan on varmennettava tai tilintarkastettava komission teknisen sääntelystandardin (ESEF) mukaisesti laadittu tilinpäätös ja ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus tai tilintarkastus on suoritettu. Tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen. Lausuntoon sovelletaan, mitä kirjanpitolain 7 luvun 24 §:ssä säädetään tilintarkastuskertomuksen digitaalisuudesta. Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 4 momenttiin tehty muutos koskee ensimmäisen kerran tilinpäätöksiä, jotka on laadittu 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. 

Vuoden 2023 ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen tehdään vielä vapaaehtoispohjalta, ja mikäli tilintarkastaja on varmentanut tai tilintarkastanut ESEF-tilinpäätöksen, tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen. Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole varmentanut tai tilintarkastanut vuoden 2023 ESEF-tilinpäätöstä, liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä kyseisessä tilinpäätöksessä.

Minne raportoitavat tiedot toimitetaan?

Listayhtiöt toimittavat virallisen ESEF-muotoisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kansalliseen tiedotevarastoon pörssitiedotteen liitetiedostona.

Suomessa Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki) toimii avoimuusdirektiivin edellyttämän kansallisen tiedotevaraston (Officially Appointed Mechanism, OAM) ylläpitäjänä, minne listayhtiöt toimittavat säännellyt tiedot.

 

Miten XBRL-muotoista tietoa voidaan käyttää?

Tilinpäätöstietojen vertailtavuus edellyttää yksityiskohtaista raportointia XBRL-taksonomian avulla. Tilinpäätösten numeerista informaatiota voidaan vertailla tai muuten hyödyntää yli yhtiö- ja kielirajojen, kun numeerisella informaatiolla on eri yhtiöissä ja eri maissa sama ”nimilappu” käännettynä kunkin yhtiön omalle kielelle. XBRL-muotoinen informaatio on helposti siirrettävissä eri järjestelmiin.

ESEF-raportointi sallii yhtiön omien laajennusten lisäämisen taksonomiaan, jos ESEF-taksonomiasta ei löydy sellaista XBRL-merkkiä, joka vastaisi sisällöltään tilinpäätöksessä esitettyä erää (accounting meaning). Yhtiön mahdollisesti käyttämät omat laajennukset taksonomiaan voivat kuitenkin vähentää tietojen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

ESMAn ESEF-työryhmä

ESMA on perustanut työryhmän edistämään ESEFin täytäntöönpanoa. Työryhmän tarkoituksena on laatia lisäohjeistusta listayhtiöille (ESEF Reporting Manual) ja ohjelmistotoimittajille (ESEF Conformance Suite). Tavoitteena on, että sääntelystandardin vaatimuksia sovellettaisiin eri maissa samalla tavalla. Suomi osallistuu tähän ESMAn työhön.

 

ESEFiin ja XBRL-raportointiin liittyviä linkkejä

ESMAn ESEF-sivut: raportointimanuaali, taksonomiatiedostot ja Conformance Suite

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/815 (ESEF RTS)

Komission tulkitseva tiedoksianto ESEF-raporttien laadinnasta, tilintarkastuksesta ja julkistamisesta.

Lakisääteinen ESEF-raportointi käynnistyi - Markkinat-tiedote 2/2022

Lainsäädäntöhanke ESEF-tilinpäätöksestä annettavan tilintarkastajan raportin julkistamisesta - Markkinat-tiedote 1/2021

Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa – Markkinat-tiedote 1/2020.

XBRL Suomi, XBRL International

XBRL International on julkaissut blogi-sarjan ensimmäisen vuoden ESEF-julkistuksista ja niiden sisältämistä yleisimmistä validointivirheistä. XBRL International on myös julkaissut ESEF-raporttien tietopalvelun, joka koostaa yhteen paikkaan eri maiden yhtiöiden ESEF-raportteja. Tietopalvelun About-sivulla on ohjeita palvelun käytöstä.

Nasdaq Helsingin (Suomen OAM) dokumentit ESEF-raportoinnista löytyvät osoitteessa https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-helsinki - sivun alaosassa kohdassa Supporting documents - xHTML Reporting to OAM.

Linkki Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimaan suositukseen listayhtiöiden ESEF-muotoisten tilinpäätösten varmentamisesta löytyy täältä.