Arvopaperikeskus

Arvopaperikeskuksella tarkoitetaan suomalaista osakeyhtiötä, jolla on toimilupa hoitaa arvo-osuusjärjestelmää ja tarjota arvopapereiden liikkeeseenlaskua, säilytystä ja toimitusta arvo-osuusjärjestelmässä. Suomessa on tällä hetkellä yksi arvopaperikeskus, Euroclear Finland Oy.

Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi otettavat osakkeet, joukkovelkakirjat ja muut käteisinstrumentit pitää ennen kaupankäynnin aloittamista viedä arvo-osuusjärjestelmään. Suomalaisen omistajan suomalaisen osakeyhtiön osakkeiden kaupat ja muut siirrot pitää lisäksi kirjata omistajan tilille arvo-osuusjärjestelmässä. Näillä ja muilla käteisinstrumenteilla tehdyt kaupat maksetaan ja toimitetaan arvopaperikeskuksessa tai muun palveluntarjoajan sisäisessä järjestelmässä.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Arvopaperikeskuksen ydin- ja oheispalvelut
  • arvopapereiden ensimmäinen kirjaaminen arvo-osuusjärjestelmään (”notariaattipalvelu”) eli liikkeeseenlasku arvo-osuusjärjestelmässä,
  • arvopaperitilien tarjoaminen ja ylläpito ylimmällä tasolla (”keskitetty tilinhoitopalvelu”) eli arvo-osuustilien tarjoaminen sekä
  • arvopapereiden selvitysjärjestelmän[1] ylläpito (”arvopaperitoteutuspalvelu”) eli järjestelmän ylläpito arvopapereiden toimitusta varten.

Arvopaperikeskus voi ydinpalveluiden lisäksi tarjota ydinpalveluihin liittyviä oheispalveluita kuten esim. vakuudenhallintapalveluita, osakerekisterin ylläpitoa tai yhtiötapahtumiin liittyviä palveluita. Ydinpalveluihin liittyvät pankkipalveluiden tyyppiset oheispalvelut vaativat erityisen toimiluvan. Suomessa ei ole tällä hetkellä arvopaperikeskuksia, joilla olisi lupa näiden pankkipalveluiden tarjoamiseen.

[1] Lainsäädännössä on suomen kielellä perinteisesti käytetty sanaa ”selvitys” tarkoittamaan sekä arvopaperikauppojen määritystä että toimitusta. Ensiksi mainittu tapahtuu nykyisin erityisesti osakkeiden osalta keskusvastapuolissa. Arvopaperikeskukselle jää näin arvopapereiden toimitus ostajan tai tämän edustajan tilille. ”Selvitysjärjestelmä” sanaa on puolestaan käytetty tarkoittamaan järjestelmää, jossa tehdään arvopapereiden toimitusta. Asiayhteydestä selviää useimmiten, tarkoitetaanko selvityksellä pelkkää toimitusta vai sen lisäksi myös määritystä.

Sisäinen toimitus

Pankki tai muu palvelutarjoaja voi toimittaa arvopapereita myös omassa järjestelmässään. Tämä sisäinen toimitus on mahdollista vain, jos sekä arvopapereiden luovuttajan että vastanottajan arvopaperit on kirjattu samalla yhteistilille arvopaperikeskuksessa tai muussa ylemmän tason säilytyksessä.

Sisäisen toimituksen toteuttajien raportointi

Toimituskuri

Arvopaperikaupoilla on oltava lakiin tai sopimukseen perustuva sovittu toimituspäivä, johon mennessä kauppa on maksettava ja arvopaperit selvitettävä. Siirtokelpoisilla arvopapereilla, joilla käydään kauppaa kauppapaikoilla, tämä on pääsäännön mukaan kaksi päivä kaupantekopäivästä. Toimituksen toteutumista ajallaan pyritään varmistamaan erityisellä toimituskurisääntelyllä, jonka perusteella myöhästynyt osapuoli joutuu maksamaan viivästyksestä erityistä seuraamusmaksua.