Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Sijoituspalveluyritykset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot
FA- ja FT-liitetaulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS2
Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointi

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS3
Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusraportointi

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

 

Vuosittain 31.12. tilanteesta

11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

REM HE
Suurituloiset

Vuosittain
31.12.

30.6

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot
FA- ja FT-liitetaulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ilmoitukset

Sijoituspalveluyritykset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
Sijoituspalvelulain (747/2012)
7 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan luottolaitoslain 8 luvun säännöksiä sovelletaan myös sijoituspalveluyrityksiin

1. Muuttuvien palkkioiden suurta enimmäisosuutta koskeva yhtiökokouksen päätös - 8 luku 8 §
Valvottavatiedote 22/2015 -
29.5.2015 sisältää käytettävän lomakkeen.

  Viipymättä
ks. yllä 2. Tietoa yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevista – 8 luku 16 § Valvottavatiedote 35/2018 – 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja linkin EBAn ohjeisiin (= High earners)
Vuosittain 30.6.
ks. yllä 3. Palkitsemisen kehittymistä koskeva tiedonkeruu – 8 luku 16 § (Finanssivalvonta ilmoittaa kohderyhmälle raportointivelvollisuudesta) Valvottavatiedote 35/2018 – 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja linkin EBAn ohjeisiin
(= Benchmarking)

Vuosittain
30.6.

15/2021

Sijoituspalvelulaki 6 b luvun 4 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 

Viipymättä nimityspäätöksen
tai tehtävien
muutosten jälkeen, viimeistään
kahden viikon
kuluessa päätöksestä
tai siitä ajankohdasta,
kun henkilö ottaa
tehtävän vastaan.

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

8/2014

Operatiiviseen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

   
  • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (excel)

  Viipymättä niiden ilmaannuttua
  • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista

Vahinkoilmoituslomake (word)

 

28.2. mennessä

25/2013 luku 10.3

Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin tarkoitettu ylitysilmoituslomake (excel)

 

Viipymättä

EU 2017/1946

Sijoituspalvelulaki (747/2012) luku 6a

Omistusosuuden hankkiminen ja luovuttaminen sijoituspalveluyrityksessä

Huom! Aina tulee täyttää myös kohdeyritystä koskeva lomake

Lomakkeet tilanteisiin, joissa sovelletaan supistettuja tietovaatimuksia (13 Artikla, EU 2017/1946):

 

 

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7 luvun 6 §

Sidonnaisasiamiesilmoitus

Sidonnaisasiamiesilmoitus (uusi ilmoitus tai muutos) lähetetään Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Lisätietoja täältä. Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu

Ks. sidonnaisasiamiesrekisteri

 

Välittömästi

Finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008)

Valvottavan saamien asiakasvalitusten raportointi Finanssivalvonnalle (3/2013)

Asiakasvalituksiin liittyvät tiedot lähetetään Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Lisätietoja. Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu

 

Vuosittain/puolivuosittain

 

 

 

 

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

3/2014

Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

 

 

RA1.1 luku 4

Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 28./29.2.

RA1.2 luku 4

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

 

Etukäteen määräysvallan hankkimisesta

8/2014

Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

 

 

EU 2017/565 (resitaali 44)

Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

2/2016
Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

  • Jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta
  • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta
  • Jäljennös tilinpäätöstä käsitelleen yhtiökokouksen tai sitä vastaavan elimen kokouksen pöytäkirjasta

Vuosittain

Kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Osavuosikatsaus

Vuosittain

Kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä

ks. yllä

Tilintarkastus

 

Kahden viikon kuluessa raportin esittämisestä valvottavalle

4.2 Vakaraisuuden hallinta

Valvottavan vakavaraisuuden hallinta

Vuosittain ja aina muutosten yhteydessä

Välittömästi muutosten yhteydessä

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 3:8

Ilmoitus toimiluvan myöntämistä koskevien edellytysten olennaisista muutoksista

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 6a:1.5

Ilmoitus 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajat ja omistusten suuruudet sekä omistusosuuksien muutokset

 

Kerran vuodessa/viipymättä

Sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7:10 ja RA1.2

Ilmoitus aikomuksesta hankkia kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa sellaisessa luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, vaihtoehtorahastojen hoitajassa tai vakuutusyhtiössä, jonka kotipaikka on kolmannessa maassa

 

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7a:1

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys harjoittaa algoritmista kaupankäyntiä Suomessa tai ETA-valtiossa

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 7a:3

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä kauppapaikkaan

 

MiFIDilmoitukset@fiva.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 9:6

Tilintarkastajan lausunto siitä, vastaavatko sijoituspalveluyrityksen asiakasvarojen säilyttämistä ja käsittelyä koskevat järjestelyt SipaL 9 luvun säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä

Vähintään kerran vuodessa

 

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 10:15

Ilmoitus 10:15 1 momentissa tarkoitetun toimielimen nimestä ja yhteystiedoista

 

 

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:1

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo perustaa sivuliikkeen muuhun ETA-valtioon kuin Suomeen tai aikoo käyttää sellaiseen toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta sidonnaisasiamiestä, jonka alueelle se ei ole perustanut sivuliikettä

 

Hyvissä ajoin etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:1.4

Ilmoitus 1 momentissa tarkoitettujen tietojen muutoksista

 

Viimeistään kuukausi ennen kuin muutokset on tarkoitus toteuttaa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:4

Ilmoitus siitä, miten sijoituspalveluyrityksen ulkomailla olevan sivuliikkeen asiakkaina olevien sijoittajien saamiset on turvattu

 

 

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.1

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo aloittaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin liitteen I mukaisten sijoituspalvelujen tarjoamisen tai sijoitustoiminnan harjoittamisen ja oheispalvelujen tarjoamisen muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa perustamatta sivuliikettä

 

Hyvissä ajoin etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.3

Ilmoitus 1 momentissa tarkoitettujen tietojen muutoksista

 

Viimeistään kuukausi ennen kuin muutokset on tarkoitus toteuttaa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.4

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo tarjota toiseen ETA-valtioon sijoittautuneelle sijoituspalveluyritykselle, luottolaitokselle tai muulle henkilölle suoran mahdollisuuden käydä kauppaa monenkeskisessä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä

 

Hyvissä ajoin etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6.5

Ilmoitus 4 momentissa tarkoitetun tiedon muutoksesta

 

Viimeistään kuukausi ennen kuin muutos on tarkoitus toteuttaa

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalvelulaki (747/2012) 13:6a

Ilmoitus siitä, että sijoituspalveluyritys aikoo aloittaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin liitteen I mukaisten sijoituspalvelujen tarjoamisen tai sijoitustoiminnan harjoittamisen ja oheispalvelujen tarjoamisen kolmannessa maassa perustamatta sivuliikettä

 

Hyvissä ajoin etukäteen ja tietojen muututtua

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Kaupparaportointi
Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet

 

 

viipymättä tai seuraavana päivänä