Toimivalta ja valtuudet

Finanssivalvonta voi käyttää finanssimarkkinoiden valvonnassa Finanssivalvonnasta annetun lain 3 luvussa ja muualla laissa säädettyjä valvontavaltuuksia. Alla on esimerkkejä Finanssivalvonnan valvontavaltuuksista.

Valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimivan sekä esimerkiksi näiden tilintarkastajien on toimitettava Finanssivalvonnalle sen pyytämät, valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.  Finanssivalvonta voi tehdä valvottaviin tai muihin finanssimarkkinoilla toimiviin tarkastuksia ja saada valvontatehtävän kannalta tarpeelliset asiakirjat ja muut tallenteet. Se voi myös kutsua kuultavaksi valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan yhteisön edustajan tai yhteisössä työskentelevän luonnollisen henkilön.

Finanssivalvonta voi valvontavaltuuksiensa puitteissa tehdä päätöksiä muun muassa valvottavan toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta ja valvottavan johdon toiminnan määräaikaisesta rajoittamisesta sekä asiamiehen asettamisesta valvomaan valvottavan toimintaa, jos sen asioiden hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuutta tai väärinkäytöksiä. Finanssivalvonta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, kuten tilintarkastajaa valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan valvonnan kannalta tarpeellisen, erityistä asiantuntemusta vaativan asian selvittämiseksi. Finanssivalvonnalla on myös oikeus kutsua koolle toimilupavalvottavan päätös- ja hallintovaltaa käyttävien elinten kokoukset ja olla läsnä näissä kokouksissa.

Jos valvottava tai muu finanssimarkkinoilla toimiva toiminnassaan laiminlyö noudattaa finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä, voi Finanssivalvonta asettaa uhkasakon velvollisuuden täyttämiseksi.

Jos valvottava tai muu finanssimarkkinoilla toimiva on rikkonut sääntelyä, voi Finanssivalvonta määrätä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen eli sanktion. Hallinnollisia seuraamuksia ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu. Jos Finanssivalvonta epäilee rikosta, voi se tehdä tutkintapyynnön poliisille.