Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Määräykset ja ohjeet 1/2014 (pdf)

Luottolaitosten riskitiedonkeruu

  • voimassa 31.3.2014 alkaen
  • muutettu 31.3.2023

Raporttimallit

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus (pdf)
Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)
Lisätietoa raportoinnista

Lomakemallit

Asuntoluottojen luototussuhde

Katso myös

Määräykset ja ohjeet 3/2015 Luototussuhteen laskenta

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu (versio 7)

Muuta aiheeseen liittyvää

Raportoitujen tietojen oikeellisuus

Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Finanssivalvonnalle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikein. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Finanssivalvonnalle.

Raportin laatijan ja tietojen oikeellisuuden varmentajan on oltava eri henkilöt. Jos raportointiin osallistuu useita henkilöitä, voidaan raportoinnin koordinoinnista vastaava nimetä oikeellisuuden varmentajaksi, vaikka vastuu yksittäisten tietojen oikeellisuuden tarkistamisesta on toisen henkilön tehtävänä. Selostetta on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia.

Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen -lomake (word)

Lomakkeen täyttämisen sijasta valvottava voi myös laatia vapaamuotoisen selosteen, josta on käytävä ilmi seuraavat seikat: 

  • mihin raporttiin ja Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin tai raportointistandardiin seloste liittyy
  • kuvaus raportointiprosessista eli mistä lähteistä raportoitavat tiedot kerätään
  • miten raportoitujen tietojen oikeellisuus varmennetaan
  • kuka antaa lisätietoja raportoiduista asioista
  • kuka varmentaa tietojen oikeellisuuden
  • lisätietojen antajan ja tietojen oikeellisuuden varmentajan yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • missä ja miten säilytetään raportin pohjana olevia tietoja

Virheellisten tietojen ilmoittaminen

Finanssivalvonnasta annetun lain 39 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun sille, joka laiminlyö tai rikkoo velvollisuuden toimittaa tietoja, jotka on säädetty tai määrätty säännöllisesti toimitettavaksi Finanssivalvonnan laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi.

Lisätietoja hallinnollisista seuraamuksista eli sanktioista

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

 

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 1/2014, 7.2.2014 (dnro FIVA 2/01.00/2014) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

Lausuntopyynnöllä 1/2016, 14.1.2016 saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

Lausuntopyynnöllä 8/2016, 8.11.2016 (dnro FIVA 2/02.07.04/2016) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 

Lausuntopyynnöllä 1/2014, 4.10.2019 (dnro FIVA 19/01.00/2019) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

 


Yhteystiedot

S-raportointi:

Johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup
puhelin 09 183 5333

 

R-raportointi: 

Johtava riskiasiantuntija Marjo Risku
puhelin 09 183 5275

Päivitetty


Asiasanat

Määräykset Ohjeet Luottolaitos riski

Määräys- ja ohjekokoelma