Tehtävät ja organisaatio

Finanssivalvonnan toimintaa valvoo eduskunnan pankkivaltuusto. Finanssivalvonnan johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista.

Johtajan tehtävänä on johtaa valvojan toimintaa ja tehdä muut kuin johtokunnalle kuuluvat päätökset. Johtajan apuna toimii neuvoa-antava johtoryhmä, johon kuuluvat osastopäälliköt ja muut johtajan määräämät virkamiehet.

Finanssivalvonnassa on neljä osastoa: Pääomamarkkinoiden valvonta, Pankkivalvonta, Digitalisaatio ja analyysi ja Vakuutusvalvonta. Osastot jakautuvat 2–4 toimistoon. Osastojen lisäksi johtajan alaisuudessa toimii Esikunta.

Johtokunta

Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta ohjaa valvojan toimintaa asettamalla tavoitteet, päättämällä sen toimintalinjoista sekä ohjaamalla ja valvomalla tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista.Se käsittelee Finanssivalvonnan talousarvion ja alistaa sen Suomen Pankin johtokunnan vahvistettavaksi. Samoin johtokunta muun muassa hyväksyy Finanssivalvonnan antamat määräykset sekä päättää seuraamusmaksuista ja muista hallinnollisista seuraamuksista. Johtokunta antaa pankkivaltuustolle kerran vuodessa kertomuksen Finanssivalvonnan tavoitteiden toteutumisesta. Pankkivaltuuston kokoonpano on nähtävissä Suomen Pankin verkkosivuilla

Lisäksi johtokunta kuulee vuosittain finanssimarkkinoilla toimivien edustajia. Kuulemisessa johtokunta saa markkinoiden edustajilta heidän näkemyksensä valvonnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä talousarviosta. Lisäksi käsitellään odotettavissa olevia muutoksia valvontatyöhön ja niiden vaikutuksia valvontamaksuihin.

Johtokunnassa on kuusi jäsentä ja sen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet ja varajäsenet nimittää pankkivaltuusto. Valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Pankin ehdotuksista nimitetyillä jäsenillä on kullakin varajäsen.

Johtokunnan jäsenet

Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenten CV:t avautuvat alla olevista linkeistä.

Marja Nykäsen varajäsenenä toimii osastopäällikkö Katja Taipalus. Pauli Kariniemen varajäsenenä toimii lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu ja Liisa Siika-ahon varajäsenenä toimii johtaja Jaana Rissanen.

Johtokunnan sihteerinä toimii johtava juristi Merja Lehtimäki.

Johtoryhmä

Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsenten CV:t avautuvat alla olevista linkeistä.

Johtoryhmän sihteerinä toimii vanhempi juristi Mira Väisänen.