Säästäminen ja sijoittaminen

Monimutkaiset sijoitustuotteet

Uskallanko sijoittaa tuotteeseen, jota en oikein ymmärrä?

Jos et ymmärrä, miten sinulle tarjottava tuote toimii, älä sijoita siihen.

Onko tuotteen nimi lupaus?

Tuotteen nimi ei aina kuvasta tuotteen ominaisuuksia. Epäile lupauksia suurista, taatuista, suojatuista tai varmoista tuotoista.

Milloin tuote on niin monimutkainen, että minun tavallisena säästäjänä pitäisi olla varuillaan?

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut sijoittajille suunnatun varoituksen monimutkaisista tuotteista, joiden markkinointi tavallisille sijoittajille on yleistynyt. Varoituksessaan ESMA kehottaa varovaisuuteen esimerkiksi silloin, kun tuotteessa on seuraavia ominaisuuksia:

  • Tuote on johdannainen tai siihen sisältyy johdannainen (johdannainen on rahoitusväline, jonka arvo perustuu toisen sijoituskohteen arvoon).
  • Tuotteen arvonkehityksen määräävien kohde-etuuksien tai indeksien arvoa ei voida määrittää helposti tai niiden hinnat tai arvot eivät ole julkisesti saatavilla.
  • Sijoitus on määräaikainen, ja esimerkiksi ennenaikaisesta nostosta aiheutuu seuraamuksia, joita ei ole esitetty selkeästi.
  • Tuotteessa käytetään useita muuttujia tai monimutkaisia matemaattisia kaavoja sijoitustuoton määrittämiseksi.
  • Tuote sisältää takauksia tai pääomasuojan, jotka ovat ehdollisia tai osittaisia, tai jotka voivat lakata tietyissä olosuhteissa.

Talletusten ja sijoitusten suoja

Miten pankkitalletukset on suojattu?

Talletussuojajärjestelmä antaa suojaa tallettajalle tilanteessa, jossa talletuspankki itse ei kykene vastaamaan talletuksen takaisinmaksamisesta. Suojan enimmäismäärä on 100 000 euroa yhtä asiakasta ja pankkia kohden.

Mikä on sijoittajien korvausrahasto?

Sijoittajien korvausrahasto vastaa sijoittajan rahavarojen ja rahoitusvälineiden takaisinmaksamisesta maksukyvyttömyystilanteessa. Jos suomalainen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys pitää asiakkaan varoja hallussaan eikä kykene maksamaan tai luovuttamaan niitä takaisin asiakkaalle, asiakas saa sijoittajien korvausrahastosta enintään 20 000 euron suuruisen korvauksen.

Miten vakuutuksenottajat on suojattu?

Vakuutuksenottajilla ei ole korvausrahastoa, joka suojaisi saatavat vakuutusyhtiön joutuessa maksukyvyttömäksi. Vakuutuksenottajan etuja pyritään turvaamaan vakuutusyhtiöiden taloudellista asemaa koskevalla valvonnalla.

Millainen suoja on ulkomaisten pankkien talletuksilla?

Talletussuojarahaston suoja käsittää vain Suomessa toimiluvan saaneisiin talletuspankkeihin tehdyt talletukset. Vastaavasti Sijoittajien korvausrahaston suoja käsittää Suomessa toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten hallussaan pitämät asiakkaan rahat sekä rahoitusvälineet.

Suomessa toimivien ulkomaisten talletuspankkien ja sijoituspalveluyritysten sivukonttorien talletukset ja halussa pitämät rahavarat ja rahoitusvälineet kuuluvat kotivaltion suojajärjestelyjen piiriin. Euroopan Unionin ja ETA-alueeseen kuuluvien maiden suojan määrässä ja sen kattavuudessa voi olla eroja.

Tuote  Pääoman menettämisen riski                                     Rahaksi muutettavuus Kulut                               Tuotto
(mikä vaikuttaa,
mistä muodostuu)
Säästötilit Pankki vastaa pääomasta ja korosta. Talletussuoja 100 000 euroa/asiakas/pankki* (sisältää pääoman ja korot). Maksetaan vaadittaessa, kuukausittaista nosto-oikeutta yleensä rajoitetaan. Ei yleensä kuluja. Tuotto etukäteen sovittu.

Määräaikaistalletukset:

a) tavalliset määräaikaistalletukset
b) osake- tai
indeksisidonnaiset määräaikaistalletukset

Pankki vastaa pääomasta ja korosta. Talletussuoja 100 000 euroa/asiakas/pankki* (sisältää pääoman ja korot). Osake- tai indeksisidonnainen tuotto saattaa olla talletussuojan ulkopuolella. Voidaan yleensä rajoituksitta siirtää tai käyttää vakuutena. Sopimuksen purkaminen yleensä mahdollista.

Sopimuksen purkamisesta peritään yleensä purkamiskulut. a) Etukäteen sovittu.  
b) Tuotto riippuu sovitun kohde-etuuden tuotosta, johon vaikuttaa markkinakehitys. Tuotto voi olla 0.
Pörssiosakkeet Merkittävä. Periaatteessa helposti rahaksi muutettavissa, markkinatilanne vaikuttaa hintaan ja myytävyyteen. Kaupankäyntikulut (välittäjäkohtaiset) ja säilytyskulut.

Muodostuu mahdollisesta kurssinoususta ja osingoista. Kurssikehitys ja osinkotuotot riippuvat markkinatilanteesta.

Sijoitusrahastot: 

a) lyhyen koron rahasto
b) pitkän koron rahasto
c) yhdistelmärahasto
d) osakerahasto

Vaihtelee rahastotyypeittäin. Helposti rahaksi muutettavissa, lunastuksen maksuperiaatteet näkyvät rahastosäännöistä. Merkintäpalkkio, lunastuspalkkio ja hallinnointipalkkio rahastosääntöjen mukaisesti. Palkkiot vaihtelevat rahastotyypeittäin. Rahasto-osuuksien tuotto riippuu rahaston sijoituskohteiden tuotosta.

Joukkovelkakirjalainat:

a) perinteiset lainat
b) indeksituottoon
sidotut lainat

Riippuu liikkeeseenlaskijasta:

a) valtion ja julkisyhteisöjen lainoissa käytännössä hyvin pieni riski
b) yritysten lainoissa riski riippuu yrityksen taloudellisesta tilasta.

Mahdollista kesken laina-ajan. Vastapuolena yleensä liikkeeseenlaskija, joka määrittää hintatason. Jälkimarkkinat voivat olla vähäiset.

Kaupankäyntikulut sisältyvät matalampaan jälleenmyyntiarvoon. Merkintäpalkkiot, ylikurssi merkittäessä ja säilytyskulut mahdollisia. Koko laina-ajan pidettävissä sijoituksissa lainaehtojen mukainen tuotto. Myytäessä kesken laina-ajan lainan tuotto riippuu mm. korkotasosta, jonka mukaan jvk:n arvo vaihtelee. Indeksituottoon sidottujen lainojen tuotto riippuu indeksin kehityksestä.

Johdannaiset:

a) arvopaperit (warrantit)
b) johdannaissopimukset
(optiot, termiinit, futuurit)

Merkittävä. Tappio johdannaissopimuksissa saattaa joissakin tapauksissa ylittää myös sijoitetun pääoman. Periaatteessa helposti rahaksi muutettavissa, markkinatilanne vaikuttaa hintaan ja myytävyyteen. Kaupankäyntikulut ja säilytyskulut. Johdannaissopimuksissa saatetaan vaatia vakuuksia. Tuottomahdollisuudet voivat olla suuret, mutta myös riskit ovat tällöin suuret. Tuottoon vaikuttavat markkinakehitys ja riskitason valinta.
Sijoitussidonnaiset
vakuutukset
Riski olemassa, vaihtelee sijoituskohteen mukaan.
Vertaa sijoitusrahastot.
Yleensä vähimmäissäästöaika 2 vuotta. Aikaisempi irtautuminen mahdollista, mutta aiheuttaa lisäkuluja. Eläkevakuutuksista ei voi irtautua kesken sopimuksen. Palkkiorakenne yleensä monimutkainen, vakuutuskulut, sijoituskohteen kulut, irtautumiskulut. Riippuu sijoituskohteesta. Vertaa sijoitusrahastot.

* Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvissa osuuspankeissa 100 000 euron suoja on ryhmäkohtainen.