Rahastoyhtiöt

Toimiluvan hakeminen

Rahastoyhtiön toimiluvan hakeminen

Rahastoyhtiön toiminta vaatii toimiluvan. Seuraavassa on koottu tietoa rahastoyhtiön toimiluvan hakemisesta.

Lomake toimiluvan hakemista varten

Toimilupamateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Rahastoyhtiön toimilupamateriaali tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös:

Rajan yli toiminta ja sivuliikkeet

Rahastoyhtiöiden sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli Suomesta ulkomaille (SRL 22 luku, UCITS-direktiivi 17 artikla)

Sivuliikkeen perustaminen toiseen ETA-maahan (SRL 22 luku 1 – 3§)

Jos Suomessa toimiluvan saanut rahastoyhtiö aikoo perustaa toiseen ETA-maahan sivuliikkeen, on siitä ilmoitettava Finanssivalvonnalle hyvissä ajoin etukäteen.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 • rahastoyhtiön isäntävaltio, jonka alueelle rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen;
 • sivuliikkeen toimintasuunnitelma, joka sisältää tiedot siitä, mitä toimintaa ja miten rahastoyhtiö aikoo harjoittaa rahastoyhtiön isäntävaltiossa, tiedot sivuliikkeen hallintorakenteesta sekä kuvaus riskienhallintamenetelmistä ja kuvaus isäntävaltiossa toteutettavista sijoitusrahastodirektiivin 15 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä, menettelyistä ja järjestelyistä;
 • sivuliikkeen osoite, josta asiakirjoja on mahdollista saada;
 • tiedot sivuliikkeen toiminnasta vastuussa olevista henkilöistä;
 • tiedot sivuliikkeen sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta

Finanssivalvonta ilmoittaa asiasta tulevan isäntävaltion viranomaiselle kahden (2) kuukauden kuluessa liittäen mukaan valvontaviranomaiselta direktiivissä (2009/65/EY) edellytettävät tiedot. Toiminnan voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun isäntävaltion viranomaiselta on saatu vastaus tai on kulunut kaksi (2) kuukautta siitä, kun isäntävaltion viranomainen on vastaanottanut notifikaatioilmoituksen.

Ilmoitettujen tietojen muuttuminen (SRL 22 luku 2a)

Jos yllä 2–4 kohdassa tarkoitetut tiedot muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksista kirjallisesti Finanssivalvonnalle sekä rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Palvelujen tarjoaminen toiseen ETA-maahan rajan yli (SRL 22 luku 4§)

Jos Suomessa toimiluvan saanut rahastoyhtiö aikoo tarjota palveluja rajan yli toiseen ETA-maahan, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle hyvissä ajoin etukäteen.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot ja selvitykset:

 • rahastoyhtiön isäntävaltio, jonka alueella rahastoyhtiö aikoo toimia;
 • toimintasuunnitelma, joka sisältää tiedot siitä, mitä toimintaa ja miten rahastoyhtiö aikoo harjoittaa isäntävaltiossa, sekä kuvaus rahastoyhtiön riskienhallintamenettelyistä ja isäntävaltiossa toteutettavista sijoitusrahastodirektiivin 15 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä, menettelyistä ja järjestelyistä.

Finanssivalvonta tekee tulevan isäntävaltion viranomaiselle ilmoituksen kuukauden (1) kuluessa. Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt ilmoituksen.
Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksista kirjallisesti etukäteen Finanssivalvonnalle sekä rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle

 • Katso VMA rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 437/2016.

Rahastoyhtiöiden sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli ulkomailta Suomeen (SRL 24 luku, UCITS-direktiivi 18 artikla)

Finanssivalvonnan on saatava ilmoitus, jos toisesta ETA-maasta oleva rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen Suomeen. Myös palvelujen tarjoaminen rajan yli edellyttää ilmoitusta kotivaltion valvontaviranomaiselta. Finanssivalvonta pitää näistä ilmoituksista luetteloa.

ETA-alueella toimiva rahastoyhtiö voi joko sivuliikkeen välityksellä tai sivuliikettä perustamatta hoitaa sijoitusrahastoa tai perustaa sijoitusrahaston toiseen ETA-valtioon. Valvontavastuu jakautuu tällöin rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen ja sijoitusrahaston rekisteröintivaltion toimivaltaisen viranomaisen kesken. Finanssivalvonta valvoo muun muassa suomalaisen rahastoyhtiön toiminnan järjestämistä ja toiminnan vakautta sekä raportointia. Rahastoyhtiö voi sijaita eri valtiossa kuin sijoitusrahasto, ja rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoa voi valvoa eri ETA-valtion valvova viranomainen.

Katso Sijoitusrahastolaki (213/2019)

 

Rahastojen markkinointi rajan yli (SRL 23 luku, UCITS-direktiivi 93 artikla)

Ulkomaiset rahastoyhtiöt voivat markkinoida hallinnoimiaan rahastoja Suomessa sijoitusrahastolain ja sijoitusrahastodirektiivin mukaisesti. Vastaavasti suomalaiset rahastoyhtiöt voivat markkinoida hallinnoimiaan rahastoja ETA-alueella. Markkinoinnin aloittaminen edellyttää ilmoitusmenettelyä (UCITS-rahastot).

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinointi muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa (SRL 22 luku 7§)

Sijoitusrahastodirektiivin (2009/65/EY) edellytykset täyttävät yhteissijoitusyritykset – UCITS-rahastot

Suomeen rekisteröityjen UCITS-sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia voi markkinoida muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen (Asetus EU 584/2010).

Sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö toimittaa Finanssivalvonnalle ilmoituskirjeen liiteasiakirjoineen ja mahdollisine käännöksineen. Finanssivalvonta tutkii materiaalin ja toimittaa sen tiedoksi ilmoituskirjeessä mainitun muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoituskirje liitteineen toimitetaan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.  Sähköpostin aihekenttä: ”UCITS-notifkaatio - rahaston nimi - kohdemaa".

Ilmoituskirje

Rahastoyhtiön on toimitettava Finanssivalvonnalle ilmoituskirje asiakirjaliitteineen markkinoinnin aloittamisesta muussa ETA-valtiossa.

Ilmoituskirje on toimitettava englanninkielisenä (kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetty kieli).

Huom! Rahastoyhtiön tulee itse selvittää etukäteen kohdemaan mahdolliset kansalliset vaatimukset markkinoinnille.

Lisätietoa eri maiden markkinointivaatimuksista löytyy ESMAn nettisivulta.

Ilmoituskirjepohja

Tätä ilmoituskirjepohjaa käytetään vain Suomeen rekisteröidyille sijoitusrahastoille (UCITS).

Liiteasiakirjat

Edellä mainitun ilmoituskirjeen liitteinä on toimitettava seuraavat asiakirjat: 

 1. sijoitusrahaston säännöt, rahastoesite, tarvittaessa viimeinen vuosikertomus ja mahdollinen sen jälkeinen puolivuotiskatsaus käännettyinä kohdevaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä tai kyseisen kohdevaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetylle kielelle (englanti)
 2. sijoittajalle annettavat avaintiedot (KIID) käännettynä kohdevaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä tai kyseisen kohdevaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle sekä
 3. Finanssivalvonnan antama todistus siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää sijoitusrahastodirektiivissä (2009/65/EY) säädetyt vaatimukset (niin sanottu UCITS-todistus).

Kohdassa 3 mainitun todistuksen laatii Finanssivalvonta, ja se toimitetaan englanninkielisenä. Ilmoituskirjeen ja liiteasiakirjojen mahdollisine käännöksineen on oltava sähköisessä muodossa. Sähköpostiviestissä on lueteltava ilmoituskirjeen liitteet, joiden on oltava yleisesti käytetyssä muodossa (pdf), joka on avattavissa ja tulostettavissa. Sähköpostilähetyksen enimmäiskoko on 19 MB.

 

Markkinoinnin aloittaminen

Rahastoyhtiö saa aloittaa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnin muussa ETA-valtiossa siitä päivästä lukien, jona Finanssivalvonta ilmoittaa rahastoyhtiölle, että edellä mainitut asiakirjat on toimitettu muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoitus toimitetaan rahastoyhtiölle sähköisessä muodossa rahastoyhtiön antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muutokset ilmoituskirjeen ja liiteasiakirjojen tietoihin

Rahastoyhtiön on ilmoitettava muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle edellä mainittuihin liiteasiakirjoihin tehdyistä muutoksista ja ilmoitettava, missä ne ovat saatavilla sähköisessä muodossa (esimerkiksi yhtiön verkkopalvelussa).

Jos ilmoituskirjeessä annetut tiedot sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoimiseksi tehdyistä järjestelyistä muuttuvat, rahastoyhtiön on annettava Finassivalvonnalle ja muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallinen ilmoitus tästä muutoksesta sähköisessä muodossa viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Markkinoinnin lopettaminen

Rahastoyhtiö voi lopettaa Suomessa hoitamansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnin sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa, jos:

 1. kaikista tällaisista sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa rahasto-osuudenomistajien hallussa olevista rahasto-osuuksista tehdään ilman maksuja tai vähennyksiä yleinen lunastustarjous, joka on julkisesti saatavilla vähintään 30 työpäivän ajan ja joka osoitetaan suoraan tai välittäjien kautta erikseen kaikille niille sijoittajille, joiden henkilöllisyys on tiedossa;
 2. ilmoitus rahastoyhtiön tai ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön aikomuksesta lopettaa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinointi sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa julkaistaan julkisesti saatavilla olevalla välineellä, joka on yleisesti käytössä sijoitusrahaston markkinoinnissa ja joka on asianmukainen sijoitusrahaston tyypillisen sijoittajan kannalta; ja
 3. välittäjien tai asiamiesten kanssa tehtyjä sopimusjärjestelyjä muutetaan tai ne päätetään siitä päivästä, kun markkinoinnin lopettamisesta ilmoitetaan, jäljempänä 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa yksilöityjen sijoitusrahaston rahasto-osuuksien suoran tai välillisen tarjoamisen tai kohdentamisen estämiseksi.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lunastustarjous ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka sen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä. Niissä on selkeästi kuvattava rahasto-osuudenomistajille aiheutuvat seuraukset siitä, jos he eivät hyväksy rahasto-osuuksiinsa kohdistuvaa lunastustarjousta.

Rahastoyhtiön on toimitettava yllä 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävä ilmoitus Finanssivalvonnalle.

Ilmoituksen voi tehdä oheisella de-rekisteröintilomakkeella:

Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen rahastoilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi.

Finanssivalvonta tarkistaa ilmoituksen ja täydellisen ilmoituksen saatuaan lähettää 15 työpäivän kuluessa kyseisen ilmoituksen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle

Rahastoyhtiön on lopetettava hoitamansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien kaikenlainen suora tai välillinen tarjoaminen tai kohdentaminen sijoittajille sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa siitä päivästä, jolloin markkinoinnin lopettamisesta tässä ETA-valtiossa ilmoitetaan.

Rahastoyhtiön on toimitettava sijoitusrahastolain 22 luvun 9 §:ssä tarkoitetut tiedot ja asiakirjat kyseisessä ETA-valtiossa oleville sijoittajille, joiden hallussa on sijoitusrahaston rahasto-osuuksia, sekä Finanssivalvonnalle. Tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa myös sähköisesti tai muita etäviestintäkeinoja käyttämällä, jos tiedot ja asiakirjat sekä viestintäkeinot ovat sijoittajien saatavilla kyseisen ETA-valtion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä muulla kielellä.

Toimenpidemaksut

Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä sekä niiden toimittamisesta vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Myös UCITS-todistuksesta peritään Finanssivalvonnan toimenpidehinnaston mukainen maksu.

Katso myös:
Valvonta- ja toimenpidemaksut

Määräajat

Uusi notifikaatio

Finanssivalvonnalla on kymmenen (10) työpäivää aikaa tarkistaa täydellinen ilmoituskirje liitteineen, laatia UCITS-todistus sekä lähettää ilmoituskirje liitteineen kohdevaltioon. Määräaika lasketaan täydellisen ilmoituskirjeen saapumisesta lukien.

Finanssivalvonta lähettää välittömästi rahastoyhtiölle tiedon ilmoituskirjeen toimittamisesta kohdevaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahastoyhtiö voi ryhtyä markkinoimaan osuuksiaan kohdevaltiossa ilmoituksen saatuaan.

Lopetusilmoitus

Finanssivalvonnalla on viisitoista (15) työpäivää aikaa tarkistaa lopetusilmoitus ja lähettää se kohdevaltion valvojalle. Määräaika lasketaan täydellisen lopetusilmoituksen saapumisesta lukien.

Notifikaatiomateriaalin päivittäminen

Muuhun ETA-valtioon notifioidun sijoitusrahaston päivitetyt tiedot lähetetään suoraan kohdevaltion valvovalle viranomaiselle (UCITS-direktiivi 93 artikla 7 kohta).

Ulkomaisten rahastojen markkinointi Suomessa (SRL 23 luku)

Yhteissijoitusyritysten osuuksien markkinointi Suomessa: Ilmoitusmenettely

Sijoitusrahastodirektiivin (2009/65/EY) edellytykset täyttävät yhteissijoitusyritykset – UCITS-rahastot

Yhteissijoitusyrityksellä tarkoitetaan muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa toimiluvan saanutta, sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettua yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka on perustettu sopimusoikeudellisten säännösten (rahastoyhtiön hoidossa oleva sijoitusrahasto), trusteja koskevien säännösten (englanniksi unit trust) tai yhtiöjärjestyksen (sijoitusyhtiö) nojalla (SRL 1 luvun 2 §:n 17 kohta). Yhteissijoitusyrityksen osuuksia pidetään arvopaperimarkkinalain (746/2014, AML) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti arvopapereina.

Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyt UCITS-yhteissijoitusyritykset voivat markkinoida osuuksiaan Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen (asetus EU 584/2010; direktiivi 2009/65/EY, artiklat 91–96, SRL 23 luku).

Yhteydenotot:

 • Uusien ulkomaisten rahastojen markkinointi: Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutosilmoitus: funds(at)finanssivalvonta.fi
Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Ilmoituskirje ja sen toimittaminen

Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituskirje markkinoinnin aloittamisesta Suomessa asiakirjaliitteineen ja mahdollisine käännöksineen. Ilmoituskirje tulee laatia vakiomallin mukaan englanninkielisenä, ja se toimitetaan sähköisessä muodossa. Kotivaltion toimivaltainen viranomainen tutkii materiaalin ja toimittaa sen tiedoksi Suomen Finanssivalvonnalle.

Jokaisen ETA-valtion valvova viranomainen on laatinut asetuksen (EU 584/2010) mukaisen ilmoituskirjepohjan, joka löytyy yhteissijoitusyrityksen rekisteröintimaan valvovan viranomaisen verkkopalvelusta.

HUOM! ETA-valtioissa toimivien yhteissijoitusyritysten on tutustuttava kotivaltionsa toimivaltaisen viranomaisen verkkopalvelussa oleviin ohjeisiin kotivaltionsa ilmoitusmenettelystä. 

Ilmoituskirjeen liiteasiakirjat

Edellä mainitussa ilmoituskirjeen liitteinä on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 1. yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöt tai perustamisasiakirjat, rahastoesite, tarvittaessa viimeinen vuosikertomus ja mahdollinen sen jälkeinen puolivuotiskatsaus. Asiakirjat on toimitettava käännettyinä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 2. sijoittajalle annettavat avaintiedot (KIID) suomen- tai ruotsinkielisinä
 3. yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää sijoitusrahastodirektiivissä (2009/65/EY) säädetyt vaatimukset (niin sanottu UCITS-todistus). Todistus on toimitettava englanninkielisenä

 

Asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Ilmoituskirjeen sekä liiteasiakirjojen mahdollisine käännöksineen on oltava sähköisessä muodossa. Sähköpostiviestissä on lueteltava liiteasiakirjat, joiden on oltava yleisesti käytetyssä muodossa (pdf) ja avattavissa ja tulostettavissa. Sähköpostiviestin enimmäiskoko on 19 MB.

Yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltainen viranomainen lähettää täydellisen ilmoituskirjeen liitteineen Suomen Finanssivalvonnalle edellä selvitetyllä tavalla.

Markkinoinnin aloittaminen

Yhteissijoitusyritys saa aloittaa osuuksiensa markkinoinnin Suomessa siitä päivästä lukien, jona yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet yhteissijoitusyritykselle, että asiakirjat on toimitettu (Suomen) Finanssivalvonnalle.

Muutokset ilmoituskirjeen ja liiteasiakirjojen tietoihin

Yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle edellä mainittuihin liiteasiakirjoihin tehdyistä muutoksista ja ilmoitettava, missä ne ovat saatavilla sähköisessä muodossa. Lisäksi päivitetyt asiakirjat on toimitettava Finanssivalvonnalle sähköisesti. Ainoastaan sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat huomioidaan.

Jos ilmoituskirjeessä annetut tiedot osuuksien markkinoimiseksi tehdyistä järjestelyistä muuttuvat tai markkinoitavat osakelajit muuttuvat, yhteissijoitusyrityksen on annettava Finanssivalvonnalle kirjallinen ilmoitus sähköisessä muodossa tästä muutoksesta viimeistään kuukautta ennen sen voimaantuloa.

Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen funds(at)finanssivalvonta.fi.

 

Markkinoinnin lopettaminen

Yhteissijoitusyritys voi lopettaa osuuksiensa markkinoinnin Suomessa, jos:

 1. kaikista tällaisista Suomessa osuudenomistajien hallussa olevista yhteissijoitusyrityksen osuuksista tehdään ilman maksuja tai vähennyksiä yleinen takaisinosto- tai lunastustarjous, joka on julkisesti saatavilla vähintään 30 työpäivää ja joka osoitetaan suoraan tai välittäjien kautta erikseen kaikille niille Suomessa oleville yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille, joiden henkilöllisyys on tiedossa;
 2. ilmoitus yhteissijoitusyrityksen aikomuksesta lopettaa osuuksiensa markkinointi Suomessa julkaistaan julkisesti saatavilla olevalla välineellä, joka on yleisesti käytössä yhteissijoitusyrityksen markkinoinnissa ja joka on asianmukainen yhteissijoitusyrityksen tyypillisen sijoittajan kannalta; ja
 3. välittäjien tai asiamiesten kanssa tehtyjä sopimusjärjestelyjä muutetaan tai ne päätetään siitä päivästä, kun yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnin lopettamisesta ilmoitetaan, näiden osuuksien suoran tai välillisen tarjoamisen tai kohdentamisen estämiseksi Suomessa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu takaisinosto- tai lunastustarjous ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä taikka Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä. Niissä on selkeästi kuvattava yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille aiheutuvat seuraukset siitä, jos he eivät hyväksy osuuksiinsa kohdistuvaa takaisinosto- tai lunastustarjousta.

Yhteissijoitusyrityksen on lopetettava osuuksiensa kaikenlainen suora tai välillinen tarjoaminen tai kohdentaminen sijoittajille Suomessa siitä päivästä, jolloin markkinoinnin lopettamisesta ilmoitetaan.

Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava 6 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot sekä niihin tehdyt muutokset niille sijoittajille Suomessa, joilla edelleen on hallussaan yhteissijoitusyrityksen osuuksia. Yhteissijoitusyritys voi toimittaa nämä asiakirjat ja tiedot sekä niihin tehdyt muutokset sähköisesti tai muita etäviestintäkeinoja käyttäen, jos tiedot ja asiakirjat sekä viestintäkeinot ovat sijoittajien saatavilla suomen tai ruotsin kielellä taikka Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä.

Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen funds(at)finanssivalvonta.fi.

Määräajat

Toimivaltaisella viranomaisella on kymmenen (10) työpäivää aikaa tarkistaa täydellinen ilmoituskirje liitteineen, laatia UCITS-todistus sekä lähettää ilmoituskirje liitteineen kohdevaltioon. Määräaika lasketaan täydellisen ilmoituskirjeen saapumisesta lukien.

Toimivaltainen viranomainen lähettää välittömästi yhteissijoitusyritykselle tiedon ilmoituskirjeen toimittamisesta kohdevaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Yhteissijoitusyritys voi ryhtyä markkinoimaan osuuksiaan kohdevaltiossa edellä mainitun ilmoituksen saatuaan.

Toimenpidemaksut

Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä.

Katso myös:
Valvonta- ja toimenpidemaksut