Lyhyiden positioiden ilmoittaminen

Finanssivalvonta on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun lyhyiden nettopositioiden raportoinnissa 27.9.2023 alkaen.

Ketä lyhyiden nettopositioiden ilmoittaminen koskee?

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita, mikäli nettomääräinen lyhyt positio saavuttaa, ylittää tai alittaa tietyn kynnysarvon.

Tarkemmin kynnysarvoista

Säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF) kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,1 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein.

Myös valtionlainaan liittyvä nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa kynnysarvon. Suomen valtion liikkeeseen laskemien lainojen osalta ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon ja kynnysarvon ylittämisen jälkeen 0,25 prosentin välein.

Milloin ja miten ilmoitetaan?

Finanssivalvonnalle ilmoitetaan Helsingin pörssiin listattuja osakkeita ja Suomen valtionlainoja koskevat nettomääräiset lyhyet positiot transaktiota seuraavana kaupankäyntipäivänä kello 15.30 mennessä.

Näin ilmoitat

Lyhyet nettopositiot ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/. Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät täältä

Ulkomaisia henkilöitä ja yhteisöjä koskeva ohjeistus löytyy englanninkielisiltä sivuilta.

Lyhyiden nettopositioiden julkistaminen

Finanssivalvonta julkistaa sellaiset lyhyet nettopositiot, jotka ovat saavuttaneet tai ylittäneet 0,5 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. 

Voimassa olevat lyhyet nettopositiot

Historiatiedot

Muuta aiheeseen liittyvää

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Tiedotteet
Lisätietoa

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Sääntely EUR-Lex-palvelussa

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/27, annettu 27 päivänä syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta osakkeita koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden ilmoittamisen kynnysarvon mukauttamisen osalta
  • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 826/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä nettomääräisiin lyhyisiin positioihin liittyviä ilmoitus- ja julkistamisvaatimuksia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavia yksityiskohtaisia tietoja sekä poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden määrittämiseen käytettävän vaihdon laskentamenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 827/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012 , teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta niiden keinojen osalta, joilla osakkeita koskevia nettomääräisiä lyhyitä positioita voidaan julkistaa, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavien tietojen muodon ja niiden sopimusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden tyyppien osalta, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että osakkeet tai valtion velkainstrumentit ovat saatavilla selvitystä varten, ja niiden päivämäärien ja sen jakson osalta, joita käytetään osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrittämisessä lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesti
  • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 918/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012 , lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä määritelmien, nettomääräisten lyhyiden positioiden laskennan, katettujen valtionlainan luottoriskinvaihtosopimusten, ilmoituskynnysarvojen, rajoitusten keskeyttämiseen sovellettavien likviditeettiä koskevien kynnysarvojen, rahoitusvälineiden arvon merkittävän alenemisen sekä epäsuotuisien tapahtumien osalta
  • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 919/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012 , lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä likvidien osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden arvon alenemisen laskennassa käytettävää menetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta