Finanssivalvonnan antamia lausuntoja

Finanssivalvonnan antamia lausuntoja löytyy myös lausuntopalvelu.fi:stä.

 • 31.5.2024 Finanssivalvonnan lausunto Kevan valvonnan siirtoa koskevasta hallituksen esityksestä
 • 11.5.2023 Finanssivalvonnan lausunto kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
 • 31.5.2022 Finanssivalvonnan lausunto Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta
 • 28.1.2022 Finanssivalvonnan lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laiksi
 • 22.11.2021 Finanssivalvonnan lausunto EU:n kestävän rahoituksen taksonomian ilmastoa koskevasta delegoidusta säädöksestä
 • 7.10.2021 Finanssivalvonnan lausunto Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista. 
 • 6.10.2021 Finanssivalvonnan lausunto Euroopan komission päivitetystä kestävän rahoituksen strategiasta. 
 • 9.9.2021 Finanssivalvonnan lausunto talousvaliokunnalle CSRD direktiiviehdotuksesta
 • 19.2.2021 Finanssivalvonnan lausunto hallituksen esityksestä kestävän rahoituksen lakimuutoksiksi
 • 27.11.2019 Finanssivalvonnan lausunto velkaantumistyöryhmän mietinnöstä (pdf)
 • 13.8.2019 Finanssivalvonnan lausunto ehdotukseen uudeksi hallinnointikoodiksi (pdf)
 • 16.6.2017 Finanssivalvonnan vastaukset Euroopan komission FinTech-konsultaatioon (pdf)
 • 30.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ym. (HE 228/2016 vp) (pdf)
 • 29.11.2016 Lausunto luonnoksesta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta (pdf)
 • 24.11.2016 Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi (Finanssivalvonnan whistleblow-järjestelmä) (pdf)
 • 14.11.2016 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä 208/2016 vp kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (pdf)
 • 8.11.2016 Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 208/2016 vp (pdf)
 • 7.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 201/2016 vp) (pdf)
 • 25.10.2016 Työ- ja elinkeinoministeriön kuulemispyyntö, kirjallinen yhteenveto: Hallinnon tarkastus ja tilintarkastusvelvollisuuden rajat (pdf)
 • 23.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)
 • 13.9.2016 Lausunto ehdotuksesta joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi (pdf)
 • 9.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 a §:n muuttamisesta (pdf)
 • 24.8.2016 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Alustava hahmotelma hallituksen esitykseksi kirjanpitolain muuttamiseksi (pdf)
 • 11.5.2016 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 70/2016 vp) (pdf)
 • 29.4.2016 Hallituksen esitys joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)
 • 19.4.2016 Fivan lausunto maksutilidirektiivin täytäntöönpanosta (pdf)
 • 29.1.2016 Fivan lausunto valtiovarainministeriölle rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (pdf)
 • 28.1.2016 Fivan lausunto valtiovarainministeriölle: Lausunto paketoitujen sijoitustuotteiden avaintiedot -työryhmän muistiosta (pdf)
 • 7.1.2016 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietintö (pdf)
 • 30.11.2015 Sijoitusrahastodirektiivin muutosdirektiivin täytäntöönpanoa koskeva esitysluonnos (pdf)
 • 4.11.2015, 9.11.2015, 30.11.2015 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsässä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskeviksi laiksi (HE 89/2015 vp) (pdf)
 • 2.11.2015 Lausunto ehdotuksiin osakeomistusten yleisöjulkisuuden turvaamiseksi ja viranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta, kun tiedot arvopaperien omistajista ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa tai ulkomaisessa säilyttäjäpankissa (pdf)
 • 18.9.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta liittyen EU:n korttimaksujen siirtohinta-asetukseen (pdf)
 • 3.9.2015 Fivan lausunto ehdotuksesta uudeksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiksi (pdf)
 • 26.6.2015 Luonnos hallituksen esitykseksi joukkorahoituslaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta (pdf)
 • 17.3.2015 Avoimuusdirektiivin muutoksen voimaansaattamista koskeva arviomuistio (pdf)
 • 4.3.2015 Lausunto kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksia selvittäneen työryhmän mietinnöstä (pdf)
 • 3.2.2015 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä (pdf)
 • 5.12.2014 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyvistä laeista (pdf)
 • 28.11.2014 Finanssivalvonnan lausunto sisäministeriölle hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi (pdf)
 • 28.11.2014 Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanoksi (pdf)
 • 28.10.2014 Lausunto Solvenssi II-direktiiviin liittyvistä asetusluonnoksista (pdf)
 • 10.9.2014  Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi sekä luonnoksista esitykseen liittyviksi asetuksiksi (pdf)
 • 22.8.2014 Lausunto joukkolainahaltijoiden edustajaa koskevasta sääntelystä (pdf)
 • 19.8.2014 Finanssivalvonnan lausunto koskien arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointia sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelua (pdf)
 • 30.6.2014 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta (pdf)
 • 17.6.2014 Lausunto valtioneuvoston eduskunnalle antamasta kirjelmästä ehdotuksesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen sitouttamiseen kannustamista koskevaksi direktiiviksi (pdf)
 • 10.7.2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta (pdf)
 • 4.7.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Solvenssi II) (pdf)
 • 3.6.2014 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta (pdf)
 • 28.5.2014 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja laiksi ajoneuvolain muuttamisesta (pdf)
 • 26.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 50/2014 vp) (pdf)
 • 7.5.2014 Täydentävä lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)
 • 29.4.2014 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)
 • 28.4.2014 Luonnos hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta (pdf)
 • 19.3.2014 U-kirjelmää täydentävä selvitys: komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen (neljäs rahanpesudirektiivi) (pdf)
 • 17.2.2014 Finanssivalvonnan näkökohtia hallituksen esitysluonnokseen laiksi luottolaitostoiminnasta (pdf)
 • 16.1.2014 Lausunto enimmäisluototussuhdetta (LTV) koskevaan alustavaan säännösehdotukseen (pdf)
 • 19.12.2013 Lausuntopyyntö: Työryhmän ehdotus REMIT-asetuksen (1227/2011) mukaisten markkinoiden väärinkäyttöä koskevien kieltojen täytäntöönpanosta (pdf)
 • 16.12.2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)
 • 22.11.2013 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)
 • 20.11.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta (HE 191/2013 vp) (pdf)
 • 21.10.2013 Valtioneuvoston kirjelmä U 68/2013 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (toinen maksupalveludirektiivi) (pdf)
 • 26.9.2013 Hallituksen esitys (HE 83/2013) eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (pdf)
 • 4.9.2013 Hallituksen esitys (HE 83/2013) eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (pdf)
 • 16.5.2013 Työttömyysturvalain ja siihen liittyvän sääntelyn muuttaminen (pdf)
 • 18.3.2013 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportista koskien tilintarkastajajärjestelmän uudistamista (pdf)
 • 31.1.2013 Fivan lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen yleisperusteluista vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi (pdf)