PSD2

Toinen maksupalveludirektiivi – Payment Services Directive, PSD2

Sääntelyn tavoite ja kansallinen täytäntöönpano

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta, julkaistiin 23.12.2015. Tämän niin sanotun toisen maksupalveludirektiivin kansallisen täytäntöönpanon takaraja oli 13.1.2018.

Direktiivin tavoitteena on saattaa erilaiset maksupalvelut entistä laajemmin sääntelyn piiriin sekä samalla saattaa maksupalvelujen sääntely vastaamaan markkinoilla tapahtunutta kehitystä.

Suomessa direktiivi  saatettiin kansallisesti voimaan kahdessa osassa. Maksupalvelulakia muutettiin lailla 898/2017 ja maksulaitoslakia muutettiin lailla 890/2017. Lakimuutokset astuivat pääosin voimaan 13.1.2018.

Keskeiset muutokset maksupalvelulainsäädäntöön

Maksupalvelulain soveltamisalaa laajennettiin  tuomalla ns. kolmannet palveluntarjoajat (Third Party Payment Service Provider, TPP) sääntelyn ja valvonnan piiriin.

Uusia maksupalveluiden tarjoajia ovat:

  • maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat (Payment Initiation Service Providers, PISP)
  • tilitietopalvelun tarjoajat (Account Information Service Providers, AISP)

Tilinpitäjäpankkien on mahdollistettava näille kolmansille palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tileille asiakkaan nimenomaisen suostumuksen perusteella. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalla ja tilitietopalvelun tarjoajalla on oikeus hyödyntää maksutiliä pitävän pankin asiakkaalle tarjoamia vahvan tunnistamisen menettelyjä.

Sääntelyn piiriin tuli myös korttipohjaisten maksuvälineiden liikkeeseenlasku toisen osapuolen tarjoamaan tiliin liitettynä (Card-based Payment Instrument Issuer, CBPII).
 
Uutta on myös vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta sähköisissä maksutapahtumissa kuten internetmaksamisessa ja maksutilin online-käytössä. Vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta astuu voimaan 14.9.2019, kun asiakkaan vahvaa tunnistamista ja turvallista kommunikointia koskevia sääntelystandardeja käsittelevän komission asetuksen julkaisemisesta on kulunut 18 kuukautta. Poikkeukset  asiakkaan vahvan tunnistamisen vaatimukseen säädetään samassa komission asetuksessa.

Seurantaryhmä

Finanssivalvonta  perusti syksyllä 2017 PSD2-seurantaryhmän, jonka tavoitteena on välittää toimialalle ajankohtaista tietoa aiheesta, keskustella tulkintakysymyksistä, antaa ohjeistusta sekä vastata toimijoita askarruttaviin kysymyksiin. PSD2-seurantaryhmä kokoontuu noin 1–2 kuukauden välein, ja sen toiminta jatkuu arviolta ainakin syksyyn  2019 asti.

Alemman asteiset säännökset

Direktiiviä täydennetään komission delegoiduilla asetuksilla ja Euroopan pankkiviranomaisen ohjeilla (guidelines):

Komission delegoidut asetukset (tekniset sääntelystandardit)

Euroopan pankkiviranomaisen luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet

Euroopan pankkiviranomaisen kannanotot

Katso myös: