DLT-pohjaiset markkinainfrastruktuurit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/858 hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä ja asetusten (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 sekä direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (jäljempänä DLT-pilottiasetus) nojalla erityislupa asetuksen mukaiseen toimintaan voidaan myöntää sijoituspalveluyritykselle, säännellyn markkinan ylläpitäjälle tai arvopaperikeskukselle.

Katso tarkemmin täältä.