Pörssi ja muut kauppapaikat

Kauppapaikoilla tarkoitetaan järjestelmiä ja palveluita, joissa useiden osapuolten arvopapereita ja/tai johdannaisia koskevat osto- ja myyntitarjoukset kohtaavat. Kauppapaikoiksi luetaan säännelty markkina (pörssi), monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (MTF) ja organisoitu kaupankäyntijärjestelmä (OTF). Arvopaperikauppaa on mahdollista käydä myös muuten, kuten kauppojen sisäisen toteuttajan (SI) kanssa tai kauppapaikkojen ulkopuolella (OTC).

Suomessa on tällä hetkellä yksi säännelty markkina, Helsingin Pörssi ja yksi monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä First North Finland. Kummankin edellä mainitun markkinan ylläpitäjänä toimii Nasdaq Helsinki Oy, joka on osa kansainvälistä Nasdaq-konsernia.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Pörssitoiminta

Pörssi (säännelty markkina) on kauppapaikka, jossa voidaan käydä kauppaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, johdannaissopimuksilla sekä useilla muilla eri rahoitusvälineillä. Kaupankäynti perustuu sijoituspalvelun tarjoajien toimittamiin asiakkaiden rahoitusvälineitä koskeviin osto- ja myyntitoimeksiantoihin, joita täsmäytetään kaupoiksi pörssin sääntöjen mukaisesti.

Pörssissä voivat käydä suoraan kauppaa vain pörssin jäsenet ja näiden puolesta tai nimissä toimivat. Helsingin Pörssi voi myöntää kaupankäyntiosapuolen oikeudet suomalaiselle sijoituspalvelun tarjoajalle ja muussa ETA-valtiossa vastaavan toimiluvan saaneelle sijoituspalvelun tarjoajalle, joka täyttää laissa ja pörssin säännöissä asetetut vaatimukset.

Säännellyn markkinan ylläpitäjä voi pörssitoiminnan lisäksi ylläpitää muun muassa monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, tarjota raportointipalveluja sekä harjoittaa muuta näihin läheisesti liittyvää toimintaa. Pörssi voi toimia selvitysosapuolena ja harjoittaa selvitysyhteisön toimintaa sekä toimia tilinhoitajana sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

Pörssillä tulee olla säännöt, joissa määrätään yksityiskohtaisesti muun muassa kaupankäynnin toteuttamisesta, osakkeen tai muun rahoitusvälineen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta sekä arvopaperien liikkeeseenlaskijoille ja kaupankäyntiosapuolille asetettavista vaatimuksista. Pörssin säännöt ja niiden muutokset vahvistaa valtiovarainministeriö.

Katso lisää:

Muut kauppapaikat

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (MTF)

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (multilateral trading facility, MTF) on säänneltyä markkinaa kevyemmin säännelty kauppapaikka. MTF:llä kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoita koskevat esimerkiksi kevyemmät tiedonantovelvollisuutta ja toimintahistoriaa koskevat vaatimukset kuin niiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoita, joiden rahoitusvälineillä käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla. MTF:lle on mahdollista ottaa esimerkiksi osakkeita kaupankäynnin kohteeksi myös ilman yhtiön omaa suostumusta.

Tällä hetkellä Suomessa toimii yksi MTF, joka on First North Finland.

MTF:llä on oltava vähintään kolme aktiivista kaupankäyntiosapuolta. Kaupankäyntiosapuoleksi ottamisen on perustuttava avoimiin ja syrjimättömiin sääntöihin.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjänä voi toimia vain pörssi, luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai kolmannen maan yrityksen sivuliike. Monenkeskistä kaupankäynnin järjestämistä harjoittava sijoituspalveluyritys saa lisäksi ylläpitää ja tarjota kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain mukaisia raportointipalveluja sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

MTF:llä tulee olla säännöt, joissa määrätään yksityiskohtaisesti muun muassa kaupankäynnin toteuttamisesta, rahoitusvälineen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta sekä arvopaperien liikkeeseenlaskijoille ja kaupankäyntiosapuolille asetettavista vaatimuksista. MTF:n sääntöjä ei hyväksytä viranomaisen toimesta.

Katso lisää:

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkina

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkina (SME growth market) on MTF, joka täyttää tietyt lisävaatimukset. Yhtiöt, joiden osakkeita (tai muita rahoitusvälineitä) on listattu pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkinalle, saavat tiettyjä sääntelyhelpotuksia. Pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkinalla vähintään puolet kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoista on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset). Pk-yrityksillä tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, joiden keskimääräinen markkina-arvo on alle 200 miljoonaa euroa kolmen edellisen kalenterivuoden lopun päätöskurssien perusteella.

Katso lisää:

Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä (OTF)

Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä (organised trading facility, OTF) on monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää jossain määrin kevyemmin säännelty kauppapaikka, joka ei ole säännelty markkina eikä monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä. OTF:n ylläpitäjällä on monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjää enemmän harkintavaltaa esimerkiksi siinä, miten tarjoukset täsmäytetään kaupoiksi. Organisoitua kaupankäyntiä voidaan järjestää vain joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla rahoitustuotteilla, päästöoikeuksilla tai johdannaissopimuksilla.

OTF:llä on oltava vähintään kolme aktiivista kaupankäyntiosapuolta. Kaupankäyntiosapuoleksi ottamisen on perustuttava avoimiin ja syrjimättömiin sääntöihin.

Organisoidun kaupankäynnin järjestäjänä voi toimia vain pörssi, luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai kolmannen maan yrityksen sivuliike. Organisoidun kaupankäynnin järjestämistä harjoittava sijoituspalveluyritys saa lisäksi ylläpitää ja tarjota kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain mukaisia raportointipalveluja sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

Organisoidun kaupankäynnin järjestäjä laatii ja pitää yleisön saatavilla OTF:ää koskevat säännöt, joissa määrätään yksityiskohtaisesti muun muassa kaupankäynnin toteuttamisesta, rahoitusvälineen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta sekä arvopaperien liikkeeseenlaskijoille ja kaupankäyntiosapuolille asetettavista vaatimuksista. OTF:n sääntöjä ei hyväksytä viranomaisen toimesta.

Katso lisää:

Kauppojen sisäinen toteuttaminen

Kauppojen sisäinen toteuttaminen on erityinen sijoituspalvelun muoto, jossa kauppojen sisäinen toteuttaja (systematic internaliser, SI) käy kauppaa omaan lukuunsa toteuttaessaan asiakkaiden toimeksiantoja kauppapaikan ulkopuolella ylläpitämättä monenkeskistä järjestelmää. SI:llä ei ole oikeutta koota yhteen kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressejä toiminnallisesti samalla tavalla kuin kauppapaikassa eikä käyttää sisäistä täsmäytysjärjestelmää, joka toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja monenkeskisesti.

SI päättää liiketoimintapolitiikkansa perusteella sekä objektiivisella että syrjimättömällä tavalla, mille asiakkaille se myöntää pääsyn hintatarjouksiaan koskeviin tietoihin. SI:nä voi toimia ainoastaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja. Sama oikeushenkilö ei saa kuitenkaan toimia sekä organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjänä että SI:nä.

SI:n velvollisuudesta julkistaa osakkeelle kulloistakin markkinatilannetta vastaavia sitovia osto- tai myyntitarjouksia, asiakkaan toimeksiantojen toteuttamiseen liittyvistä sisäisen toteuttajan velvollisuuksista sekä sisäisen toteuttajan asiakassuhteista säädetään tarkemmin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa.

Katso lisää: