Sääntely

Vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi – Insurance Distribution Directive (IDD)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusten tarjoamisesta (EU) 2016/97 tuli voimaan 23.2.2016. Direktiivillä kumottiin vakuutusedustusdirektiivi.

Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoamista koskevat eri EU-jäsenvaltioiden kansalliset säännökset. Direktiivillä pyritään kuitenkin vähimmäistason yhdenmukaistamiseen, joten se ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tiukempia säännöksiä kuluttajien suojaamiseksi. Toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja asiakkaansuoja edellyttävät, että erityyppiset toimijat, kuten asiamiehet, meklarit, vakuutusedustusta harjoittavat pankit, vakuutusyritykset, matkatoimistot ja autovuokraamot kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

Direktiivin soveltaminen alkoi 1.10.2018. 

Kansallista lainsäädäntöä on valmistellut STM:n asettama työryhmä. Hallituksen esitys laiksi vakuutusten tarjoamisesta oli lausunnolla 12.6.2017 asti. Lausunnot ja muut asiakirjat.

Laki vakuutusten tarjoamisesta ja laki vakuutussopimuslain muuttamisesta tuli voimaan 1.10.2018.

Vakuutusten tarjoamisesta annetulla lailla kumottiin vakuutusedustuksesta annettu laki. Lisäksi muun muassa Finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehtiin direktiivistä johtuvia täsmennyksiä lait 235-237/2018 ja 239-246/2018. Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki ja siihen liittyvät muut lait tulivat voimaan 1.10.2018.

Keskeistä laeissa
 • Lakia sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen sekä vakuutuksenantajan itsensä toimesta että vakuutusedustajan välityksellä.
 • Vakuutusten tarjoaminen verkossa tai muulla tavalla tuli entistä selvemmin sääntelyn piiriin. Esimerkiksi vertailusivustot, joilta on linkki vakuutusyhtiön sivuille sopimuksen solmimista varten, joutuvat rekisteröitymään vakuutusedustajiksi.
 • Finanssivalvonta rekisteröi vakuutusedustajat. Vakuutuksenantajia eikä näiden työntekijöitä rekisteröidä mutta laki asettaa myös näille mm. ammattitaitoa ja hyvämaineisuutta koskevia vaatimuksia. Rekisteröinnin edellytykset laajenivat mm. siten, että hyvämaineisuuden vaatimukset koskevat sekä vakuutusedustusyritysten johtoa että omistajia ja johdolle tulee kollektiivinen ammattitaitovaatimus.
 • Sekä vakuutuksenantajalla että vakuutusedustajalla vakuutusten tarjoamiseen suoraan osallistuvan henkilön tulee olla hyvämaineinen sekä jatkuvasti ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Tähän liittyen laki edellyttää vähintään 15 tunnin ammatillista koulutusta vuosittain.
 • Vakuutusedustajien henkilöstön rekisteröintivaatimus vakuutusten tarjontaan suoraan osallistuvasta henkilöstöstä aleni 50 prosentista 30 prosenttiin. Alihankinnassa saa käyttää ainoastaan rekisteröityjä vakuutusedustajia.
 • Liiketoimintaa koskevista menettelytavoista ja tiedonantovelvollisuudesta säädetään aikaisempaa laajemmin. Esimerkiksi vahinkovakuutustuotteista tulee antaa tietoa uudella vakiomuotoisella asiakirjalla.
 • Vakuutuksenantajan on ylläpidettävä vakuutusten hyväksymismenettelyä (tuotehallintajärjestelmä). 
 • Vakuutuksenantajilla ja vakuutusedustajilla ei saa olla sellaisia myyntitavoitteita, etuja tai palkitsemisjärjestelyjä, jotka kannustaisivat suosittelemaan muuta kuin asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa vakuutusta. Asiakasta on informoitava vakuutusyhtiön työntekijän, asiamiehen ja sivutoimisen asiamiehen palkkion luonteesta. Vakuutusmeklarin nykyinen palkkionottokielto on säilytetty esityksessä, palkkion saa ottaa vain asiakkaalta.
 • Sijoitusvakuutusten osalta sekä vakuutuksenantajan että vakuutusedustajan tulee huolehtia eturistiriitatilanteiden ehkäisemisestä ja hallinnasta. Sijoitusvakuutukseen liitettävän sijoitustuotteen asianmukaisuus ja soveltuvuus asiakkaalle tulee arvioida. Vastaavalla tavalla on säädetty sijoituspalvelua tarjoavien yritysten osalta jo aikaisemmin.
 • Hallinnollisten seuraamusten osalta on direktiivin mukaisesti säädetty mm. uusia seuraamusmaksuja, joita Finanssivalvonta voi määrätä rekisteröimisvelvoitteiden, ammattitaitovaatimusten ylläpidon ja laissa säädettyjen menettelytapojen laiminlyönnistä.

Vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia täydentävät asetukset:

 • Valtioneuvoston asetus (293/2018) vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta (suomi, ruotsi)
 • Valtioneuvoston asetus (294/2018) vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta (suomi, ruotsi)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (295/2018) vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista (suomi, ruotsi).
Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
II-tason sääntely

Komissiolle delegoidut valtuudet

Direktiivissä on lisäksi siirretty komissiolle valtuuksia antaa useita delegoituja säännöksiä, joihin liittyen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA  antoi komissiolle neuvoja seuraavista aiheista:

 • vakuutustuotteita koskevat tuotehallintamenettelyt
 • eturistiriitojen hallinta ja kannustimet vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta
 • soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointi ja asiakasraportointi vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta
 • vahinkovakuutuksen tuoteasiakirja

Vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevat tuotehallintavaatimukset (POG)

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358 (suomi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358 (ruotsi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358 (englanti)

Vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavat tiedonantovaatimukset ja liiketoiminnan menettelytapasäännöt

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359 (suomi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359 (ruotsi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359 (englanti)

Komissio on julkaissut delegoidut asetukset 21.9.2017, ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20.12.2017. Delegoitujen asetusten soveltamisen alkamisajankohdaksi on muutettu 1.10.2018. Muutossäädös: 2018/541; suomi, ruotsi, englanti.

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoisen esitystapa 

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1469, (suomi)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU), (ruotsi)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU), (englanti)

Täytäntöönpanoasetus on annettu 11.8.2017.

Komissio on antanut delegoidun asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse teknisistä sääntelystandardeista, joilla tarkistetaan ammatillisten vastuuvakuutusten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien taloudellisen kantokyvyn euromääräisiä vähimmäismääriä. Asetuksen soveltaminen alkaa 12.6.2020.

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1935, (suomi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1935, (ruotsi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1935, (englanti)

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1257, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoitujen asetusten (EU) 2017/2358 ja (EU) 2017/2359 muuttamisesta kestävyystekijöiden ja -mieltymysten sisällyttämiseksi vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskeviin tuotehallintavaatimuksiin ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettaviin liiketoiminnan menettelytapaa ja sijoitusneuvontaa koskeviin sääntöihin. 

III-tason sääntely

EIOPA julkaisi 11.10.2017 ohjeet monimutkaisista vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, joita ei voi myydä ilman asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointia.

EIOPAn lehdistötiedote ja ohjeet sisältävä raportti.

EIOPA on julkaissut ohjeet kansallisilla kielillä.

EIOPA julkaisi 11.12.2017 vakuutustentarjoajien käyttöön muokattavat sähköiset versiot vahinkovakuutuksen vakiomuotoisten asiakirjojen pohjista kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

EIOPA on julkaissut lausunnon vakuutusyhtiöiden ja varainhoitopalvelujen tarjoajien välisistä palkkiorakenteista.
EIOPAn lausunto EIOPA-BoS 17/295, englanti

Valvottavatiedote 26.2.2019 - 4/2019 Vakuutukseen liitettävät sijoituskohteet ja eturistiriidat

EIOPAn kysymykset ja vastaukset (Q&A:t), englanti:

11.7.2018 tuotehallintamenettelyt
11.7.2018 vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet
29.11.2021 vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat, kannustimet ja eturistiriidat

Komission antamat vastaukset (englanniksi) vakuutusten tarjoamisesta annettua direktiiviä (IDD) koskeviin kysymyksiin

Katso myös