Sijoituspalvelun tarjoajia koskeva lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö

Sijoituspalvelulaki (747/2012)

VMA sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (1024/2012)

VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (150/2007)

VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta (1373/2010)

VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista (699/2014)

VMA luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä (1372/2010)

Arvopaperimarkkinalaki (746/2012) erityisesti luvut 1 ja 14 

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (1070/2017), erityisesti luvut 4, 5 ja 7
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (348/2017), erityisesti luku 5
Laki arvopaperitileistä (750/2012)

Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 151/2017)

EU-lainsäädäntö

Katso osio "Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja – MiFID II ja MiFIR"

ESMAn ohjeistus

Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU

ESMAn kannanotto sosiaalisessa mediassa esitettävistä sijoitussuosituksista (28.10.2021)

Finanssivalvonnan sääntely   

Finanssivalvonnan kannanotot ja tulkinnat