Vakavaraisuusvalvojan tiedonantovelvollisuus

 

Vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan yhtenä tavoitteena on parantaa sääntelyn ja valvonnan avoimuutta. Valvojan tiedonantovelvollisuuden lisäämisen myötä valvottaville ja muille kiinnostuneille tarjoutuu mahdollisuus saada keskitetysti tietoa vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan toteutuksesta. Lisäksi tiedonantovelvollisuuden yhtenäinen toteutus EU-tasolla parantaa vertailtavuutta eri EU-maiden kesken. Tämä edistää osaltaan valvonnan menetelmien yhtenäisyyttä EU:ssa samoin kuin EU:n yhteismarkkinoiden integraatiota.

Valvojien velvollisuus tietojen julkaisemiseen perustuu luottolaitosdirektiivin (2013/36/EU) artiklaan 143(1).

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (2019/912)  määritellään julkaistavien tietojen muoto, rakenne, sisällysluettelo ja vuotuinen julkistamisajankohta.

Finanssivalvonnan julkistamat tiedot löytyvät seuraavista osioista:

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Lait, asetukset, määräykset ja yleisohjeet

Tämä osio sisältää tietoa vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä sekä määräyksistä ja ohjeista.

Rules and guidance (excel)

Osio sisältää seuraavat taulukot:

Part 1 Transposition of Directive 2013/36/EU

Part 2  Model approval

Part 3  Specialised lending exposures

Part 4  Credit risk mitigation

Part 5  Specific disclosure requirements applied to institutions

Part 6  Waivers for the application of prudential requirements

Part 7  Qualifying holdings in a credit institution

Part 8  Regulatory and financial reporting

 

Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö

Tässä osiossa esitetään tiedot EU-sääntelyn sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä Suomessa. 

Options and discretions (excel)

Osio sisältää seuraavat taulukot:

Part 1  Options and discretions set out in Directive 2013/36/EU, Regulation (EU) N° 575/2013 and LCR Delegated Regulation (EU) 2015/61

Part 2  Transitional options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013

Part 3   Variable elements of remuneration (Article 94 of Directive 2013/36/EU)

Vakavaraisuuden kokonaisarvio

Tämä osio sisältää tiedon siitä, miten luottolaitosten vakavaraisuuden kokonaisarviota (SREP) koskevaa kansainvälistä sääntelyä sovelletaan Suomessa. Vakavaraisuuden kokonaisarvion tarkoituksena on varmistaa, että valvottavalla on riittävästi omia varoja olennaisten riskien kattamiseksi ja että valvottavalla on luotettava hallinto ja sisäinen valvonta sekä riskienhallintajärjestelmät toimintansa vakauden turvaamiseksi. Vakavaraisuuden kokonaisarvio sisältää sekä määrällisesti mitattavia että laadullisia, riskien hallinnan tasoon kohdistuvia elementtejä.

Supervisory review and evaluation process (SREP) (excel)

Tilastotiedot

Tässä osiossa esitellään aggregaattitasolla vakavaraisuuskehikkoon liittyvää kansallista tilastodataa vähemmän merkittävistä LSI-luottolaitoksista. EKP:n valvonnassa olevien suomalaisten merkittävien luottolaitosten tiedot sisältyvät EKP:n julkaisemiin taulukkoihin.   

Tilasto (excel)

Osio sisältää seuraavat taulukot:

Part 1 Consolidated data per Competent Authority
Part 2 Data on credit risk
Part 3 Data on market risk
Part 4 Data on operational risk
Part 5 Data on supervisory measures and administrative penalties
Part 6 Data on waivers

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät  Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta.