Sijoituspalvelun tarjoajat

Toimiluvan hakeminen

Sijoituspalveluyrityksiä koskevan lain (747/2012) mukaan sijoituspalvelua tarjoavan tai sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön tulee hakea toimilupaa. Sijoituspalvelujen tarjoamisen edellytyksiä

Seuraavassa on koottu tietoa Sijoituspalveluyrityksiä koskevan lain mukaisesta  sijoituspalveluyrityksen toimiluvan hakemisesta.

Lomakkeet toimiluvan hakemista varten

Toimilupamateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Sijoituspalveluyrityksen toimilupamateriaali tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Vastaanotettuaan hakemuksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.

Katso myös:

Toimiluvan peruutus

Jos yhtiö haluaa perua toimilupansa, tulee sen hakea toimiluvan peruutusta.

 

Rajan yli toiminta ja sivuliikkeet

Sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli Suomesta ulkomaille

Suomalainen palveluntarjoaja voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa ulkomailla perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä riippuen siitä, harjoitetaanko toimintaa toisessa ETA-maassa vai ETA-alueen ulkopuolella.

Toiminta ETA-maassa

Niin sanotun yhden toimiluvan periaatteen mukaan yhdessä ETA-maassa toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa koko ETA-alueella joko perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Sivuliike

Jos Suomessa toimiluvan saanut palveluntarjoaja aikoo perustaa toiseen ETA-maahan sivuliikkeen, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle käyttämällä alla olevaa lomaketta sekä sen liitettä. Valvoja ilmoittaa asiasta tulevan isäntävaltion viranomaiselle kolmen (3) kuukauden kuluessa liittäen mukaan valvontaviranomaiselta direktiivissä edellytettävät lisätiedot. Toiminnan voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun isäntävaltion viranomaiselta on saatu vastaus tai on kulunut kaksi (2) kuukautta siitä, kun isäntävaltion viranomainen on vastaanottanut notifikaatioilmoituksen.

Lomakkeet

Palvelujen tarjoaminen rajan yli

Jos Suomessa toimiluvan saanut palveluntarjoaja aikoo tarjota palveluja rajan yli toiseen ETA-maahan, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle käyttämällä alla olevaa lomaketta . Finanssivalvonta tekee tulevan isäntävaltion viranomaiselle ilmoituksen kuukauden (1) kuluessa. Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen.

Lomake:

Palvelujen tarjoaminen rajan yli sidonnaisasiamiehen välityksellä

Jos Suomessa toimiluvan saanut palveluntarjoaja aikoo tarjota palveluja rajan yli toiseen ETA-maahan sidonnaisasiamiehen välityksellä, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle käyttämällä alla olevaa lomaketta . Finanssivalvonta tekee tulevan isäntävaltion viranomaiselle ilmoituksen kuukauden (1) kuluessa. Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen.

Lomake:

Toiminta ETAn ulkopuolella

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Sivuliike

Jos suomalainen sijoituspalveluyritys perustaa sivuliikkeen ETA-maiden ulkopuolelle, se tarvitsee siihen Finanssivalvonnan myöntämän luvan.

Luvan saaminen edellyttää, että sivuliikkeen valvonta on tehokasta ja kattaa kaikki toimintayksiköt. Sivuliikkeen perustaminen ei myöskään saa vaarantaa sijoituspalveluyrityksen toimintaa.

Palvelujen tarjoaminen rajan yli

Suomalainen sijoituspalveluyritys saa tarjota rajan yli palveluita ETA-maiden ulkopuolelle ilman, että sen täytyy perustaa sivuliikettä. Tällöin Finanssivalvonnalle on ilmoitettava etukäteen, mitä palveluita aiotaan tarjota, sekä missä ja miten niitä tarjotaan. Valvottavan tulee selvittää vastaanottavan maan asettamat toiminnan edellytykset.

Sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli ulkomailta Suomeen

Ulkomaalainen palvelujen tarjoaja voi eräin poikkeuksin harjoittaa toimintaa Suomessa perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä.

Palvelun tarjoaminen Suomeen ETA-alueelta

Finanssivalvonnan on saatava ilmoitus, jos toisesta ETA-maasta oleva palveluntarjoaja aikoo perustaa sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen Suomeen. Myös palvelujen tarjoaminen rajan yli edellyttää ilmoitusta kotivaltion valvontaviranomaiselta. Pidämme näistä ilmoituksista luetteloa.

Toisesta Eta-maasta oleva sijoituspalveluyritys voi tarjota palveluja rajan yli myös sidonnaisasiamiehen välityksellä. Sidonnaisasiamiesten toiminnan lainmukaisuuden valvomiseksi Finanssivalvonta pitää sidonnaisasiamiehistä julkista rekisteriä (sidonnaisasiamiesrekisteri), johon sijoituspalveluyritys ilmoittaa nimeämänsä sidonnaisasiamiehet. Sidonnaisasiamiehet on rekisteröitävä sen jäsenvaltion julkiseen rekisteriin, johon kyseiset sidonnaisasiamiehet ovat sijoittautuneet. Finanssivalvonnan rekisterissä näkyvät kaikki Suomessa toimivat sidonnaisasiamiehet

Palvelujen tarjoaminen Suomeen ETAn ulkopuolelta

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Sivuliike

Jos ETA-alueen ulkopuolelta tuleva sijoituspalveluyritys aikoo perustaa sivuliikkeen Suomeen, sen tulee hakea lupaa Finanssivalvonnalta.

Sijoituspalveluyrityksen toiminnassa on noudatettava Suomessa voimassa olevia säännöksiä. Myös taloudellisten toimintaedellytysten ja hallinnon tulee täyttää luotettavalle toiminnalle asetettavat vaatimukset.

Sijoituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädännön on vastattava kansainvälisesti hyväksyttyjä finanssivalvonnan sääntöjä, sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevia suosituksia. Valvonnan on oltava riittävän tehokasta. Luvan hakemisen yhteydessä on annettava selvitys sivuliikkeen tallettajien ja sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojausjärjestelmästä tai sen puuttumisesta.

Palvelujen tarjoaminen rajan yli

ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys saa tarjota rajan yli palveluita ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille, kun se on rekisteröity Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) rekisteriin. Rekisteröinti on mahdollista, kun komissio on tehnyt rekisteröintiä hakevan kotivaltion sääntelyä ja valvontaa koskevan vastaavuuspäätöksen.

Sijoituspalvelulain 5 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan kolmannen maan yritys saa Finanssivalvonnan toimiluvalla sivuliikettä perustamatta tarjota sijoituspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tarjota oheispalveluja hyväksyttäville vastapuolille ja rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin II liitteen I osassa tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille Suomessa. Toimiluvan osalta katso tarkempi ohjeistus tämän sivun kohdasta ”Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen toimilupa”.

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen toimilupa

Sijoituspalvelulain 5 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan kolmannen maan yritys saa Finanssivalvonnan toimiluvalla sivuliikettä perustamatta tarjota sijoituspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tarjota oheispalveluja hyväksyttäville vastapuolille ja rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin II liitteen I osassa tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille Suomessa.

Kolmannen maan yrityksen toiminta ei saa olennaisesti erota sijoituspalveluyritykselle tai ulkomaiselle ETA-sijoituspalveluyritykselle sijoituspalvelulaissa sallitusta toiminnasta, ja sen sääntelyn sekä valvonnan tulee olennaisilta osin vastata sijoituspalvelulain säännöksiin perustuvaa sääntelyä ja valvontaa. Kolmannen maan yritykseen sovellettavat säännökset on lueteltu sijoituspalvelulain 1 luvun 7 §:ssä.

Hakemukset tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi.

Tulkintakysymykset ja tiedustelut voi lähettää osoitteeseen sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Kaupparaportointi

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen, jolle on myönnetty toimilupa sijoituspalveluiden tarjoamiseen Suomessa, on ilmoitettava liiketoimia koskevat tiedot Finanssivalvonnalle sijoituspalvelulain ja rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (MiFIR) 26 artiklan mukaisesti. Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen toimiluvan haltijan on ilmoitettava tiedot liiketoimista, jotka liittyvät kyseisen toimiluvan nojalla asiakkaille Suomessa tarjottuihin sijoituspalveluihin.

Yritys voi toimittaa kaupparaportit Finanssivalvontaan itse tai se voi käyttää hyväksyttyä ilmoitusjärjestelmää (ARM). Raportointivelvollisuus alkaa rajat ylittävän toimiluvan myöntämispäivänä. Valmius kaupparaportointiin on edellytys toimiluvan myöntämiselle.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot (ml. linkit Finanssivalvonnan kaupparaportoinnin testi- ja tuotantoympäristöihin) löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Selventäviä lisätietoja:

 • Kaupparaportoinnissa noudatetaan EU:n MiFIR-sääntöjä (mm. validoinnit perustuvat ESMA:n FIRDS-tietokantaan).
 • Yritykset voivat raportoida Finanssivalvonnalle suoraan tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän kautta.
 • Jos yrityksen toiminta ei synnytä ilmoitusvelvollisuutta, nämä kaupparaportointia koskevat vaatimukset eivät sovellu (esim. toiminta liittyy ainoastaan rahasto-osuuksien merkintöihin).

Toimenpidemaksut

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myöntämisestä, muuttamisesta tai peruuttamisesta peritään toimenpidehinnaston mukainen maksu (tuotekoodi F4007). Toimenpidemaksu laskutetaan, kun Finanssivalvonta on tehnyt toimiluvan myöntämistä, muuttamista tai peruuttamista koskevan päätöksen.

Lisäksi sijoituspalvelulain 5 luvun 7 §:n 2–4 momenttien nojalla toimiluvan saaneet kolmannen maan yritykset ovat velvollisia suorittamaan vuotuisen valvontamaksun. Yksityiskohtaiset säännökset maksuvelvollisista sekä kunkin maksuvelvollisen valvontamaksujen perusteista on annettu laissa Finanssivalvonnan valvontamaksuista (879/2008).

ESMA:n lausunto koskien ”reverse solicitation” -säännöksiä

ESMA reminds firms of the MiFID II rules on reverse solicitation (englanniksi)

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Toimiluvan myöntäminen

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot yrityksestä ja sen rajat ylittävästä toiminnasta Suomessa (Sijoituspalvelulaki 5 luku 7 § 3 momentti):

 1. Kaikki olennaiset tiedot yrityksestä (juridinen nimi ja muut mahdolliset toiminimet, oikeudellinen muoto, päätoimipaikka ja osoite, hallintoelimen jäsenet, merkittävät osakkeenomistajat (vähintään 10 %), yhteystiedot);
 2. Oikeaksi todistettu yhtiöjärjestyksen jäljennös;
 3. Oikeaksi todistettu jäljennös toimiluvasta, joka kyseisellä kolmannen maan yrityksellä on kotivaltiossaan;
 4. Kaupparekisteriote (tai vastaava todistus) kolmannen maan yrityksen rekisteröintivaltiosta, jossa on yksilöity hallituksen (hallintoelin) jäsenet sekä toimitusjohtaja varajäsenineen
 5. Toimintasuunnitelma, jossa kuvataan ne sijoituspalvelut ja/tai toiminnot, oheispalvelut ja rahoitusvälineet, joita on tarkoitus tarjota rajan yli Suomeen. Käyttäkää MIFiD II -direktiivin liitteen 1 koodeja A(1), A(2) jne.
 6. Yrityksen valvonnasta sen kotivaltiossa vastaavan valvontaviranomaisen nimi, ja mikäli tällaisia viranomaisia on useampia, niiden välinen vastuunjako.
 7. Kolmannen maan yrityksen kotivaltion valvojan lupa harjoittaa rajat ylittävää toimintaa Suomessa, mikäli kotivaltion lainsäädäntö edellyttää tällaista lupaa; ja
 8. Ote kolmannen maan yrityksen hallintoelimen päätöksestä hakea toimilupaa Suomessa sijoituspalvelulain 5 luvun 7 §:n 2–3 momenttien mukaisesti.
 9. Kaupparaportoinnin osalta hakijaa pyydetään ilmoittamaan
  1. Aikataulu, jossa hakija pyrkii luomaan yhteyden Finanssivalvonnan kaupparaportointijärjestelmään (suoraan tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän kautta) – sekä testiympäristöön että tuotantoympäristöön. TAI
  2. Vahvistus, ettei kaupparaportointivelvollisuus koske suunniteltua toimintaa.
 10. Laskutusosoite (sekä sähköposti että postiosoite). Maksutiedot lähetetään teille toimiluvan myöntämisen jälkeen.

Hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi.

Toimiluvan muuttaminen

Toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilupaa voidaan muuttaa joko laajentamalla toimilupaa uusiin palveluihin tai peruuttamalla palveluja toimiluvasta.

Toimiluvan laajentamista koskevassa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Uusi toimintasuunnitelma, jossa kuvataan ne sijoituspalvelut ja/tai toiminnot, oheispalvelut ja rahoitusvälineet, joita on tarkoitus tarjota rajan yli Suomeen. Käyttäkää MIFiD II -direktiivin liitteen 1 koodeja A(1), A(2) jne.;
 2. Ote kolmannen maan yrityksen hallintoelimen päätöksestä hakea toimiluvan laajentamista sijoituspalvelulain 5 luvun 7 §:n 2-3momenttien mukaisesti.
 3. Kaupparaportoinnin osalta hakijaa pyydetään ilmoittamaan seuraavat tiedot, mikäli yritys ei jo toimita kaupparaportointia Finanssivalvonnalle:
  1. Aikataulu, jossa hakija pyrkii luomaan yhteyden Finanssivalvonnan kaupparaportointijärjestelmään (suoraan tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän kautta) – sekä testiympäristöön että tuotantoympäristöön. TAI
  2. Vahvistus, ettei kaupparaportointivelvollisuus koske suunniteltua toimintaa.
 4. Laskutusosoite (sekä sähköposti että postiosoite). Maksutiedot lähetetään teille toimiluvan myöntämisen jälkeen.

Hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi.

Toimiluvan osittaista peruuttamista koskevassa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Lista palveluista, joiden osalta toimilupa halutaan peruuttaa.
 2. Todistus/lausunto siitä, ettei yritys enää tarjoa peruutuksen kohteena olevia sijoituspalveluja Suomessa ja, ettei sillä ole enää Suomessa asiakkaita, joille yritys tarjoaa peruutettavia palveluja.
 3. Ote yrityksen hallintoelimen päätöksestä hakea rekisteröinnin peruutusta, koska
  1. yritys ei enää tarjoa peruutuksen kohteena olevia palveluja Suomessa
  2. yrityksellä ei ole enää Suomessa asiakkaita, joille se tarjoaa peruutettavia palveluja
 4. Laskutusosoite (sekä sähköposti että postiosoite). Maksutiedot lähetetään teille, kun päätös on tehty.

Hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi.

Toimiluvan peruuttaminen

Toimiluvan peruuttamista koskevassa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 1. Todistus/lausunto siitä, ettei yritys enää tarjoa palveluja Suomessa ja, ettei sillä ole enää asiakkaita Suomessa.
 2. Ote yrityksen hallintoelimen päätöksestä hakea rekisteröinnin peruutusta, koska:
  1. yritys ei enää tarjoa palveluja Suomessa ja
  2. yrityksellä ei ole enää lainkaan asiakkaita Suomessa.
 3. Laskutusosoite (sekä sähköposti että postiosoite). Maksutiedot lähetetään teille, kun päätös on tehty.

Finanssivalvonta perii hakemuksen käsittelystä toimenpidehinnaston mukaisen maksun.

Huomioittehan, että Lakia Finanssivalvonnan valvontamaksuista (1209/2023) on 1.1.2024 voimaan tulleella lakimuutoksella muutettu siten, että maksuvelvolliselta peritään koko vuoden valvontamaksu huolimatta siitä, että toimilupa perutaan kesken vuoden.

Hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi.

Tietojen päivittäminen toimiluvan myöntämisen jälkeen

Yrityksen tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle toimiluvan yhteydessä annettujen tietojen olennaisista muutoksista. Ilmoitukset tulee toimittaa osoitteeseen sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi.