Finanssivalvonnan henkilöstön eettiset ohjeet

Nämä eettiset ohjeet koskevat Finanssivalvonnassa työskenteleviä Suomen Pankin virkamiehiä mukaan lukien johtajat (jäljempänä Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies).

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi 12.3.2015 suuntaviivat yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (EKP/2015/12). Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimet suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi. Finanssivalvonnan henkilökunnan eettiset ohjeet, henkilökunnan arvopaperikaupankäyntiä ja vakuutussijoittamista koskeva ohje sekä ohje sisäpiiri-ilmoitusvelvollisille sisältävät suuntaviivoissa mainitut periaatteet.

Eettisten asiain neuvonantaja

Eettisiin ohjeisiin liittyviä lisätietoja antaa eettisten asiain neuvonantaja.

Johtajan eettisten asiain neuvonantajana toimii pankkivaltuuston sihteeri. Finanssivalvonnassa työskentelevien muiden virkamiesten eettisten asiain neuvonantajana toimii johtokunnan sihteeri.

Eettiset ohjeet

Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen

Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen edellytetään kaikessa toiminnassaan pidättäytyvän sellaisista toimista, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitatilanteen Finanssivalvonnan ja virkamiehen virkatehtävien hoidolle. Mikäli eturistiriitatilanne aiheutuu, tulee virkamiehen ilmoittaa siitä viipymättä esimiehelle.

  • Eturistiriitatilanteella  tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökohtainen etu voi vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan velvoitteiden puolueettomaan ja objektiiviseen hoitamiseen.
  • Henkilökohtainen etu  tarkoittaa taloudellista tai muuta todellista tai mahdollista etua virkamiehelle, hänen perheenjäsenilleen ja muille sukulaisille tai hänen ystäväpiirilleen tai läheisille tuttaville.

Ennen uuden henkilön virkaan nimittämistä on nimittämisprosessista vastaavan Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen varmistuttava siitä, että virkaa tai tehtävää hakeva henkilö ilmoittaa mahdollisista eturistiriitatilanteista hakumenettelyn aikana, ja arvioitava ennen virkaan nimittämistä, voiko hakijan aiemmista työtehtävistä tai henkilökohtaisista suhteista aiheutua eturistiriitoja virkatehtävien hoidon kanssa.

Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen tulee ilmoittaa esimiehelleen, mikäli hänen uusi työtehtävänsä voi johtaa eturistiriitatilanteeseen, tai jos virkavapaan aikana on syntynyt eturistiriitatilanne.

Lahja, muu etuus ja vieraanvaraisuus

Lain mukaan virkamies ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen tai Finanssivalvontaan 1).

Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies ei saa pyytää, vastaanottaa tai hyväksyä itselleen tai toiselle henkilölle etua, joka liittyy jollakin tavalla hänelle uskottuihin tehtäviin tai velvollisuuksiin.

  • Edulla  tarkoitetaan mitä tahansa lahjaa, vieraanvaraisuutta tai muuta taloudellista tai ei-taloudellista etua, joka objektiivisesti parantaa vastaanottajan taloudellista, oikeudellista tai henkilökohtaista tilannetta, ja johon vastaanottajalla ei ole oikeutta muulla perusteella.

Poikkeuksen muodostavat tavanomaiset tai arvoltaan vähäiset edut. Lahjoja, joiden arvo ei ylitä 50 euroa, voidaan pitää tavanomaisina. Jos syntyy sellainen erityistilanne, jossa yli 50 euron arvoisesta lahjasta ei voida kieltäytyä, lahja on luovutettava Finanssivalvonnalle, ellei 50 euron yli menevää määrää makseta Finanssivalvonnalle.

Etu ei saa olla toistuvaa eikä peräisin samasta lähteestä. Etu ei saa vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan virkamiehen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen. Muiden viranomaisten, keskuspankkien, Euroopan unionin toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen välisessä yhteistyössä tarjotut vieraanvaraisuudet, jotka ovat tavanomaisia, voidaan hyväksyä.

Valvottavassa tai listayhtiössä suoritettavan tarkastuksen, yksittäiseen valvontatapaukseen liittyvän asian tai hakemusasian käsittelyn yhteydessä vähäisemmänkin vieraanvaraisuuden vastaanottamiseen valvonnan kohteelta on suhtauduttava pidättyvästi.
 
Finanssivalvonnassa työskentelevät virkamiehet eivät saa Finanssivalvonnan kustannuksella kestitä toisiaan tai tarjota heille muita etuuksia muutoin kuin erikseen hyväksytyn käytännön mukaisesti.

1) Laki Suomen Pankin virkamiehistä (LSPV) 12 §.

Kutsujen hyväksyminen ja muu osallistuminen ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin

Finanssivalvonnassa työskentelevät virkamiehet, pitäen mielessään velvollisuutensa noudattaa riippumattomuuden periaatetta ja välttää eturistiriitoja, voivat hyväksyä kutsuja konferensseihin, vastaanottoihin, kulttuuritapahtumiin sekä muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja ottaa vastaan niihin liittyvää vieraanvaraisuutta, jos heidän osallistumisensa tapahtumaan on sopusoinnussa heidän velvollisuuksiensa täyttämisen kanssa tai se on muuten Finanssivalvonnan etujen mukaista.
 
Pääsääntönä on, että Finanssivalvonta maksaa siellä työskentelevän virkamiehen matka- ja majoituskulut. Virkamies ei saa vastaanottaa palkkiota virallisessa ominaisuudessaan pitämistään luennoista tai puheista.
 
Näitä sääntöjä sovelletaan samalla tavalla virkamiesten puolisoihin, mikäli kutsut koskevat myös heitä, ja mikäli heidän osallistumisensa vastaa hyväksyttyä kansainvälistä tapakäytäntöä. Osastopäällikkö tai johtaja hyväksyy puolison osallistumisen. Johtajan osalta puolison osallistumisen hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja.

Palkkion hyväksyminen toiminnasta, joka suoritetaan yksityishenkilönä

Finanssivalvonnassa työskentelevät virkamiehet voivat opettaa ja harjoittaa akateemista toimintaa sekä muuta toimintaa sivutoimisäännösten puitteissa. He voivat hyväksyä palkkion tai korvauksen sellaisesta yksityishenkilönä suoritetusta toiminnasta, jos lainsäädännöstä ei muuta johdu ja edellyttäen, että kyseiset palkkiot tai korvaukset ovat oikeassa suhteessa suoritettuun työhön nähden, ja että palkkiot tai korvaukset pysyvät tavanomaisissa rajoissa. Tällaista toimintaa ovat muun muassa lehtiartikkelien laatiminen tai luentojen pitäminen, joiden valmistelun voidaan katsoa tehdyn työajan ulkopuolella.
 
Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen tulee tehdä Finanssivalvonnan eettisten asiain neuvonantajalle vuosittain ilmoitus sivutoimistaan ja vastaanottamistaan palkkioista.

Luotot, vakuutukset, palvelut ja tuotteet

Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen valvottavalta saamien luottojen, vakuutusten, palvelujen tai tuotteiden ehtojen tulee noudattaa yleisölle myönnettäviä ehtoja. Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies tai hänen puolisonsa, alaikäinen lapsensa tai muu vajaavaltainen, jonka edunvalvoja Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies on, ei saa vastaanottaa perusteetonta etua valvottavalta.

Arvopaperikauppoja koskevien sääntöjen noudattaminen

Finanssivalvonnassa työskenteleviin virkamiehiin sovelletaan Finanssivalvonnassa voimassa olevaa sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeistusta.
 
Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies ei saa hankkia valvottavan eikä muun Euroopan unionissa perustetun rahoituslaitoksen arvopapereita eikä tehdä lyhytaikaisia sijoituksia muihin arvopapereihin. Kaupankäyntiohjeissa on tarkemmin lueteltu, mitkä arvopaperit eivät kuulu rajoitusten ja hankintakiellon piiriin. On suositeltavaa, ettei Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies myöskään hankkisi sellaisen finanssimarkkinoilla toimivan muun ulkomaisen valvottavan arvopapereita, jolla on Suomessa sivukonttori/sivuliike, tai jonka tytäryhteisö on Finanssivalvonnan valvottava. Arvopapereiden saaminen perintönä, osituksessa tai lahjana ei riko eettisiä ohjeita.
 
Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies ei saa tehdä lyhytaikaisia sijoituksia säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa oleviin osakkeisiin tai sellaisiin rahoitusvälineisiin, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.
 
Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen on hankkiessaan arvopapereita tai niitä myydessään konsultoitava Finanssivalvonnan "Compliance Officeria" (CO).

Esteellisyys ja muut ristiriitatilanteet

Esteellinen virkamies ei saa osallistua asian valmisteluun, esittelyyn tai päätöksentekoon.
 
Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies ei saa käsitellä omaa tai läheisensä asiaa. Läheisellä tarkoitetaan hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua henkilöä. Virkamies on myös esteellinen, jos hänen puolueettomuutensa jostain muusta erityisestä syystä vaarantuu.
 
Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen tulee ilmoittaa esimiehelleen sellaisista seikoista, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden. Esteellisyysperusteet on lueteltu hallintolain 28 §:n 1 momentissa.

Finanssivalvonnassa työskentelevän virkamiehen on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä esimiehelleen, jos hänet on valittu uuteen työpaikkaan.

Jos Finanssivalvonnassa työskentelevä virkamies on siirtymässä valvottavan palvelukseen, on esimiehen viipymättä siirrettävä hänet sellaisiin työtehtäviin, joissa ei käsitellä tulevaa työnantajaa eikä muita valvottavia koskevia luottamuksellisia tietoja.

Hyväksymismenettely poikkeustapauksissa

Mikäli syntyy epäselvyyttä siitä, miten jotakin näissä ohjeissa vahvistettua eettistä sääntöä tulee käytännössä soveltaa, Finanssivalvonnassa työskentelevien virkamiesten tulee näiden ohjeiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kääntyä eettisten asiain neuvonantajan puoleen. Eettisten asiain neuvonantaja voi tarvittaessa antaa yksittäistapauksessa hyväksymisen poikkeamiseen ohjeista, mikäli kysymys on vähäisestä asiasta eikä eettisten ohjeiden yleisiä periaatteita rikota.
 
Kaikissa muissa tapauksissa päätösvalta poikkeusten hyväksymiseen on johtajalla, johtajaa koskevissa tapauksissa johtokunnan puheenjohtajalla.

Katso myös