Finanssivalvonnan (Fiva) rooli kuluttajansuojassa

Fivan tavoitteena on varmistaa, että valvottavien menettelytavat ovat asianmukaisia ja että asiakkaille annettava informaatio on laadultaan hyvää.

Fivalla ei ole toimivaltaa ratkaista asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä yksityisoikeudellisia riita-asioita, kuten erimielisyyttä vahingonkorvausvelvollisuudesta tai korvauspäätöksen sisällöstä. Fiva ei myöskään voi toimia yksittäisen asiakkaan asiamiehenä ongelmatilanteiden selvittelyssä.

Fiva kohdistaa menettelytapojen valvonnan erityisesti toimintaan, jossa ongelmat koskettavat laajoja asiakasryhmiä. Valvontatoimilla pyritään vaikuttamaan koko asiakaskunnan hyväksi.

Valvontatoimenpiteet ovat ensisijaisesti ennakoivia, esimerkiksi valvottaville annettavia ohjeita ja määräyksiä, joilla ohjataan valvottavien toimintaa ja menettelytapoja. Fiva tekee myös jälkikäteistä tarkastustoimintaa.

Ongelmatilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä aina ensimmäiseksi siihen palveluntarjoajaan, jonka toimintaan olet tyytymätön. Jos yhteydenottosi ei tuota toivottua tulosta, pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluasiakkaana voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEen, joka neuvoo ja selvittää tarvittaessa puolestasi kiistatilanteita palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoajan menettelytavat

Velvollisuus tuntea asiakas

Palveluntarjoajan pitää tunnistaa asiakkaansa ja varmistaa asiakkaan henkilöllisyys. Näin palveluntarjoaja varmistaa, kenen kanssa se asioi ja kenen toimeksiannosta ja kenen varoilla liiketoimia tehdään. Asiakkaan tunteminen edellyttää lisäksi riittävien ja tarkoituksenmukaisten tietojen hankkimista asiakkaan toiminnasta ja sen laajuudesta.

Rahoituspalvelujen tarjoajilla on oikeus ja velvollisuus hankkia asiakkaistaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia näiden taloudellisen aseman selvittämiseksi. Näin palveluntarjoajat pystyvät arvioimaan, minkälaisia palveluita asiakas tarvitsee.

Sijoittaja-asiakkaan aikaisempi sijoituskokemus selvitetään. Luottoasiakkaalta puolestaan kysytään tulot, menot, varallisuus ja muut velat. Tällöin yleensä tarkistetaan myös luottotiedot.

Velvollisuus antaa tietoja omasta toiminnasta

Palveluntarjoajilla on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoja niin itsestään kuin myös tuotteistaan ja palveluistaan. Lisäksi palveluntarjoajan tulee selvittää asiakkaalle sopimusehtojen keskeiset kohdat.

Vaikka palveluntarjoajan velvollisuus antaa tietoja on yleensä hyvin laaja, myös sinun asiakkaana pitää selvittää huolellisesti palveluntarjoajan taustat, perehtyä tarjottavan tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin ja tehtävän sopimuksen ehtoihin.

Jos sinun on vaikea saada tietoja palveluntarjoajasta, tai jos epäilet tietojen paikkansapitävyyttä, etsi toinen palveluntarjoaja. Epäselvät asiat on pyrittävä selvittämään ennen lopullista päätöksentekoa erityisesti, jos et ymmärrä tuotteen kaikkia ominaisuuksia tai sopimusehtoja.

Salassapitovelvollisuus

Palveluntarjoajia sitovat lakiin perustuvat salassapitoa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt. Ne voivat käyttää tietojasi ja luovuttaa niitä vain laissa säädetyin tavoin.

Palveluntarjoajat voivat luovuttaa asiakastietojasi vain suostumuksellasi tai niille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Viranomaisia, joilla on oikeus saada asiakastietoja, ovat muun muassa

  • Finanssivalvonta
  • ulosottoviranomainen
  • esitutkintaviranomainen ja
  • verottaja.